Göm menyn

729G41 Avslutningskurs för kognitionsvetenskap på grundnivå

Seminarieinformation


Till seminarium 1 - 4 förväntas deltagarna förbereda sig genom att läsa relevant litteratur hämtad från tidigare kurslitteratur inom temat, samt förbereda inlägg kring de frågor som anges nedan. Ca en halv A4 sida med ett inlägg och en egen fråga man vill disktuera mailas in till seminarieledaren senast kl 12 sista vardagen innan seminariet. Seminarieledarna använder sedan era förberedelsenoteringar för att planera och strukturera seminariet.

Vid det 5:e seminariet skall ni presentera och diskutera era reflektionsrapporter.

Gruppindelning

Du väljer själv vilken grupp du vill ha genom att anmäla dig i webreg. Observera att det finns två tillfällen för varje seminarie och att du bara ska gå på din grupp.

Diskussionsteman för seminarierna

Nedan föreslås ett antal frågor att diskutera på seminarierna. En utförligare lista finns i OH-bilderna från introduktionsföreläsningen. Ni bör som förberedelse för varje seminarium läsa igenom relevanta delar av det som togs upp på föreläsningen om detta seminarium.

Men givetvis kan ni också skicka in förslag på andra frågor eller diskussionsteman som passar in under rubrikerna.

Seminarium 1: Metod

 • Vilka metoder har du använt inom kognitionsvetenskapliga studier och utvecklingsarbeten?
  (Tänk både stort och smått, generellt och specifikt, t ex ögonrörelse studier, deltagande design)
 • Vad är de olika metodernas styrkor och svagheter?
 • Vilka ser du som centrala att använda inom olika delvetenskaper?
 • Hur har synen på vilka metoder som är centrala förändrats över tid? Hur tror du de kommer att förändras i framtiden?

Seminarium 2: Teori

 • Vilken eller vilka är de mest centrala frågeställningarna inom kognitionsvetenskap? Hur har dessa utvecklats och förändrats? Hur tror du ämnet kommer att utvecklas i framtiden?
 • Vilka deldiscipliner är viktiga och vilka är mindre viktiga? Varför? Har detta ändrats med tiden? Hur tror du de kommer att förändras i framtiden?
 • Hur förhåller sig deldisciplinerna till varandra? Har detta ändrats med tiden? Hur tror du detta kommer att förändras i framtiden?

Seminarium 3: Tillämpning

 • Vilka kognitionsvetenskapliga tillämpningsområden finns det? Hur har detta förändrats över tid?
 • Finns det någon eller några nya tillämpningsområden där kognitionsvetare kommer att arbeta i framtiden, även om de inte gör så nu?
 • Vilka tycker du är intressantast, viktigast och/eller roligast?
 • Vilka tillämpningsområden ser du givet sådant du tyckt har varit teoretiskt intressant?
 • Vad har varit teoretiskt mest intressant givet tillämpningar?
 • Vilka metoder ser du som centrala inom dessa tillämnpningsområden

Seminarium 4: Kompetens

 • Vad är din personliga teoretiska kunksapsbas?
 • Vilka metoder har du mycket bra eller bra utförarkompetens inom? Vilka andra har du kännedom om?
 • Vilka olika typer av kognitionsvetare finns det? Vilken typ är du?

Seminarium 5: Sammanfattande reflektioner

Reflektionsrapporterna diskuteras i tvärgrupper enligt följande dokument: gruppindelning

Någon gång efter inlämningen av utkastet (se tider under examination) men innan seminarie 5 skickas alla rapporter ut till alla i gruppen av seminarieledaren. Det är inget krav att alla ska läsa alla rapporter men det är en fördel om alla har tillgång till gruppens alla texter under seminariet, både för diskussion och jämförelse med det egna utkastet.

Under seminariet diskuteras varje rapport 15-20 minuter. Detta inleds med att författaren kort, max 1 min, introducerar texten, varpå opponenter kommenterar och diskuterar texten. Sedan bjuds andra in att kommentera. Kommentarer under själva seminariet uppmuntras att handla om textens struktur, argument, reflektioner, tips på förbättringar etc. Kommentarer på korrekturnivå, t.ex. stavfel och grammatiska problem, om sådana finns, uppmuntras istället att ges till författaren efter seminariet.

Missat seminarium

Om man missar ett seminarium utan särskilda skäl, görs en ersättningsuppgift. Se sidan examination för mer information.


Sidansvarig: Annika Silvervarg
Senast uppdaterad: 2016-03-24