Göm menyn

729G41 Avslutningskurs för kognitionsvetenskap på grundnivå

Examination


Kursen examineras genom:

  • Inlämnade förberedelsenoteringar till seminarierna
  • Aktivt deltagande på seminarierna. Närvaro obligatorisk.
  • En individuell 2000 till 3000 ord lång skriftlig reflektionsrapport baserat på de frågor som diskuterat på Seminarierna.
  • Två stycken 1 sida lång text med synpunkter på två andra reflektionsrapporter.

Reflektionsrapporten

Innehållet i reflektionsrapporten skall ta upp ett urval av de diskussionsteman som du tycker det är viktigt och meningsfullt för dig att reflektera över nu i slutet av din utbildning. Rapporten skall inte vara en uppräkning av samtliga diskussionsteman under de föregående seminarierna och någon kort kommentar till var och en av dessa. Den skall inte heller vara något slags historisk redogörelse av vad du gjort och läst under åren på programmet, utan en diskussion om något eller några aspekter på kognitionsvetenskap eller din utbildning.

Det är viktigt att rapporten är en sammanhängade text om kognitionsvetenskap, inte ett antal fragment utan inbördes sammanhang. Du kan själv välja hur många delaspekter du vill ta upp, men det är viktigt att du för läsaren visar vad du väljer att ta upp och dina egna tankar kring detta. Formen är alltså snarare en personlig reflektion än en traditionell akademisk rapport. Men även om formen är annorlunda gäller förstås sedvanliga krav på akademisk precision och stringens i texten. Fritt tyckande utan koppling till existerande teorier, metoder etc accepteras därmed inte.

Nedan länkas ett dokument som innehåller ett antal goda exempel på reflekterande stycken från tidigare års rapporter. Notera att det är exempel och utesluter inte andra sätt att skriva på eller andra saker att skriva om. Notera också att det är utdrag som till viss del är nedkortade, och representerar därför inte ett sammanhållet resonemang över en hel reflektionsrapport. Det presenteras till exempel inte vad reflektionsrapporten i sin helhet handlade om.

Länk till exempelstycken.

Betyg på kursen

För godkänt på kursen krävs, förutom aktiv närvaro på seminarierna, godkända förberedelseanteckningar, godkänd reflektionsrapport samt att synpunkter på 2 andra reflektionsrapporter lämnats in och godkänts.

För väl godkänt på kursen krävs förutom detta väl godkänt på reflektionsrapporten.

Betyget på reflektionsrapporten baseras på textens kvalitet och den teoretiska förankringen av resonemangen. Stor vikt läggs vid att texten presenterar ett sammanhängande resonemang, där personliga uppfattningar är förankrade i korrekta och sakliga beskrivningar av de teoretiska och tillämpade aspekter som man väljer att utgå ifrån i sina resonemang.

Med godkänd reflektionsrapport menar vi t.ex. att man kan styrka, exemplifiera, och förklara sina tankar.

Med väl godkänd reflektionsrapport menar vi t.ex. att man kan tolka och resonera kring sina tankar, och sätta sina tankar i perspektiv till något annat.

Om någon av examinationsuppgifterna utan giltiga skäl lämnas in efter den angivna dödlinjen kan i normalfallet endast betyget 'godkänd' ges utan ytterligare kompletteringsuppgift.

Missat seminarium

Om man missar ett seminarium görs en ersättningsuppgift. Denna innebär att skriva 5 sidor diskuterande och reflekterande text kring de frågor som tas upp på seminariet. Denna text skall ta upp och förhålla sig till sina egan och de övriga gruppmedlemmarnas förberedelseanteckningar. Om textens innehåll och omfång av examinator ej anses täcka seminariets diskussionsteman vad gäller innehåll, omfång eller djup, kommer det att ges möjlighet att komplettera texten.

Att ersätta ett missat seminarium med en ersättningsuppgiftt gäller endast om man missar ett enstaka seminarium. Det är inte möjligt att ersätta två eller fler seminarier på samma sätt. Vid frånvaro på grund av särskilda skäl kontaktas seminariehandledaren så snart som möjligt för överenskommelse om lämplig ersättningsuppgift. Ett minimikrav för att räknas som särskilt skäl är att orsaken beror på omständigheter som man inte kan råda över. Självvald frånvaro kan därmed aldrig räknas som särskilt skäl.

Anledningen till att kompletteringsuppgiften är utformad som den är, och varför man endast kan komplettera ett missat seminarium, är att seminarierna framförallt är inlärningstillfällen, inte examinationstillfällen. Vilket betyder att kompletteringar framförallt skall utformas så att den avsedda inlärningseffekten uppnås. Kompletteringsuppgiften är därför utformad för att så väl som möjligt ge samma inlärningsmöjlighet som om man hade varit med på seminariet, utan att skapa extra arbete för seminarieledare och övriga seminariedeltagare. Anledningen till att inte också andvända sig av inspelning av samtalen är att detta riskerar att göra att någon eller några seminariedeltagare känner sig mindre fria att yttra sig spontant. Eftersom det fria prövandet av tankar är en viktig del av den akademiska seminariekulturen, som i sin tur är en viktig del av den fria och kreativa kunskaps- och idéutvecklingen,  har vi därför valt bort också detta alternativ, även om detta givetvis innebär att den som kompletterar får ett mindre rikt material att arbeta med.

Det alternativ som vi valt innebär förstås en mer begränsad inlärningspotential än vad som är möjligt när man deltar i ett seminarium. Detta är anledningen till att det enbart är möjligt att vara frånvarande från ett seminarium och komplettera det med en utökad rapport

Eftersom kursen är utformad så att seminarierna är de huvudsakliga inlärningstillfällena är det viktigt att studenterna deltar i dessa. Samtidigt är det förstås oundvikligen så att tillfällig sjukdom och andra oförutsedda händelser gör att man kan missa ett seminarium. Det är för sådana situationer som kompletteringsmöjligheten finns.

Om förberedelseanteckningar ej lämnats in före seminariet skall man göra en kompletteringsuppgift. Denna bestäms av examinator, med hänsyn till omständigheterna som gjorde att förberedelseanteckningarna ej lämnades in i tid.

Vid frånvaro från seminarium 5 gäller särskilda regler. Kontakta kursansvarig snarast om denna situation skulle uppkomma!

Inlämningstider för examinationsuppgifter

Förberedelsenoteringar till seminarierna: Kl 12.00 sista vardagen innan seminariet. Skickas till seminarieledare och Annika.

Reflektionsrapport:

Första version: fredag den 20/5 kl 8.00 . Skickas till seminarieledare och kommentatorer.

Kommentarer till rapporter: tisdag 24/5 kl 12.00. Skickas till seminarieledare.

Slutversion: Fredag 3/6 kl 23.59. Skickas till seminarieledare och examinator.

Komplettering av rapport: Fredag 17/6 kl 8.00. Skickas till seminarieledare och examinator.

Komplettering av missat seminarium: Fredag 3/6 kl 15.00. Skickas till seminarieledare och examinator.


Sidansvarig: Annika Silvervarg
Senast uppdaterad: 2016-03-24