Hide menu

EasyReader

E-tjänst med informationsextraktion ur digitala dokument för personer med lässvårigheter


I dagens arbetsliv sker en stor del av kommunikationen via elektroniska medier och med information representerad i textdokument. Detta innebär förbättrade möjligheter att delta i arbetslivet eller att genomföra studier för dem som exempelvis har begränsad rörlighet, men innebär samtidigt ett problem för personer med olika slag av lässvårigheter (dyslexi, utvecklingsstörning, nedsatt syn, annan språklig bakgrund än svenska etc.) Även för denna grupp ställs krav på förmåga att effektivt kunna ta del av textburen information. Samtidigt är flertalet texter vanligen tillgängliga i digital form, vilket innebär att personer med lässvårigheter skulle ha nytta av ett datorbaserat hjälpmedel som kan underlätta förståelse och överblick av materialet.

Baserat på tidigare forskning inom textbearbetning och framgångsrik produktutveckling med ljudbaserade informationstjänster vill vi i projektet utveckla en e-tjänst som gör det möjligt att med ett interaktivt verktyg automatiskt framställa sammanfattningar av olika textdokument. Det ska vid behov även gå transformera innehållet till lätt svenska. Verktyget är tänkt att vara tillgängligt som öppen källkod och stödjande tjänster ska erbjudas genom To Me Group AB.

Projektet genomförs av ett konsortium med forskningsinstitutet Santa Anna, företaget To Me Group AB och Linköpings universitet. I projektet ingår utveckling av en programvara som interaktivt och användarstyrt sammanfattar och transformerar långa och komplexa texter till en form som väsentligt förbättrar tillgängligheten för individer med lässvårigheter. Det sammanfattade dokumentet kan presenteras som text eller ljud. I projektet ingår också stöd för navigering i text och dokumentsamlingar, översättningsstöd, användarstudier, användbarhets- utvärdering och tjänstedesign för tillgängliggörande. Vi kommer i projektet att genomföra utvärderingar med användare som får prova textsammanfattningar i utbildnings- eller arbetssituationer. I projektet tillämpas en väletablerad användarcentrerad utvecklingsmetodik som garanterar att utvecklade lösningar är generella och förenliga med krav på tillgänglighet och konceptet Design för alla.

Vi avser att ta fram ett interaktivt verktyg som tillåter användaren att skapa sammanfattningar av ett textdokument i syfte att ge användaren ett koncentrat av innehållet och ett stöd för att avgöra om det finns behov att fördjupa läsningen. Bilden visar en prototyp till verktyg för textsammanfattning, som tagits fram i ett forskningsprojekt. Verktyget ska göra det möjligt att enkelt styra längd och struktur på den sammanfattning som presenteras. En första prototyp av CogSum finns att prova här.

Även omformulering till Lättläst svenska eller annan språklig representation ska erbjudas. En typisk användning är att en första relativt grov sammanfattning presenteras, som sedan vid behov med ett enkelt "reglage" kan utökas av användaren till en i sammanhanget lämplig omfattning. Man ska också kunna fokusera på något avsnitt i sammanfattningen och begära att få den fulla texten för det relevanta avsnittet. Det ska dessutom vara möjligt att markera ett ord eller ett textavsnitt och få det direkt översatt till något annat språk.

Beroende på hur den text som ska transformeras är representerad elektroniskt (t.ex. XML), kan verktyget också presentera strukturinformation och innehållsförteckningar som även kan användas som stöd för navigering. Detta är speciellt intressant i det fall sammanfattningar presenteras som en ljudburen informationstjänst. Målet är att det datorprogram som utvecklas ska vara enkelt att använda. Det kommer att utvecklas en webbaserad lösning och en version som kan köras på en vanlig persondator för att sammanfatta texter som finns lokalt. Grundtjänsten ska vara fritt tillgänglig, endera genom att användaren laddar ner verktyget från någon lämplig webbplats, eller genom att exempelvis utbildningsinstitutioner och myndigheter erbjuder tjänsten direkt på sina hemsidor.

Produkten/tjänsten består av programvara som omfattar:

  • Ett verktyg för att generera sammanfattningar av digitalt tillgängliga texter och dokument. Verktyget bygger på prototypen CogSum som tagits fram i tidigare forskningsprojekt.
  • Ett verktyg för automatisk omskrivning till lättläst svenska. Eftersom olika grupper av individer med lässvårigheter har olika slags problem vid läsning måste verktyget kunna stödja behovsanpassade omskrivningar. Verktyget kan användas direkt på befintliga texter, alternativt ska det vara möjligt att i realtid transformera texter till lättläst svenska på olika sätt, beroende på målgrupp.
  • En integrerad översättningstjänst (t.ex. Google Translate) som gör det möjligt att enkelt översätta markerade textavsnitt till godtyckligt språk.
  • En tilläggstjänst som medger att sammanfattningar presenteras med talsyntes.
  • Ett verktyg för att skapa överblick och innehållsförteckningar för mer omfattande texter. Detta verktyg ska också användas som ett stöd i navigering, speciellt i det fall de transformerade texterna presenteras i ljudform.
  • Paketering och integrering av textsammanfattningar, lättlästa texter och navigering till en öppet tillgänglig tjänst.
  • Ett servicepaket erbjuds kommersiellt som stöd för innehållsproducenter, exempelvis utbildningsanordnare eller myndigheter vilka vill förbereda och ytterligare underlätta tillgängligheten till olika texter och dokument. I detta paket ingår också möjligheten att ta del av sammanfattade texter i ljudform och ett ljudbaserat navigeringssystem.

Utvecklade verktyg ska kunna användas på standard terminalplattformar, som dator och mobiltelefon, men också genom den i tidigare projekt utvecklade internetanslutna terminalen "hybridradion".

Användarcentrerad utveckling

Projektet EasyReader tillämpar ett användarcentrerat arbetssätt, för att i största möjliga mån tillgodose användarnas behov och mål. Specifikt innebär det att genom skissning, prototypning och användarstudier specificera vilka syften tjänsten bör fylla för olika personer i olika sammanhang. Därtill utreds hur tjänsten ska utformas med avseende på önskvärda brukskvaliteter och sammansättning av funktioner och innehåll, samt användarupplevelse och sammansättning av tjänstens beteenden och form.

För att uppnå detta har personer ur de tilltänkta målgrupperna intervjuats, och dessa intervjuer har sedan analyserats för att skapa så kallade personor. En persona är en fiktiv karaktär som representerar en viss typ av beteenden som observerats hos användarna. Om ett antal användare har uppvisat liknande beteende kan dessa representeras i en persona, som får ett eget namn och bakgrundshistoria. Denna fiktiva användare ökar projektgruppens empati för de verkliga användarna och sammanfattar på ett lättförståeligt sätt de olika beteenden som målgruppen uppvisar.

Till varje persona skrivs scenarier som beskriver hur personan använder produkten eller tjänsten. Till EasyReaders personor finns flera scenarier, eftersom det inte är bestämt vilken typ av tjänst som ska utvecklas. Att ha flera olika scenarier kan underlätta det valet, då fördelar och nackdelar med olika alternativ framträder tydligare.

Dessa personor är baserade på fjorton intervjuer, 20-30 minuter långa. De förväntade målgrupperna är personer läs- och skrivsvårigheter, personer som inte har svenska som modersmål, samt barn i grundskolan och deras lärare. I den sista målgruppen intervjuas endast lärare. Personorna är också baserade på andra källor som rapporter och publicerade intervjustudier.

Personorna och scenariernas struktur är baserade på formulär som skapats av Mattias Arvola.

Rapporter

Uppsatser skrivna inom projektet

Forskningsartiklar publicerade inom projektet


Projektet finansieras av PTS och Santa Anna IT Research Institute AB.

Projektledare: Arne Jönsson
Projektmedlemmar: Peder Abrahamsson, Bjarte Bugge, Henrik Danielsson, Allan Holmström, Lars Hult, Sture Hägglund, Thomas Kaspersson, Robin Keskisäsrkkä, Jonas Rybing, Maja Schylström, Christan Smith, David Stenbeck, Kristina Vegelius

Page responsible: EasyReader
Last updated: 2012-06-28