Sommarkurser anordnade av IDAAdvanced Programming and Interactivity on the WWW, 5 poäng

Kursen kommer att bestå av seminarier och övningar och hållas på engelska. Kursen kommer att utgöras av tre delar: en översikt av WWW, HTML etc., grundläggande Java-programmering, samt avancerad Java-programmering.

Kursansvarig institution: IDA

Kontaktperson: Patrick Doherty, tel 013-28 24 26

Särskilda förkunskapskrav: En av följande kurser (eller motsvarande): TDDA11, TDDB92-93, TDDB25, TDIU10, TDDB33. Kännedom om C och C++, tillsammans med nätverk och distribuerade system är önskvärt men ej nödvändigt. Kännedom om HTML, WWW, WWW-bläddrare och Internet förutsätts.

Kursperiod: 15 juli - 24 augusti

Studieort: Linköping

Antagning: 32 platser/AP

Anmälningskod: 181K1


Att bygga och styra sin egen mobilrobot, 5 poäng

Kursen, som ges på engelska, ger praktisk erfarenhet i design, konstruktion och styrning av mobila robotar utrustade med olika typer av givare. Kursinnehåll:

1. Design och konstruktion av en Legorobot
2. Design och konfigurering av sensorer för roboten
3. Installation av en enkapseldator (micro-controller) och sensorer på roboten
4. Design och implementation av ett styrprogram i programspråket C.

Deltagarna grupperas i lag om 3-4 personer. Varje lag bygger en robot. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen och en tävling bland robotar.

Kursansvarig institution: IDA

Kontaktperson: Jacek Malec, tel 013-28 23 62

Särskilda förkunskapskrav: Kunskaper i datorteknik motsv en av TSEA10, TSEA18 eller TSEA19 samt kunskaper i C-programmering.

Kursperiod: vecka 24-25, 31-33

Studieort: Linköping

Antagning: 30 platser/AP

Anmälningskod: 151K1


Informationsåtervinning och filtrering, 5 poäng

Kursen ger både teoretisk och praktisk kunskap om återvinning och filtrering av information; traditionella och nyare tekniker presenteras och tillämpningar testas. Exempel på program som testas är Agrep, Glimpse och SMART.

Kursansvarig institution: IDA

Kontaktperson: Juha Takkinen, tel 013-28 26 03

Särskilda förkunskapskrav: TDDA15 Logik grundkurs, TDDB57 Datastrukturer och algoritmer (motsv). Programmeringskunskaper i procedurellt språk. Kunskaper motsvarande TDDA94 Lingvistik grundkurs kan vara en fördel.

Kursperiod: vecka 24-28

Studieort: Linköping

Antagning: 30 platser/AP

Anmälningskod: 181K3

Neuronnät - modellbygge utgående från data, 5 poäng

Neuronnätsmodeller presenteras och jämförs med andra möjliga modeller. Vilken sorts problem är lämpliga att lösa med neuronnät? Kursen innefattar också projektarbeten där deltagarna jobbar med olika projekt beroende på intresse och förkunskaper.

Har du läst kurserna Matematisk statistik, Analys, Modellering av industriella system alternativt Modellbygge simulering och Signalbehandling kommer det underlätta förståelsen.

Kursansvarig institution: IDA

Kontaktperson: Jalal Maleki, tel 013-28 19 63

Särskilda förkunskapskrav: -

Kursperiod: vecka 24-25, 29-34

Studieort: Linköping

Antagning: 30 platser/UÄG

Anmälningskod: 180K1

Geografiska informationssystem, GIS, 5 poäng

Kursmoment:
  1. Inledning - vad är GIS?
  2. Databaser med lägesbestämd information - en orientering om olika offentliga databaser och deras tillgänglighet.
  3. Datafångst - behandlar bl a fjärranalys, bearbetning och beräkning av digitala bilder samt tolkning av satellitbilder.
  4. Digitalisering annan datafångst och lagring - geodesi och GPS avhandlas för att orientera om andra informationskällor samt övning i manuell digitalisering av en karta.
  5. Tolkning och bearbetning - med utgångspunkt från exempel visas sambearbetningar av data.
  6. Hur skapa ett GIS? Integrerade system för bearbetning, analys och presentation - bildbehandling och mönsterigenkänning samt genomgång av olika typer av geografiska informationssystem. Diskussion om den nya tekniken ur flera perspektiv.
Kursansvarig institution: IDA

Kontaktperson: Åke Sivertun, tel 013-28 14 97, studievägledare Yvonne Hoffmann, tel 013-28 24 03

Särskilda förkunskapskrav: 20 p eller motsvarande i datavetenskapliga ämnen, geografi eller annat ämne som kan anses relevant för kursen.

Kursperiod: vecka 24-27, vecka 28 eget projektarbete, redovisning 33.

Studieort: Linköping

Antagning: 30 platser/AP
Anmälningskod: 450K1

Internet i teori och praktik, 5 poäng

Detta är en grundläggande kurs informationsteknologi som ska ge både teoretisk och praktisk kunskap om informationsteknologin och dess tillämpningar. Termer som Internet, multimedia, datasäkerhet, e-mail, World Wide Web, datorstödd kommunikation och edutainment behandlas. De tekniska begreppen betraktas ur en rad olika perspektiv. Såväl kognitionsvetenskapliga som samhälleliga, ekonomiska och juridiska aspekter beaktas.

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Även projektuppgifter och uppgifter av utredande karaktär, i vissa fall utformade för arbete i grupp, ingår i kursen.

Kursansvarig institution: IDA

Kontaktperson: Mikael Eriksson, tel 013-28 40 21, Andreas Björklind, tel 013-28 19 69

Särskilda förkunskapskrav: -

Kursperiod: vecka 23-25, 32-33

Studieort: Linköping

Antagning: 60 platser/UÄG
Anmälningskod: 450K3