Ämnet Informatik

Ämnet informatik behandlar system och metoder för tillgång till information och upplevelser i dokumenterad form. Dokumenten kan utgöras av text, bild, film, tal, föremål etc. och kan vara lagrade med olika teknik i olika media. Den process där användarna ur samlingar av dokument utväljer enskilda sådana, eller delar av dem, på grund av deras innehåll eller andra karaktäristika och sammanställer dem för att möta sina behov är central inom informatik.

Specifika intresseområden för informatik är bl.a.:

Informatik kan härigenom avgränsas dels från masskommunikation, som i huvudsak har ett producent- och distributionsperspektiv, och dels från databehandling där tonvikten ligger på elementvis bearbetning av information.

Fr.o.m. läsåret 1996/97 delas Informatik upp på:

Informatik/Informationssystem..

Informatik/Informattions- och medievetenskap.