Hide menu

Strategi, styrning och konkurrenskraft

FDA176, 2005VT

Status Archive
School Computer and Information Science (CIS)
Division ISM
Owner Fredrik Nilsson

  Log in  
Course plan

No of lectures

25-30 tim
3 litteraturseminarier (á 4 timmar), 1 metodseminarium (á 4timmar inklusive introduktion av fallanalys). Presentation av fallanalys (á 8 timmar). Totalt 5 tillfällen. Ambitionen är att hålla ett tillfälle per månad under våren.

Recommended for

Alla med intresse för sambandet mellan strategi, styrning och skapandet av en stark konkurrenskraft

The course was last given

Ny kurs.

Goals

Kursen bygger på en växelverkan mellan teori och praktik. Kursens mål är:

1. Ge en god orientering om forskningsfronten inom områdena strategi, ekonomi- och produktionsstyrning samt dess koppling till skapandet av en stark konkurrens-kraft.
2. Ge insikt i de metodologiska utmaningar som är vanliga i studier av denna typ.

Prerequisites

Inga. Däremot torde det vara en stor fördel om doktoranderna har läst grundkurser inom områdena strategi och styrning.

Organization

Kursen genomförs i form av ett antal litteraturseminarier (p. 1) samt ett metodseminarium (p. 2). Inför dessa seminarier förväntas deltagarna ha läst litteraturen samt genomfört fördjupade litteratursökningar. Fallanalysen introduceras och redovisas vid särskilt tillfälle.

Contents

Litteraturseminarierna inleds med en övergripande föreläsning och diskussion om strategisk ekonomistyrning och dess samband med skapandet av en stark konkurrenskraft. Vid nästa seminarium behandlas olika strategiska typologier. Nästföljande tillfälle behandlar hur ekonomistyrning och produktionsstyrning bidrar i strategiarbetet. Särskild vikt kommer att läggas vid hur dessa två styrsystem kan integreras för att skapa en strategisk ekonomistyrning. Därefter följer metodseminariet.

Kursen avslutas med att en fallanalys genomförs. Vid detta tillfälle är
tanken att deltagarna skall läsa och analysera en longitudinell studie på
området. Analysen avrapporteras både skriftligen och muntligen. Den skall inriktas på kopplingen mellan forskningsfråga – metod – slutsatser. Deltagarna uppmanas att själva söka och identifiera en studie som de tycker har ett intressant anslag.

Literature

Nilsson & Rapp, 2004, Understanding Competitive Advantage, Springer (in press).

Artiklar enligt litteraturlista.

Lecturers

Prof. Fredrik Nilsson
Prof. Birger Rapp

Examiner

Prof. Fredrik Nilsson

Examination

För godkänt på kursen krävs aktivt deltagande på seminarierna samt godkänd fallanalys. Obligatorisk närvaro.

Credit

5 poäng

Comments

Kursstart 24 / 2.


Page responsible: Director of Graduate Studies
Last updated: 2012-05-03