Hide menu

Ickemonetär information i ekonomisk styrning

FDA187, 2005HT

Status Archive
School Computer and Information Science (CIS)
Division EIS
Owner Carl-Johan Petri

  Log in  
Course plan

No of lectures

Preliminärt förutses fem seminarier om vardera fyra timmar:
1. Ekonomistyrningens roll och uppgifter – att beskriva en aspekt på verksamheter eller vägleda handlande?
2. Flerdimensionell styrning: Balanced scorecard och föregångare – idéer om hur verksamheter mäts och målsätts
3. Situationsanpassad styrning – hur används icke-monetär styrinformation i praktiken?
4. Ekonomistyrningens samspel med koncern-, affärs- och funktionsstrategier och med andra former av styrning
5. Presentation av artiklar författade under kursen (vilket kan tillföra ytterligare ämnen till listan ovan).
Lärare och inbjudna gäster kommer att bidra med miniföreläsningar, men huvuddelen av tiden kommer att ägnas diskussioner baserat på relevant litteratur. Kursen förutsätter aktiv medverkan och att alla bidrar med egna erfarenheter och läsrön. Preliminärt förutses fem tillfällen mellan vilka alla deltagare gör aktiva förberedelser

Recommended for

Kursen riktar sig till doktorander med intresse för ekonomistyrning och system för styrinformation. De förutsätts ha satt sig in i grunderna för balanced scorecard och liknande metoder, och bedriver kanske redan forskning kring dessa. Särskilt söker vi studenter med nyfikenhet kring styrningens relation till strategiutveckling, organisatoriska processer och incitament samt förändringsprocesser, såväl i offentlig som privat verksamhet.

The course was last given

Ny kurs.

Goals

Praktiker, konsulter och akademiker har i många år ägnat stort intresse åt styrning med hjälp av icke-monetär resultatinformation, bland annat med utgångspunkt i metoden balanced scorecard. Långt innan denna metod växte fram angavs dock ofta definitioner och mål för ekonomistyrning enligt vilka dess innehåll inte bör begränsas till informationshantering och organisatoriska processer där ”språket” är monetära mått, eller där enbart finansiellt formulerade mätetal utgör målen.

Men vad är då ekonomers (controllers) bidrag till styrningen? Hur bör vi se på ekonomistyrningen efter mer än ett decennium av debatt om balanserade styrkort (balanserad verksamhetsstyrning) – ska finansiella mått inte längre ha kvar sin särställning? Vilka andra aktörer engagerar sig i styrningen av organisationer då måtten inte enbart är finansiella – många andra professioner använder ju sådana mått (produktion, marknadsföring, HR)

Kursen syftar till att inventera rön från olika håll och på så vis ge underlag för egna ställningstaganden. Som operationellt mål kan vi överväga att kursen ska leda till en antologi som kan publiceras (helst på engelska) – se under Comments nedan

Prerequisites

Inga formella krav. Se dock under Recommended for och Literature.

Organization

Lärare och inbjudna gäster kommer att bidra med miniföreläsningar, men huvuddelen av tiden kommer att ägnas diskussioner baserat på relevant litteratur. Kursen förutsätter aktiv medverkan och att alla bidrar med egna erfarenheter och läsrön. Preliminärt förutses fem tillfällen mellan vilka alla deltagare gör aktiva förberedelser.

Contents

Literature

Deltagarna förutsätts sedan tidigare vara bekanta med skrifter av Kaplan & Norton och av Olve et al, liksom ett antal väletablerade texter inom ”management control” av Simons, Lindvall m fl. Ett antal andra arbeten kommer att anvisas för individuell läsning och referat, valda både ur managementlitteraturen (t ex Huselid et al., The HR Scorecard) och akademiska publikationer (t ex Nörreklits artiklar kring BSC). Listan över dessa kommer att distribueras några veckor före kursstart. Deltagarna kommer dessutom att uppmuntras att bidra med egna förslag på ytterligare texter.

Lecturers

Nils-Göran Olve och Carl-Johan Petri. För tillfälle 3 kommer Sofie Roy och Andreas Käll (och troligen andra forskare) att inbjudas för att berätta om sina empiriska studier av styrkortsprojekt. För tillfälle 4 kommer Fredrik Nilsson och Birger Rapp att inbjudas. Andra medverkande bestäms beroende på vilka som följer kursen.Nils-Göran Olve (under medverkan av Carl-Johan Petri).

Examiner

Nils-Göran Olve (under medverkan av Carl-Johan Petri).

Examination

Godkänt erhålls om både den egna artikeln och medverkan under seminarierna motiverar detta.

Credit

5 p

Comments

Kursens lärare har skrivit böcker för managers som spridits på ca tio språk. Det ger en god plattform för att få spridning för en eventuell antologi baserad på bidrag från kursdeltagarna, antingen i mer blygsam skala via webben eller via de förlag som gett ut våra böcker. Kalibern på kursdeltagarna och kvaliteten på deras bidrag avgör vad som visar sig möjligt.


Page responsible: Director of Graduate Studies
Last updated: 2012-05-03