Hide menu

Praktikteori & Handlingsteori

FDA181, 2005HT

Status Archive
School Computer and Information Science (CIS)
Division VITS
Owner Göran Goldkuhl

  Log in  
Course plan

No of lectures

5*7 timmar

Recommended for

Doktorander i informationsssytemutveckling; samt andra intresserade av systemutveckling och IT-användning. Seminarieserien vänder sig till såväl forskarstuderande som disputerade.

The course was last given

VT05

Goals

öka förståelsen för vad praktikteoretiskt och handlingsteoretiskt tänkande kan och bör innebära för verksamhetsutveckling, IS-utveckling, IS-utvärdering och IS-forskning

Prerequisites

Inga särskilda; intresse för teoretiska perspektiv verksamhetsutveckling, systemutveckling och IT-användning.

Organization

Seminarieserie. Fem seminarietillfällen förekommer under HT05. Varje seminarietillfälle kan bestå av både presentationsseminarium och litteraturseminarium. Presentationsseminarium innebär att en (eller flera) deltagare presenterar resultat från pågående forskning med anknytning till seminarietemat. Litteraturseminarium innebär diskussion kring något litteraturstoff som bör har inlästs före seminariet. Deltagarna bör förbereda sitt deltagande på seminarierna genom att läsa och reflektera kring utvald litteratur samt eventuellt författa egna reflektions-PM.

Contents

Teoretiska perspektiv angreppssätt avseende
- verksamheter
- handlingar
- produkter/tjänster
- aktörer/roller
- instrument/artefakter
- verksamhetsprocesser
- koordination
- verksamhetsförmåga
- handlingsbarhet
- verksamhetsspråk
- verksamhetsminne
- med flera praktikteoretiska och handlingsteoretiska begrepp

Literature

Artiklar, bokkapitel
Referenslitteratur t.ex:
Goldkuhl G (2001) Communicative vs material actions: Instrumentality, sociality and comprehensibility, in Schoop M, Taylor J (Eds, 2001) Proceedings of the 6th Intl Workshop on the Language Action Perspective (LAP2001), RWTH, Aachen

Goldkuhl G, Ågerfalk P J (2002) Actability: A way to understand information systems pragmatics. In Liu K et al (eds. 2002) Coordination and Communication Using Signs: Studies in Organisational Semiotics – 2, Kluwer Academic Publishers, Boston

Goldkuhl G, Röstlinger A (2002) Towards an integral understanding of organisations and information systems: Convergence of three theories, in Proc of the 5th International Workshop on Organisational Semiotics, Delft

Goldkuhl G (2004) Meanings of pragmatism: Ways to conduct information systems research, accepted to the 2nd Int Conf on Action in Language, Organisations and Information Systems (ALOIS-2004), Linköping University

Goldkuhl G, Röstlinger A (2004) Praktikbegreppet - en praktikgenerisk modell som grund för teoriutveckling och verksamhetsutveckling, CMTO, Linköpings universitet

Goldkuhl G, Röstlinger A (2003) The significance of workpractice diagnosis: Socio-pragmatic ontology and epistemology of change analysis, in Proceedings of the International workshop on Action in Language, Organisations and Information Systems (ALOIS-2003), Linköping University

Lecturers

Göran Goldkuhl
Mikael Lind
Annie Röstlinger

Examiner

Göran Goldkuhl

Examination

Kurs-PM
Seminarieredovisning

Credit

2-5 p

Comments


Page responsible: Director of Graduate Studies
Last updated: 2012-05-03