Göm menyn

IT-Programmet: Informationsmaterial för lärare och studenter 
Läsår: 2017/2018

[Terminerna] [Studenterna] [Lärarna] [Organisationen]
[Lärarkurser & seminarier] [Rapporter & Dokument]
[Informationsteknologiprogrammet allmänt][Kalendarium]
    [Basgrupper]

Terminerna läsåret 2017/2018
På nedanstående sidor kan du finna information om terminsansvariga, teman/kurser, tema/kursansvariga, schema, kursmaterial m m)

 • Termin 1
 • Termin 2
 • Termin 3
 • Termin 4
 • Termin 5
 • Termin 6


 • Rapporter & Dokument:

  Stöd för lärare, basgruppshandledare, terminsansvarig

  Dokument (arkiv)

  • Urvärderingsarbete 2016 Executive summary, oktober 2016.

  • Alumnutvärdering Övergången från studier till yrkesliv, mars 2012.

  • En jämförelse mellan flera datautbildningar med avseende på innehåll och kartläggning av relationen till ACM curriculum: Exjobb presenterat av Jon Karlfelt på KTH, februari 2012.

  • Publicerad artikel Does PBL affect empathy?, mars 2011.

  • Resultat av två studenters reflektion över basgruppshandledarerollen i samband med en kurs i ledarskap: Basgruppshandledarens ledarskap Julia Klingvall, Jonas Liljenfeldt (före detta basgruppshandledare), oktober 2005.

  •  Resultat av enkätundersökning och översyn av PBL inom IT-programmet under läsåret 02/03. Rapport av Eva Ragnemalm (22 sidor, pdf), Maj 2003.

  • Utvärdering av fem nationella program som skapades med stöd av HSV med viss fokus på genusaspekter, gjort av Inger Wistedt (Stockholms universitet) under 1999-2001. Rapporten på engelska (136 sidor) och en kort sammanfattning på svenska, December 2001.

  • Studie av fem datautbildningar på LiU (4+ år) med avseende på studenternas förväntningar, studieformer, examinationsformer och ämnen, med stöd av NOT projektet, gjort av 5 IDA lärare under våren 1998. Rapporten i sin helhet (24 sidor) och en abstrakt som sammanfattar D- och IT-aspekter (presenterats på PBL2000 konferensen).


  Studenterna:

  • E-postlistor:
   • Termin 1: (6CITE-1-ht2017 och därefter student.liu.se)
   • Termin 2: (6CITE-2-vt2018  och därefter student.liu.se)
   • Termin 3: (6CITE-3-ht2017 och därefter student.liu.se)
   • Termin 4: (6CITE-4-vt2018 och därefter student.liu.se)
   • Termin 5: (6CITE-5-ht2017 och därefter student.liu.se)
   • Termin 6: (6CITE-6-vt2018 och därefter student.liu.se)

  Basgrupper

  • Basgruppsobligatoriet

   Information till studenterna om
   • Regelverk: vad innebär "kompensation"?
   • Krav: Hur går det till?
   • Mall för studenterna att fylla i vid kompensation.

  • Lokaler
   IT:s lokaler för BG möten hör till ISY och deras användning samordnas med rummen som hör till biblioteket. Följande dokument ger detaljer om ansvar och regler kring BG rummen:
   • Kontaktpersoner om lokaler: LiU schemaläggning.  
   • Bokningsregler för rummen: Bokas av terminsansvariga genom kontakt med LiU schema
   • Delning av BG-rum kostnader mellan institutioner (från 2016)

  Organisationen:

  • Studievägledare: Siv Söderlund.  Hus Origo. (siv.soderlund at liu.se). Ankn. 2836.
  • Utbildningsnämnden för Data- och Medieteknik (DM). Utbildningsledare:  Tea Nygren, Hus Origo, Ankn. 2355.
  • PPG-IT gruppen. Grupp för samordning av av IT-programmets utveckling, underställd utbildningsnämnden. (Ursprungligen Lär- Och Timplanegrupp med TerminsAnsvariga - LOTTA) Samordnare: Agne Virsilaite Maras, Hus Origo, Ankn. 4441, (agnvi at ifm.liu.se).
   I PPG-IT gruppen ingår förutom terminsansvariga, ordförande (Simin Nadjm-Tehrani), studentrepresentant (it-snordf), och kanslipersonal, vid behov även en samordnare för kurser inom MTS (Människa, Teknik, Samhälle) och en PBL ansvarig.

  Lärarkurser, seminarier etc:

  • Inspirationsdag för IT-lärare: 8 June 2015, Tema: Förändring/utveckling av examinationen.
  • Inspirationsdag för IT-lärare: 3 June 2014, Hans Hüttel, Aalborg Universitet.
  • Inspirationsdag för IT-lärare: 27 mars 2013 Dag Wedelins OH.
  • Inspirationsdag för IT-lärare: 15 April 2011 (Simins OH, Evas OH).
  • Basgruppshandledarkurser organiseras och genomförs av Didacticum. Kontakta kursansvariga för mer information.


  Kalendarium.

  Kommande aktiviteter & kurser: se Didacticum sidorna under "Kurser".

  Informationsteknologiprogrammet:

  • Studiehandbok.
  • LiU-information.
  • Historik:
  • Gamla uppläget -- före den reviderade versionen av programmet från HT07 Presentation
  • Länk till gamla termin 3 t.o.m. HT07
  • Länk till tidigare termin 5 t.o.m. HT08 TTIT52
  • Länk till gamla termin 6 t.o.m. VT09
  • Införande av kandidatarbete: Termin 5 och 6 byter plats från läsåret 2013-14 med viss ändring av innehåll
  • Gamla termin 5 -- före den reviderade versionen av programmet från HT13TDDD36, HT12
  • Gamla termin 6 -- före den reviderade versionen av programmet från HT13 Upplägg VT13


  Lärarna:

   E-postlistor

   Det finns e-postlistor för lärare i varje termin och för alla lärare på IT programmet. Listadressen anges inte här pga risk för "spam". Denna lista uppdateras i början av varje termin genom att ternminsansvarige informerar listägaren (f.n. samma person som uppdaterar denna sida).
      Sidansvarig: Simin Nadjm-Tehrani
  Senast uppdaterad: 2017-12-06