Hide menu

Swedish Crisis Management: Crisis Management and Collaboration

2023VT

Status Active - open for registrations
School IDA-gemensam (IDA)
Division COIN
Owner Björn Johansson

  Log in  
Course plan

Antal tillfällen

6

Målgrupp

Doktorander som arbetar med tillämpade problem, eller forskar på, samhällelig säkerhet, krishantering, krisledning, eller samverkan.

Kursen gavs senast

2015

Mål

Att ge insikt om och perspektiv på problematiken kring ledning och samverkan vid olika typer av svenska krishanteringsinsatser. Efter kursen förväntas deltagarna ha kunskap om hur det svenska krishanteringssystemet är uppbyggt och vilka de viktigaste aktörerna är vid olika typer av händelser på kommunal, regional och nationell nivå.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Organisation

Kursen kommer att bestå av sex tillfällen; en introduktion, ett avslutningsseminarium och fyra scenariolektioner. I varje scenariolektion fungerar som ett seminarium där ett utvalt scenario analyseras och diskuteras. Vid varje scenariolektion kommer en eller två experter att finnas med att stödja diskussionen.

Scenario I: Tåg-/bussolycka (kommunal/regional)
Scenario II: Översvämning/storm/skogsbrand (kommunal/regional/nationell)
Scenario III: Pandemi (regional/nationell)
Scenario IV: Hjälp till ett annat land som drabbades av en kris/katastrof (internationell)

Innehåll

Kursen omfattar grundläggande begrepp relevanta för krishantering, krisledning och samverkan. Kursen utgår från boken "Gemensamma grunder" utgiven av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Litteratur

Se även utskickade läsinstruktioner.

Böcker:
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (2018) Gemensamma Grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. MSB: Stockholm.

Rapporter:
Bara skog som brinner – Utvärdering av krishanteringen under skogsbranden i Västmanalnd 2014.
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:892551/FULLTEXT01.pdf

Branden i Oceanhamnen https://rib.msb.se/Filer/pdf/27217.pdf (kan skummas igenom till del, fokusera på beskrivning av händelsen och kap 10)

Hallberg, N., Olsén, M., Oskarsson, P-A., Nordström, J. & Granåsen, M. (2021). Förmågemodell för aktörsgemensam krishantering. FOI MEMO 7571, Totalförsvarets Forskningsinstitut, Stockholm.

Tågolyckan i Kimstad RÖG-2010.2929 https://rib.msb.se/Filer/pdf/26934.pdf

Utvärdering av covid-19 för Region Uppsala https://regionuppsala.se/contentassets/cb1da4750f9c44f1858edf32f852e6a1/slutrapport_covid19_utvardering_region_uppsala_210503.pdf

Utvärdering av hur länsstyrelserna i Dalarnas, Gävleborgs och Jämtlands län bidrog till inriktning och samordning under skogsbränderna sommaren 2018

https://lucris.lub.lu.se/ws/portalfiles/portal/63982355/Utv_rdering_av_WXZ_Lunds_Universitet_190228.pdf


Artiklar och konferensbidrag:
Comfort, L. K. (2007). Crisis management in hindsight: Cognition, communication, coordination, and control. Public Administration Review, 67, 189-197.

Kuipers, S., & Welsh, N. H. (2017). Taxonomy of the crisis and disaster literature: Themes and types in 34 years of research. Risk, Hazards & Crisis in Public Policy, 8(4), 272-283.

Landsberg, L., Schmidt, J., & Mudimu, O. A. (2022). Synthesising Comparisons to Develop a Generic Command and Control System. In ISCRAM 2022 Conference Proceedings:" The Future Vision of Large-scale Crisis Management in a Post-COVID World (pp. 392-403).

Quarantelli, E. L. (1988). Disaster crisis management: A summary of research findings. Journal of management studies, 25(4), 373-385

Sahin, B., Kapucu, N., & Unlu, A. (2008). Perspectives on Crisis Management in European Union Countries: United Kingdom, Spain and Germany. European Journal of Economic and Political Studies, 1(1), 19-45.
Sawalha, I. H. (2020). A contemporary perspective on the disaster management cycle. foresight, 22(4), 469-482.

Examination

Kursen examineras genom deltagande i scenariobaserade seminarier och inlämningsuppgift (individuellt paper).

Examinator

Björn Johansson

Lärare

Björn Johansson, Peter Berggren

Antal poäng

6


Page responsible: Director of Graduate Studies