Hide menu

Cognitive Science Fundamentals

2019HT

Status Open, no web registrations
School IDA-gemensam (IDA)
Division COIN
Owner Annika Silvervarg

  Log in  
Course plan

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

• redogöra för ämnets centrala frågeställningar för artificiella och naturliga kognitiva system ur både ett historiskt och aktuellt perspektiv
• redogöra för och jämföra olika synsätt på vad kognition är i artificiella och naturliga system, t.ex. tänkande som symbolisk beräkning och artificiella neurala nät
• redogöra för och jämföra traditionella synsätt på vad kognition är i artificiella och naturliga system med alternativa synsätt så som situerad, distribuerad eller kroppsbaserad kognition.
• redogöra för olika forskningsmetoder (teknikvetenskapliga, beteendevetenskapliga, humanistiska) som används inom ämnet

Innehåll

I kursen behandlas:
• Kognitionsvetenskapens vetenskapliga rötter och tillblivelse
• Beräkningar och algoritmer
• Informationsbearbetning i människan och datorn som symboliska och sub-symboliska beräkningar
• Alternativa synsätt som t ex situerad och distribuerad kognition
• Tvärvetenskap och teoretisk och metodologisk mångfald
• Aktuella tillämpningsområden

Undervisningsformer

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen och en inlämningsuppgift.

Poäng

6 hp

Kursansvarig och examinator

Annika Silvervarg

Lärare

Annika Silvervarg
Tom Ziemke
Nils Dahlbäck


Page responsible: Director of Graduate Studies