Hide menu

Service design and innovation

2013VT

Status Archive
School D! school (D!)
Division
Owner Stefan Holmlid

  Log in  
Course plan

Kursen kommer att ta upp beprövade och aktuella tekniker och metoder för design och av tjänster i såväl utvecklings- som innovationssammanhang. Speciellt kommer deras användning som designtekniker att behandlas, samt den relation de har till tekniker och metoder inom andra tjänsterelaterade områden. Exempel på tekniker är tjänsteresor, tjänsteblåkopior, aktörskartor, scenarior, tjänsteellipser etc. Stor vikt fästs vid studentens förmåga att lära sig och nyttja befintliga och innovativa metoder och verktyg för att gestalta och designa tjänster på ett sådant sätt att de driver och stödjer ett reflektivt lärande.

Mål

Tjänstedesign avser design av tjänstesystem, bestående av system, produkter, processer, etc, vilka ofta stöds eller realiseras med hjälp av IT, med speciellt fokus på tjänstens användningsegenskaper. Detta inkluderar utformning av tjänstens utseende, beteende, struktur, funktion, användning och värde ur såväl instrumentella, kommunikationsmässiga, estetiska, som etiska och konstruktionsmässiga perspektiv. Tjänsteinnovation avser innovation av och i sådana tjänstesystem, av en eller flera olika aspekter.
Detta innebär att studenten skall förvärva teoretisk och handlingsbar kunskap baserad på en repertoar av metoder och förebilder, verktygskunskap, samt designbaserad handlingsberedskap. Det innebär också att studenten skall arbeta med olika metoder och verktyg, samt bygga upp en repertoar av förebildliga exempel, genom att själv erfara och pröva dessa.
I detta arbete skall studenten använda och värdera såväl verktyg, existerande och innovativa designlösningar, som de olika designmaterial som krävs för designområdet.
Efter genomgången kurs skall studenten kunna
- Välja tjänstedesign- och tjänsteinnovationsteknik med utgångspunkt i tillgängliga data, behov av modellering, samt syfte och publik
- Använda och värdera tjänstedesign- och tjänsteinnovationstekniker
- Analysera och utveckla tjänstekoncept med avseende på innovativitet, användningsegenskaper och värde i bruk
- Förstå förutsättningar för design och innovation i tjänsteverksamheter
- Summera förebilder för tjänster
- Summera och presentera förslag på tjänster baserat på metoder för design av tjänster Studenten förväntas redovisa värderade och välgrundade val, samt förmedla insikter om tjänstedesign och innovation.

Organisation

Seminarier och övningar

Litteratur

Artikelkompendium

Examination

Deltagande på seminarier (inklusive skriftlig redovisning av litteraturgenomgång), genomförande av övningar samt individuell uppgift.

Lärare

Stefan Holmlid
Fabian Segelström
Gäster


Page responsible: Director of Graduate Studies