Hide menu

Discourse analysis applied to human-computer conversation

2011HT

Status Archive
School Nationell Forskarskola i Kognitionsvetenskap (SweCog)
Division
Owner Annika Silvervarg

  Log in  
Course plan

No of Lectures

5-7 seminarier samt ett examinationstillfälle.

Recommended for

Doktorander som i sin forskning arbetar med interaktion och kommunikation mellan människor och virtuella agenter.

The course was last given

Kursen har inte getts tidigare.

Goals

Ett första mål är att studenten får en översikt av en del av de perspektiv och ansatser som associeras med arenan diskursanalys, så att hon på ett övergripade plan kan diskutera hur de förhåller sig till varandra och resonera om deras styrkor respektive svagheter
Ett andra mål är att studenten får kunskap om ansatser som använts och används för att analysera dialoger mellan människor och datorbaserade system och i synnerhet chatliknande konversation mellan människor och digitala karaktärer.
Det tredje målet slutligen, är att studenten kan genomföra konkreta analyser med hjälp av ovan nämnda ansatser (under syfte två) på ett empiriskt material samt förmåga att skriva en vetenskaplig text baserat på resultaten av analysen.
För godkänd kurs skall studenten:
• översiktligt kunna redogöra för de perspektiv och ansatser associerade med arenan diskursanalys som tas upp i kursen
• kunna resonera om dessas styrkor respektive svagheter
• kunna redogöra för de ansatser för att analysera dialoger mellan människor och datorbaserade system som tas upp i kursen
• kunna genomföra konkreta analyser av empiriska material (dialoger mellan människor och datorbaserade system) med hjälp av de ansatser och modeller som tas upp i kursen
• kunna författa en vetenskaplig text som baseras på en analys av dialogmaterial mellan människor och datorbaserade system
• visa insikt i komplexiteten av området avseende metoder och modeller

Prerequisites

Research in the area of conversational virtual characters.

Organization

Seminarier och praktiska uppgifter där olika metoder appliceras på autentiska forskningsdata.

Contents

Inom kursen tas upp:
• Olika övergripande ansatser för diskursanalys som conversational analysis, speech act theory, grounded theory
• Befintliga kodningsscheman för analys av människa-dator konversation

Literature

Approaches to discourse analysis av Deborah Griffin
Artiklar

Lecturers

Agneta Gulz
Annika Silvervarg

Examiner

Annika Silvervarg

Examination

Muntlig redovisning och skriftlig examination av inlämningsuppgifter. Utkast till en vetenskaplig artikel.

Credit

7,5 hp


Page responsible: Director of Graduate Studies