Hide menu

Ethnographic methodology

2009VT

Status Archive
School Nationell Forskarskola i Kognitionsvetenskap (SweCog)
Division
Owner Eva Hellner

  Log in  
Course plan

No of Lectures

8-10

Recommended for

PhD students in cognitive science and related subjects. Students at advanced level can be admitted if space allows.
Kursen vänder sig till samtliga doktorander inom forskarskolan men är också öppen för doktorander i andra ämnen som är intresserade av multimodal kommunikation, såsom pedagoger, musikvetare, filmvetare, antropolger, filosofer och psykologer.

The course was last given

Goals

Kursens mål är att introducerar etnografiska metoder inom kognitionsvetenskap. Etnografiska metoder karaktäriseras av deltagande observation, fältarbete, kulturrelativistiska perspektiv och fokus på samhälleliga mikronivåer. Samspelet mellan informantens perspektiv och forskarens perspektiv är också centralt.

Prerequisites

Uppfyller kraven för antagning till forskarutbildning

Organization

Pedagogiskt sett bygger kursen på en kombination av prövandet av etnografiska metoder, utvärderande analyser, och litteraturstudier. Kursen kan anpassas individuellt till speciella uppgifter, som t ex uppsatser, projekt- och avhandlingsarbeten, eller fungera som en introduktion till metoden.
Kurstillfälle 1-4

Fredagarna 6/3, 20/3, 3/4 och 17/4 i Linköping, klockan 10-16. Därtill kommer eget arbete.

Contents

Kursen behandlar följande moment:
Introduktion till etnografisk metod. Diskuterar etnografisk metods möjligheter och begränsningar, ger en historisk överblick av etnografisk metod inom främst antropologin, och diskuterar dess moderna utveckling.
Etnografisk metod i praktiken. Praktiska övningar genomförs och analyseras, och blir grunden för fortsatta uppgifter. Fokuserar på intervjuer och deltagande observation, men tar också upp alternativa sätt att bedriva etnografi.
Etnografiska data. Behandlar hur etnografiska data kan användas - under fältarbete, i analys och i skrivande. Arbetet bygger på en kombination av förberett material och material som skapas av deltagarna.
Reflexivitet och data. Fokuserar på roller i etnografisk metod. Syftar till att skapa en kritisk medvetenhet om den betydelsen som forskarens interaktion med informanterna kan ha för den data som skapas.
Fältets problematik. Tar upp de praktiska och personliga problem som utövaren av etnografisk metod kan ställas inför, och ger förslag på lösningar.
Tekniska hjälpmedel. Ger en översikt av och diskuterar för- och nackdelar med olika tekniska hjälpmedel i fält.
Etiska aspekter av etnografisk metod. Diskuterar de etiska riktlinjer som har växt fram bland utövare av etnografisk metod.

Literature

Agar, Michael, 1996, The Professional Stranger: An Informal Introduction to Ethnography. 2nd edition. San Diego: Academic Press
Artiklar

Lecturers

TBA

Examiner

Björn Alm (bjorn.alm@liu.se)

Examination

Credit

7, 5 hp


Page responsible: Director of Graduate Studies
Last updated: 2012-05-03