Hide menu

Comparative cognition

2009VT

Status Archive
School Nationell Forskarskola i Kognitionsvetenskap (SweCog)
Division
Owner Eva Hellner

  Log in  
Course plan

No of Lectures

6-8

Recommended for

PhD students in cognitive science and related subjects. Students at advanced level can be admitted if space allows.
Kursen vänder sig till samtliga doktorander inom forskarskolan men är också öppen för doktorander i andra ämnen som är intresserade av multimodal kommunikation, såsom pedagoger, musikvetare, filmvetare, antropolger, filosofer och psykologer.

The course was last given

Goals

Kursen introducerar viktiga aspekter av komparativa studier av kognition, nämligen kunskap och forskning om andra biologiska informations- och kunskapssystem än människan, i synnerhet andra primater. Kursen diskuterar vad man kan lära sig genom att jämföra olika arters kognition med varandra eller med tekniska kognitiva system. De risker till feltolkningar som detta kan medföra tas också upp.

Prerequisites

Uppfyller kraven för antagning till forskarutbildning

Organization

Kurstillfälle 1

Lund, 2-3 Mars
Innehåll: Introduktion, evolutionsteori, inlärningsteori.

Kurstillfälle 2

Primatforskningsstation Furuvik, 11-12 Maj
Innehåll: Experimentmetodik, Primatforskning, Frågeställningar inom komperativ kognition
Det kommer att arrangeras övernattning inom området

Kurstillfälle 3

Lund, 25 Maj
Redovisning av kursboken och observationsuppgiften.

Contents

En förståelse för evolution och evolutionära processer är centralt för komparativ kognition och kursen tar upp grunderna för ett evolutionärt förhållningssätt till kognition. Utvecklingen av kunskapsvarelser och kunskapssystem över tid sätts i fokus för att förstå de interaktioner mellan ekologiska och biologiska faktorer som ger upphov till olika kognitiva processer och förmågor både evolutionärt och individuellt (ontogenetiskt).

Komparativa metoder presenteras både utifrån historiska djurstudier och utifrån olika typer av experimentdesigner. Eftersom många komparativa experiment innehåller en inlärningskomponent är det viktigt att kunna relatera till inlärningsteori och kursen innehåller en djupgående genomgång av modern inlärningsteori och hur den används inom komparativ kognition.

Kursens andra kurstillfälle är förlagt till Lunds universitets primatforskningstation Furuvik där deltaragna förutom att se anläggningen kommer att får utföra en observationsstudie som del av examinationen på kursen.

Literature

Papini, Mauricio (2008). Comparative Psychology: Evolution and Development of Behavior. Psychology Press Ltd.

Lecturers

TBA

Examiner

Christian Balkenius (christian.balkenius@lucs.lu.se)
Mathias Osvath
Tomas Persson

Examination

Kursen examineras genom
(1) kortare uppsats,
(2) genomförande och redovisning av en praktisk obsrevationsuppgift, samt
(3) muntilg redovisning av kursboken.

Credit

7, 5 hp


Page responsible: Director of Graduate Studies
Last updated: 2012-05-03