Hide menu

Swedish Crisis Management: Command, Control and Coordination

2010VT

Status Archive
School Computer and Information Science (CIS)
Division HCS
Owner Björn Johansson

  Log in  
Course plan

Mål

Att ge insikt om och perspektiv på problematiken kring ledning och samverkan vid olika typer av svenska krishanteringsinsatser.

Organisation

Kursen ges inom forskarskolan Forum Securitatis.

Kursen kommer att bestå av sex tillfällen; en introduktion, ett avslutningsseminarium och fyra scenariolektioner. I varje scenariolektion ska ett utvalt scenario analyseras och diskuteras. Vid varje scenariolektion kommer en eller två experter att finnas med att stödja diskussionen.

Scenarios

Scenario I: Tåg-/bussolycka (regional)
Scenario II: Översvämning/storm (regional/nationell)
Scenario III: Assistans till svenskar i utlandet (internationell)
Scenario IV: Hjälp till ett annat land som drabbades av en kris/katastrof (internationell)

Litteratur

Grupparbete och diskussioner förutsätter att kursdeltagare har läst kurslitteraturen och har vissa kunskaper gemensamt.

Litteratur att läsa innan kursens första tillfälle (Introduktion, onsdag 7/4):

• Ödlund, A. (2007). Interorganisatorisk samverkan som nationell resurs i krishanteringen. FOI-rapport. (Att läsa: hela) http://www2.foi.se/rapp/foir2425.pdf

• Fredholm, L., & Göransson, A-L. (Eds.) (2006). Ledning av räddningsinsatser i det komplexa samhället. SRV-publikation. (Att läsa: kap. 1, 3, 6 och 10) http://www2.msb.se/Shopping/pdf/20953.pdf

• Trnka, J. (2009). Exploring Tactical Command and Control. PhD Thesis. Linköpings universitet. (Att läsa: kap.2.2) http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:235388/FULLTEXT01

• Hasslevall, K. (Ed.) (2008). Räddningstjänst i samverkan. SRV-publikation. (Att läsa: hela) http://www2.msb.se/Shopping/pdf/24108.pdf

Utöver denna litteratur, innan varje scenariolektion ska kursdeltagare gå genom två eller tre rapporter som beskriver en insats och samverkansledning vid händelser av liknande typ som det utvalda scenariot. Kursdeltagare förväntas att läsa rapporterna, samt identifiera frågor och problemområden avseende samverkan och ledning som ska diskuteras vid scenariolektionerna. En lista med rapporter till scenariolektionerna ska skickas till kursdeltagare separat inför varje scenariolektion.

Lokal

Ges vid FOI, Linköping (kurscentrum)

För att hitta till FOI Linköping, se vägbeskrivning på http://www.foi.se/FOI/templates/Page____6259.aspx

Lärare

Björn Johansson
Jiri Trnka

Examination

Kursdeltagare kan välja om de vill skriva en rapport som innehåller analys eller reflektion av egen forskning i relation till kursens innehåll.

Examinator

Dr. Björn Johansson

Poäng och språk

7.5 hp

För slutförd kurs gäller: närvaro vid 3 av 4 scenariolektioner, totalt 80% närvaro + kort sammanfattning av varje scenariolektion samt en slutrapport

Kursen ges på svenska


Page responsible: Director of Graduate Studies
Last updated: 2012-05-03