Hide menu

Modern ekonomistyrning

FDA160, 2003HT

Status Archive
School Management and IT (MIT)
Division ISM
Owner Britt-Inger Karlsson

  Log in  
Course plan

Lectures

5 heldagar.
Preliminära datum: 21-22 okt (Linköping), 18-19 nov (Uppsala),
11 dec (Uppsala).

Recommended for

Kursen ges i samarbete med forskarskolan MIT. Målgruppen är doktorander med intresse för den senaste utvecklingen inom forskningsområdet ekonomistyrning.

The course was last given

Ny kurs.

Goals

Kursen syftar till att ge en översikt och fördjupning av aktuell akademisk forskning inom äm-nesområdet modern ekonomistyrning.

Prerequisites

Inga formella behörighetskrav även om bakgrund inom området företagsekonomi sannolikt underlättar förståelse för litteraturen. Antalet deltagare är begränsat.

Organization

Kursen genomförs i form av fem heldagars seminarier. Vid varje sådant tillfälle presenteras, diskuteras och reflekteras det kring en identifierad aspekt av modern ekonomi- och verksam-hetsstyrning.

Contents

De fem momenten är:

Moment 1. Överblick över teori- och metodsyn inom ämnesområdet

Vid kursens första tillfälle diskuteras olika förhållningssätt i de grundläggande utgångspunk-terna för ett akademiskt arbete - teori och metod. I samband med det diskuteras även olika förekommande kunskapssyner inom ämnesområdet.

Moment 2. Strategi och styrning

En viktig fråga för de senaste årens utveckling har varit behovet av att stärka relationen mel-lan företagets strategi ("inriktning") och dess styrning. Vid detta delmoment behandlas forsk-ning som relateras till denna fråga.

Moment 3. Styrning ur ett ägarperspektiv
Skapande av aktieägarvärde, och lämpliga styrmodeller som understödjer detta arbete, är ett tema som får allt större uppmärksamhet. Värdebaserad styrning - med mått som exempelvis EVA - används idag av många företag. Samtidigt har stark kritik riktats mot dessa nya styr-modeller. Under detta delmoment diskuteras vunna erfarenheter.

Moment 4. IT och styrning

En av de viktigaste frågorna för företagen under det senaste decenniet har varit de nya möjlig-heter som ny programvara och ny kommunikationsteknik skapar. Trots stor praktisk relevans är forskningen inom ämnesområdet ännu obetydlig i omfattning. Under delmomentet behand-las väsentliga aspekter av denna fråga.

Moment 5. Styrning och organisatorisk förändring

Organisatoriska förändringar medför i de allra flesta fall att den ekonomiska styrningen - och de roller som är förknippad med den - måste förändras. I många fall är dessa förändringar av sådan omfattning att det krävs särskilda "projektkontor" bara för att administrera och leda de olika förändringsprojekten. I detta moment diskuteras bland annat empirisk forskning som studerat förändringsprojekt och varför de ofta misslyckas.

Literature

Meddelas senare.

Lecturers

Jan Lindvall, Uppsala universitet.
Fredrik Nilsson, Linköpings universitet.

Examiner

Fredrik Nilsson.

Examination

Kursen examineras löpande genom aktivt deltagande samt inlämnande av fem skriftliga in-lämningsuppgifter.

Credit

Kursen ger 5 poäng (delpoäng medges ej).

Comments


Page responsible: Director of Graduate Studies
Last updated: 2012-05-03