Hide menu

IT i företag och samhälle

FDA158, 2003HT

Status Archive
School Computer and Information Science (CIS)
Division ISM
Owner Thomas Falk

  Log in  
Course plan

No of lectures

35 h.

Recommended for

The course was last given

New course.

Goals

Kursen syftar till att belysa den ovan beskrivna utvecklingen i näringsliv och samhälle med utgångspunkt från informationsteknikens grundläggande egenskaper. Kursen tar upp några drag i den nya affärslogik som nu börjar ta gestalt till följd av informationsteknikens genombrott. Huvudfrågan är hur övergången till elektronisk kommunikation i stor skala påverkar företagens affärsprocesser och arbetsorganisation kopplat till IT-investeringarnas lönsamhet och påverkan på produktiviteten.

Prerequisites

Organization

Kursen består av föreläsningar, inlämningsuppgifter, litteraturseminarier och en mindre uppsats.

Contents

Informationsteknikens betydelse som drivkraft i den ekonomiska utvecklingen är påtaglig. Informationstekniken sprider sig hastigt in i alla samhällets prång. IT är starkt integrerad i företagens och förvaltningarnas verksamhet och affärsprocesser. Stora delar av vardagsarbetet kräver personligt datorstöd. Tillverkning, produktutveckling och konstruktion har datoriserats. Handels- och transportnäringarna måste idag ha tillgång till avancerade IT-lösningar. Vardagslivet digitaliseras. Vi är kort och gott helt beroende av IT idag.

I själva verket pågår en industriell evolution i industrivärlden. En ny teknikbas ˙ IT håller på att etableras. IT är (liksom elektriciteten) en "möjliggörande" teknik ˙ ett generellt verktyg som genomsyrar hela samhället med oändligt många tillämpningar i alla verksamheter oavsett bransch och funktion, från tillverkning och distribution till konsumtion. IT-komponenter finns inbyggda i tingen runt omkring oss ˙ i hemmet liksom i fabriken. Långsamt har en vindkantring skett från materiella till immateriella värderingsnormer i ekonomin.

Hela branscher omstruktureras. För många företag gäller nya affärsmodeller och nya beteenden på marknaden. Nya affärsidéer samt affärs- och produktionsprocesser utvecklas med hjälp av IT. Produkter och tjänster har fått ett alltmer växande informationsinnehåll. Vi kan idag bearbeta och lagra praktiskt taget obegränsade informationsmängder och basera våra beslut med utgångspunkt från nästan oändliga möjligheter att söka, analysera, filtrera, sammanställa och distribuera information.

Den fenomenala framväxten av Internet har på kort tid gett utvecklingen en turboeffekt som har förändrat vardagen och arbetsvillkoren för miljontals människor i världen. En världsomspännande öppen infrastruktur för elektronisk kommunikation finns nu tillgänglig. På Internet kan vem som helst kommunicera elektroniskt med vem som helst utan att man i förväg har gjort upp hur det tekniskt skall gå till. En global elektronisk marknad har skapats. Internet innebär en tillgänglighetsrevolution och informationsflödena känner inga geografiska gränser. Vi kan idag tala om en massanvändning av elektronisk kommunikation med försumbara kontaktkostnader.

IT-utvecklingen ger också upphov till helt nya produkter och branscher. Ett typiskt exempel är nöjes- och upplevelseindustrin. För digitala produkter har Internet en potential att bli en revolutionerande distributionskanal som kommer att omstrukturera distributionssystemen i grunden, ge upphov till nya affärsmodeller och också förändra konkurrensförhållanden. Med digitala produkter förstås sådana som kan distribueras digitalt, nämligen de som hör till "copyrightindustrin" (tidningar, böcker, musik, film och programvara) jämte alla tänkbara informationsbaserade tjänster som kan levereras digitalt (till exempel inom bank och försäkring).

Literature

Artiklar enligt anvisningar på sammanträdena

Cairncross, F.: The Death of Distance 2.0: How the Communications Revolution Will Change Our Lives. London: Texere Publishing, 2001
http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/ASIN/158799089X/qid=1035904667/sr=1-1/ref=sr_1_2_1/202-4796961-3619004

Chandler, A.D. & Cortada, J.W. (Ed.): A Nation Transformed by Information: How Information Has Shaped the United States from Colonial Times to the Present. Oxford: Oxford University Press, 2000.
http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/ASIN/0195127013/qid%3D1035890223/202-3700280-6106214

Falk, Thomas: Teknikskifte och en ny affärslogik. Stockholm: Industriförbundet, 2000.
http://sn.svensktnaringsliv.se/SN/Publi.nsf/AutonomyPublikation/004b0fa16e60e711c1256b7a0045b302/$FILE/PUB200104-003-1.pdf.
Delas ut under kursen.

Litan, R.E. och Rivlin, A.M.: Bortom dot.com-företagen. Stockholm: SNS förlag, 2002
http://www.bokus.com/cgi-bin/more_book_info.cgi?ISBN=9171508694&back_link

Shapiro, C. & Varian, H.: Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy. Boston: Harvard Business School Press, 1999
http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/ASIN/087584863X/qid=1035890116/sr=2-1/ref=sr_2_3_1/202-3700280-6106214

Standage, T.: The Victorian Internet: The Remarkable Story of the Telegraph and the Nineteenth Century's On-Line Pioneers. New York: Berkely, 1999.
http://www.bokus.com/cgi-bin/more_book_info.cgi?pt=search_result&ISBN=0425171698

Lecturers

Examiner

Thomas Falk

Examination

Förutom godkända inlämningsuppgifter förväntas doktoranderna aktivt bidra i litteraturseminarierna och författa en uppsats inom temat IT och produktivitet.

Credit

5 credits.

Comments


Page responsible: Director of Graduate Studies
Last updated: 2012-05-03