Göm menyn

729G28 Webbprogrammering och databaser

Examination


  • Ten: Skriftlig tentamen, 3hp. Den är individuell och täcker databasdelen av kursen. Betyg är U/G/VG
  • Lab: Praktiska laborationer, 3hp. Övningar som görs i par. Betyg U/G.

Kursen ger betyg U/G/VG. Kursens betyg ges av tentan,men godkänt på projektdelen krävs för kursbetyg.

Tentan

Tentan är en vanlig salstenta med anmälan via studentportalen. Den omfattar Databasbegrepp, ER-modellering, Relationsscheman, funktionella beroenden och normalisering samt SQL. Se gärna litteraturanvisningarna till kursboken samt det häfte som finns på kurshemsidan.

Ett exempel på ganska gammal tenta (notera att upg 1c inte längre ingår i kursen). Ett annat exempel på gammal tenta, från ett år då kursen hölls av en kollega (notera att upg 4 kräver lite mer komplex härledning av funktionella beroenden än vi gått igenom i år). Eftersom modelleringsuppgifter kan lösas på flera olika godkända sätt finns inget facit, du är istället välkommen att komma och prata om dina lösningar med examinator innan tentan.

Labkurs

Den praktiska labkursen består av tre delar: en inledande laboration i databas-språket SQL och ett projektarbete uppdelat på två moment, skapande av databas (lab2) och webbgränssnitt för användning (projekt). Detta moment omfattar att utforma en databas, skapa den, fylla den med data och skapa webbsidor med HTML, CSS och php för att bearbeta den.

Labbkursen redovisas i två delar, för lab1 skicka in filer enligt anvisning i labbinstruktionerna till examinatorn. Lab2 och Projekt redovisas tillsammans genom demonstration av webplatsen för labbassistenten samt inskickning av kod till labbassistenten. Deadline anges på projektsidan.

Vid inlämning på papper använd IDAs labomslag (finns i skrivar-rummen) och lämna pappren i brevfacket utanför Examinatorns tjänsterum i E-huset (mitt emot konferensrummet Herbert Simon.

Regler för examinering av datorlaborationer vid IDA

Datorlaborationer görs i grupp eller individuellt, enligt de instruktioner som ges för en kurs. Examinationen är dock alltid individuell.

Det är inte tillåtet att lämna in lösningar som har kopierats från andra studenter, eller från annat håll, även om modifieringar har gjorts. Om otillåten kopiering eller annan form av fusk misstänks, är läraren skyldig att göra en anmälan till universitetets disciplinnämnd.

Du ska kunna redogöra för detaljer i koden för ett program. Det kan också tänkas att du får förklara varför du har valt en viss lösning. Detta gäller alla i en grupp.

Om du förutser att du inte hinner redovisa i tid, ska du kontakta din lärare. Då kan du få stöd och hjälp och eventuellt kan tidpunkten för redovisningen senareläggas. Det är alltid bättre att diskutera problem än att, t.ex., fuska.

Om du inte följer universitetets och en kurs' examinationsregler, utan försöker fuska, t.ex. plagiera eller använda otillåtna hjälpmedel, kan detta resultera i en anmälan till universitetets disciplinnämnd. Konsekvenserna av ett beslut om fusk kan bli varning eller avstängning från studierna.

Policy för redovisning av datorlaborationer vid IDA

För alla IDA-kurser som har datorlaborationer gäller generellt att det finns en bestämd sista tidpunkt, deadline, för inlämning av laborationer. Denna deadline kan vara under kursens gång eller vid dess slut. Om redovisning inte sker i tid måste, den eventuellt nya, laborationsserien göras om nästa gång kursen ges.

Om en kurs avviker från denna policy, ska information om detta ges på kursens webbsidor.


Sidansvarig: Eva Ragnemalm
Senast uppdaterad: 2017-10-23