Göm menyn

729G28 Webbprogrammering och databaser

Examination


Inga examinationsmoment är inlagda i kursdatabasen.

  • Ten: Skriftlig tentamen, 3hp. Den är individuell och täcker databasdelen av kursen. Betyg är U/G/VG
  • Lab: Praktiska laborationer i form av SQL-övningar och projekt, 3hp. Övningar och projektarbete görs i par. Betyg U/G.

Kursen ger betyg U/G/VG. Kursens betyg sätts av tentan, men för godkänt krävs godkänt på projektdelen.

Tentan

Tentan omfattar Databasbegrepp, ER-modellering, Relationsscheman, funktionella beroenden och normalisering samt SQL. Gamla tentor i 729G68 och HKGC11 omfattar mer än dessa områden, men innehåller samma typ av uppgifter. Tentaförberedande resurstillfälle ges på begäran i januari.

Ett exempel på tenta från en annan kurs. Uppgift 3, 4 och 6 behandlar områden som inte ingår i kursen. En rättningsmall som beskriver rätt svar, vanliga fel och poängsättning. Ett annat exempel på gammal tenta, från ytterligare en annan gammal kurs (som dock saknar rättningsmall), men som vi kan diskutera på resurstillfället efter jul. Här utgår uppgifterna 2, 3 och 5.

Labkurs

Den praktiska labkursen består av tre delar: en inledande laboration i databas-språket SQL och ett projektarbete. Projektet omfattar c:a 50 timmar per person, resterande c:a 30 timmar av labbdelen läggs lämpligen på SQL-övningarna och att lära PHP. Närmare beskrivning av projekt finns under alternativet "Projekt" i menyn till vänster.

Inlämningsmoment och senaste inlämningstider (Obs: ej i tidsordning, nu uppdaterad för 2013):

Moment Inlämningsformat/beskrivning Till lärare Datum
Laboration (övning) i SQL på papper eller e-post Anders+Tony 26/11 kl 17:00
Projektarbete Delprojekt B (ER- och relationsmodell) inlämning på papper Anders+Tony 18/11 kl 10:00
Delprojekt C (Demonstration) Senaste tid för muntlig demonstration av funktionalitet och utseende. Obligatorisk närvaro för båda projektmedlemmarna, del av redovisningen sker individuellt. Anders+Tony 16/1 2014 (bokat labbpass)
Delprojekt C (Inlämning, all kod) Elektronisk inlämning Anders+Tony 16/1 2013 kl 17:00
Observera att det naturligtvis går bra att demonstrera sin nätplats och lämna in projektrapporten innan juluppehållet, tala med labassistent.

Vid inlämning på papper använd IDAs labomslag (finns i skrivar-rummen) och lämna pappren i brevfacket utanför Eva LRs tjänsterum i E-huset (mitt emot konferensrummet Herbert Simon) i det kuvert som är märkt med kurskoden och "IN". Granskad inlämning återfås på samma plats i kuvertet märkt "UT".

Regler för examinering av datorlaborationer vid IDA

Datorlaborationer görs i grupp eller individuellt, enligt de instruktioner som ges för en kurs. Examinationen är dock alltid individuell.

Det är inte tillåtet att lämna in lösningar som har kopierats från andra studenter, eller från annat håll, även om modifieringar har gjorts. Om otillåten kopiering eller annan form av fusk misstänks, är läraren skyldig att göra en anmälan till universitetets disciplinnämnd.

Du ska kunna redogöra för detaljer i koden för ett program. Det kan också tänkas att du får förklara varför du har valt en viss lösning. Detta gäller alla i en grupp.

Om du förutser att du inte hinner redovisa i tid, ska du kontakta din lärare. Då kan du få stöd och hjälp och eventuellt kan tidpunkten för redovisningen senareläggas. Det är alltid bättre att diskutera problem än att, t.ex., fuska.

Om du inte följer universitetets och en kurs' examinationsregler, utan försöker fuska, t.ex. plagiera eller använda otillåtna hjälpmedel, kan detta resultera i en anmälan till universitetets disciplinnämnd. Konsekvenserna av ett beslut om fusk kan bli varning eller avstängning från studierna.

Policy för redovisning av datorlaborationer vid IDA

För alla IDA-kurser som har datorlaborationer gäller generellt att det finns en bestämd sista tidpunkt, deadline, för inlämning av laborationer. Denna deadline kan vara under kursens gång eller vid dess slut. Om redovisning inte sker i tid måste, den eventuellt nya, laborationsserien göras om nästa gång kursen ges.

Om en kurs avviker från denna policy, ska information om detta ges på kursens webbsidor.


Sidansvarig: Eva Ragnemalm
Senast uppdaterad: 2013-11-05