LiU > IDA > Real-Time Systems Lab
ABOUT
MEMBERS
COOPERATION
PROJECTS
PUBLICATIONS
COURSES
OPEN POSITIONS
THESES
ALUMNI

Announcements

[14 May 2018] A bachelor student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Alexander Ernfridsson. more ...

[16 May 2017] A bachelor student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Tim Hultman. more ...

[12 May 2016] A master student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Alexander Alesand. more ...

[12 May 2016] A bachelor student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Mathias Almquist and Viktor Almquist. more ...

[25 May 2015] A master student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Klervie Toczé. more ...

[26 May 2014] A bachelor student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Simon Andersson. more ...

[31 May 2012] A masters student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Ulf Magnusson. more ...

[27 February 2008] A masters student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Johan Sigholm. more ...

[03 March 2004] A masters student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Tobias Chyssler. more ...

[01 Jul 2003] For second year in a row a masters student at RTSLAB was awarded the best thesis award from SNART - Mehdi Amirijoo. more ...

Master/Bachelor Thesis - Proposals


Simulating intelligent cooperating vehicles

Contact: Mikael Asplund

Cooperative intelligent transportation systems are envisioned to improve road traffic efficiency, safety, and comfort for passengers. One of the applications currently under development is vehicular platooning. Vehicular platooning, sometimes referred to as a 'road train', is a group of vehicles that travel closely together under control algorithms that adjust the vehicle laterally and longitudinally. The algorithms leverage information shared through network protocols specially designed for vehicular environments such as IEEE 802.11p. In addition to lateral and longitudinal controllers, vehicles must employ a protocol to standardize message formats used for forming or disrupting platoons, for example. In Europe, a standardization effort called ENSEMBLE is currently ongoing with actors such as Volvo and Scania in Sweden. ENSEMBLE's primary goal is to work towards a 'multi-brand' platooning solution in which communication is standardized and therefore trucks from multiple manufacturers can co-operate in platoons. The initial task in this Master Thesis Project is to model the current protocol proposal from ENSEMBLE in the simulation framework Plexe-Veins, which provides realistic mobility and network models of vehicular communication. The model will be used to study interesting aspects such as security of platoons (e.g. is it possible to attack it or how to make them more secure), safety, and efficiency (e.g. is there any circumstance in which the protocol overloads the data channel).


Aggregering av kunddata, el, vatten, värme och bredbandsförbrukning

Contact: Simin Nadjm-Tehrani

En grupp energibolag i Sverige har avsikten att kika på hur förbrukningsbeteenden skiljer sig mellan deras respektive områden. Var för sig har de tex uppgifter kring folks elförbrukning, värmeförbrukning, bredbandsuppkoppling, vattenförbrukning, geografi mm. För att fördjupa dessa insikter kring kunder baserat på denna data men även för att utforska potentialen med att kombinera datan med extern data tänker de skapa en förståelse och se vilka mönster som skulle kunna hittas ifall de tex kombinerade vår data med data från fastighetsregistret, väderdata, inkomster, fordonsdata, antal familjemedlemmar. Exjobbet går ut på att:

  • Identifiera potentiella mönster/insikter för gemensamt (delat) data samt kombinationen egna data+extern data
  • Vilka analysmetoder, algoritmer och verktyg är lämpliga att använda för ovan scenarier?
  • Bättre förståelse kring externa datakällor
Aspekter som rör GDPR är inte del av exjobbsprojektet men ska beaktas när ovanstående förståelse har skapats. Detta projekt körs i samarbete med Tekniska Verken inom ramen av det nationella RICS (www.rics.se) projektet..


Secure password management (together with Telefonica)

Contact: Mikael Aspluind

Passwords are commonly used to protect user goods online. As such, they should be secure, not predictable, different, and memorizable. Password management systems exist helping users to do that, even integrated in OSs, browsers, etc. These systems keep passwords locally stored, eventually encrypted, or in a third party storage system (e.g., Google, Apple, etc.), with no control on the password usage and with a master password as single point of failure. Telefónica patented a solution for generating and managing robust password, unknown to the user, without storage (i.e., the passwords are generated on the fly at each usage), and allowing only their usage on secure and controlled webpages. The student is required to (i) design an algorithm complying with the patented solution, (ii) implement a Proof of Concept of it, including a proper and motivated tuning of the password generation algorithm, and (iii) evaluate the solution complexity and strength and comparing it to the available alternatives.


Arguing for Safety and Correctness in Machine Learning Models

Contact: Simin Nadjm-Tehrani

Recent advances in machine learning are now being applied in safety-critical systems where software defects may cause severe harm to humans and the environment. Providing convincing arguments that such software-based systems are safe and correct is problematic due to human´s inability to understand the software, and thus fails to identify scenarios in which the software should be tested in. Several researchers have proposed formal verification methods that address these concerns, but the scalability of these methods put limitations on the size and complexity of the software being analyzed.

This thesis work aims to assess trade-offs between different machine learning models when the ability to argue for safety and correctness is important. A prototype of an airborne collision avoidance system is provided, implemented as a neural network, with formal requirements that must be verified for such systems to be deployed in the real world. The work will be done in collaboration with the Avionics Platform & Services division at Saab Aeronautics.


Vehicular platoon management using Bitcoin-inspired algorithms

Contact: Mikael Asplund

The virtual currency Bitcoin is having a disruptive effect on the financial sector. While initially considered as a curiosity, the technology behind bitcoin, so called blockchains now receive investments from companies like Goldman Sachs and IBM. The potential of blockchains go beyond that of currencies, allowing decentralised coordination and smart contracts, and IBM is advocating it as a basis for coordination in the Internet of Things. In this project the goal is to design, implement and evaluate a blockchain-based coordination mechanism for vehicular networks. More details will follow.


Säkra samhällstjänster: Molnberoenden och kritikalitet

Contact: Simin Nadjm-Tehrani

Ett företag som levererar olika samhällskritiska tjänster har flera olika delsystem som är mer eller mindre beroende av varandra. Dessutom upphandlas produkter och tjänster från tredje part. System som kan ha otydliga beroenden kan vara för komplexa för att ha en helhetssyn vad gäller kritikalitet och arkitektur. Målet med detta examensarbete är att med hjälp av tekniska redskap kartlägga systemkomponenter som är nödvändiga för att leverera en organisationstjänster, deras beroenden som uppfattas av olika aktörer inom organisationen, och hur incidenthantering för olika delsystem sköts. Utgångspunkten ska vara leverans av tjänsten och dess tillgänglighet. Kartläggningen sker genom informationssamling inne i organisationen eller underleverantörer (med betoning på molntjänster) och leder till ett underlag som kan användas för att skapa en generell metod för att effektivt göra likartade kartläggningar hos andra organisationer. Detta exjobb görs i samarbete med Svenska Kraftnät (Svk) inom ramen av forskningscentret RICS (www.rics.se).


Verktyg för att skapa syntetisk data och detektera anomalier

Contact: Simin Nadjm-Tehrani

Att säkerställa informationssäkerhet hos ett nätverkat system, t.ex. kritiska infrastrukturer som levererar samhällskritiska tjänster, bygger på analys av systemet under olika förutsättningar inklusive eventuella attack scenarier och felyttringar. För att kunna utföra systematiska och repeterbara tester där olika försvarsmekanismer utvärderas behöver man utsätta samma normalscenario för en mängd olika attacker och detektioner. Experiment med olika utgångspunkter kan skapas i en test nätverk där flera aktörer (forskare, leverantörer) kan testa sina prototyper och produkter. Därmed behöver data vara frikopplad från en viss organisation och inte kunna spåras till de ursprungliga miljöer där det skapades i. Målet med detta exjobb är att skapa syntetisk data som liknar realistisk data genom att "tvätta" data som normalt inte skulle vara tillgänglig inom en organisation, men som kan delas med andra aktörer under ordnade former. Exjobbsarbetet ska resultera i en metod med tillhörande verktyg som skapar syntetiska datan samt definiera kriterier och metrik för att validera både "likheten" med det ursprungliga datan och dessa anonimitetsegenskaper. Detta exjobb görs i samarbete med forskningscentret RICS (www.rics.se) och kommer till nytta för dess avnämare.


Theoretical analysis of distributed coordination

Contact: Mikael Asplund

Autonomous cars are already on the horizon. The next generation of self-driving cars will interact with other vehicles using wireless communication to coordinate their actions and and enable more efficient traffic solutions than human drivers can accomplish. However, distributed coordination is still an open problem, especially in situations where the local actions taken by vehicles propagate to other parts of the system causing congestion and unpredictable delays.

This Master’s thesis project will consider an abstraction of this problem in a theoretical setting to investigate the asymptotic behaviour of distributed coordination under varying circumstances. Consider a system composed of N mobile agents that move around in a directed graph G=(V,E). At any point in time a node v ∈ V can contain either zero or one mobile agents. Obviously |V| ≥ N.

Each agent can communicate locally with agents located in neighbouring nodes, and nodes up to h hops away (h being a parameter under study). Moreover, for each agent a there is a set of nodes Va such that the agent wishes to visit all nodes in Va as many times as possible. The performance of an agent is determined by the number of visits to the node in Va with the least number of visits.

The task of this thesis project will be to investigate the bounds on achievable performance under varying conditions (starting with a restricted setting, and using increasingly complex models). A suitable student should be comfortable with mathematical reasoning, and interested in theoretical analysis of distributed algorithms.


Last modified April 2019. If you have questions or suggestions for the webpages, contact the webmaster