Hide menu

Examensarbeten och uppsatser / Final Theses

Framläggningar på IDA / Presentations at IDA


Se även framläggningar annonserade hos LinTek och ITN i Norrköping / See also presentations announced at LinTek and ITN in Norrköping (in Swedish)

If nothing is stated about the presentation language then the presentation is in Swedish.


WExUpp - kommande framläggningar
2016-05-27 - SaS
Joboptimering i molnet (prel. titel)
Victor Dannetun
Grundnivå (16hp)
kl 10:00, (På svenska)
2016-05-27 - SaS
Statisk kodanalys av C++ med LLVM
Olle Kvarnström
Grundnivå (16hp)
kl 10:00, (På svenska)
2016-05-27 - SaS
Buffringstekniker i griddsystem
Martin Samuelsson
Grundnivå (16hp)
kl 10:00, (På svenska)
2016-05-27 - SaS
Real-time image processing on unmanned aerial vehicles
Joakim Andersson, Daniel Persson
Grundnivå (16hp)
kl 10:00, (På svenska)
2016-05-27 - HCS
Användbarhet och implementation av en spelbutik i en applikation
Marcus Borland
Grundnivå (16hp)
kl 10:00, Alan Turing (På svenska)
[Abstract]
Sammanfattning: Det här examensarbetet grundar sig i området datateknik och är utfört på Linköpings Universitet. Examensarbetet kretsar kring det matematiska pusselspelet Entanglement som är baserat på Christer Fuglesangs barnböcker om rymden. Spelet är fortfarande i utvecklingsstadiet. Tanken är att Entanglement skall vara en gratis applikation. Därmed var behovet av att implementera någon typ av funktion som leder till avkastning. Under examensarbetets gång har en fallstudie utförts där andra redan befintliga avkastningsfunktioner har granskas i applikationer. Detta gav upphov till den virtuella butik som Entanglement nu använder sig av. Spelet är baserat på böckernas design och därav kommer även butiken använda sig utav material taget från böckerna. Då spelet är skrivit med hjälp av ramverket Phaser kommer även skapandet av butiken ske med hjälp av Phaser. Resultatet från examensarbetet kommer att vara en fungerande virtuell butik med design från Christer Fuglesangs böcker. Även så kommer användartester att utföras för att ligga till grund i bedömningen om butiken presterar utefter kundens önskemål och krav och för att se om spelet uppnår användbarhet.
2016-06-03 - HCS
Utveckling av produkt- och tjänstekoncept - att utgå från antaganden i utvecklingsprocessen
Isak Jonsson, Martin Strid
Avancerad (30hp)
kl 13:30, Allen Newell (På svenska)
[Abstract]
: Denna studie undersöker hur antaganden kan användas som underlag för konceptutveckling och konceptutvärdering av nya PSS- och tjänsteerbjudanden. Dessutom undersöks hur ett koncepturval påverkas av att olika vikt läggs på urvalskriterier från områdena PSS och tjänstedesign.

I studien genomförs teoristudier tillsammans med ett praktikfall på släpvagnstillverkaren Brenderup, där ett nytt tjänsteerbjudande tas fram med hjälp av en process där antaganden görs tidigt och verifieras först när konceptval har genomförts.

Studien visar att genom att göra antaganden tidigt i processen kan processen påskyndas och koncept som skapar värde för såväl användare som företag kan på kort tid testas på användare. De mest påtagliga nackdelarna med förfarandet är en högre osäkerhetsfaktor vid koncepturval, begränsad lösningsrymd och en risk för att felaktig antaganden görs.

Studien visar också att ett koncepturval påverkas väsentligt av att olika vikt läggs på urvalskriterier från områdena tjänstedesign och PSS. Om ett koncept är bra ur ett tjänstedesign-perspektiv säger det lite eller ingenting alls om hur bra konceptet är utifrån ett PSS-perspektiv och vice versa.
2016-06-03 - HCS
KoKonceptstudie för nästa version Brand- och räddningsinstruktion
Julia Jakobsson, Elin Larsson
Avancerad (30hp)
kl 15:00, Alan Turing (På svenska)
[Abstract]
För att brandmännen på flygplatser ska känna sig trygga när olyckan är framme är det viktigt att de får den information som krävs för att veta hur de ska agera när en flygfarkost kraschar. Utöver att vara ett stöd vid skarpa lägen ska Brand- och räddningsinstruktionen, BRI, vara ett läromedel i brandmännens utbildning och ett komplement under resten av deras yrkesliv. Dagens BRI uppfattas av användarna som en tråkig hemsida som inte är anpassad för dem, därför handlar detta examensarbete om hur BRI bör utformas för att vara användbar, samt bidra till lärande och en god användarupplevelse.
Detta arbete har varit en iterativ användarcentrerad designprocess. Arbetet började med en kontextuell undersökning hos användaren för att fastställa deras behov. Utifrån dessa behov resulterade arbetet i ett förslag på ett grafiskt användargränssnitt som följer Saabs grafiska profil och som genom tester visar sig uppfylla användarnas centrala behov. Det visualiserades med en interaktiv prototyp.
Genom att strukturera visualiseringarna med tillhörande text, se till att ingen information är dold och tillämpa en konsekvent navigeringsstruktur påverkas användarupplevelsen positivt. Denna studie har identifierat vikten av samspelet mellan information och visualiseringar för att främja användbarheten
2016-06-08 - HCS
Mobilapplikationen som uppmuntrar barn till fysisk aktivitet - Framtagning av en konceptuell mobilapplikation som ska användas med aktivitetsarmbandet Lifee
Emma Åhrén
Avancerad (30hp)
kl 10:00, Alan Turing (På svenska)
[Abstract]
Mobilapplikationen som uppmuntrar barn till fysisk aktivitet
Sammanfattning: Detta examensarbete har bestått av utvecklingen av en konceptuell mobilapplikation som ska uppmuntra barn till fysiskt aktiv lek. Utvecklingsarbetet har gått från förundersökning och idégenerering fram till skapandet av en high fidelity prototyp med tillhörande användartester. Produktutvecklingen har inkluderat human-centered design vilket har inneburit ett flertal tillfällen där den barn, mellan 6 och 10 år gamla, har inkluderats i arbetet.
2016-06-09 - SaS
Upper Bounds on the Time Complexity of Temporal CSPs
Peter Stockman
Avancerad (30hp)
kl 08:00, Augusta Ada Lovelace (På svenska)
2016-06-09 - SaS
Optimal 3D Visualisation of Polygon Models from CAD
Rasmus Siljedahl
Grundnivå (16hp)
kl 10:15, Allen Newell (In English)
[Abstract]
3D‐Conversion from CAD‐models to polygon models

This thesis describes the design and implementation of an application that converts CAD–models into Polygon models. When going from CAD–models to 3D–polygon models a conversion of the file type has to be performed. XperDI uses these polygon models in their tool, called sales configurator, to create a photo realistic environment to be able to have a look at the end product before it is manufactured. Existing tools is difficult to use and the models produced by them are missing features which are important for the sales configurator. The purpose of this thesis is to create a proof of concept application that converts CAD–models into 3D–polygon models. This new lightweight application is a simpler alternative to convert CAD–models into polygon models and offers features needed for the intended use of these models, that the alternative tools do not offer.
2016-06-09 - HCS
Interaction between driver and automated trucks (HMI)
Beatrice Berg, Susanna Greder
Avancerad (30hp)
kl 10:30, John von Neumann (In English)
[Abstract]
Automation in vehicles is one of the strongest trends within the automotive industry. The work on developing enabling technologies, e.g. sensors data networks and regulating systems is progressing, but the question how to design the interaction(s) between driver and the automated vehicle remains largely unsolved. The transition from automated driving to manual driving is a critical situation which needs to be studied further for safe and reliable transitions.
The thesis work would be to explore the area of automated trucks and to investigate, prioritize and develop HMI- concept(s) based on the driver’s needs, requirements and different driving scenarios.


Page responsible: Ola Leifler
Last updated: 2011-03-22