Hide menu

Examensarbeten och uppsatser / Final Theses

Framläggningar på IDA / Presentations at IDA


Se även framläggningar annonserade hos LinTek och ITN i Norrköping / See also presentations announced at LinTek and ITN in Norrköping (in Swedish)

If nothing is stated about the presentation language then the presentation is in Swedish.


WExUpp - kommande framläggningar
2015-02-03 - HCS
Self-assessed resilience within municipal governments: Creating a self-assessment tool to measure resilience in municipal governments in Sweden.
Jonathan Nilsson
Avancerad (30hp)
kl 10:00, Alan Turing (På svenska)
[Abstract]
Resilience engineering has been used in safety research and development within the aviation and nuclear domain for several years but within crisis management for municipal governments in Sweden it is not commonly applied. Therefore there is little to no knowledge about and competency in resilience engineering within the municipal governments in Sweden. The crisis management system in Sweden put almost all responsibility in an event of crisis on the municipal government in which municipal the crisis occurs. This puts a lot of pressure on relatively small and limited organizations and in an effort to relieve some pressure from these organizations resilience engineering can be used as a method to evaluate and further develop safer and more robust organizations which in turn creates a safer crisis management system in Sweden. To quickly spread the use of resilience engineering among municipal governments, or even a limited amount of it, this study attempted to create a self-assessment tool for the municipal governments. The purpose of the self-assessment tool were to measure the municipal government’s resilience, through self-assessment, and were done with the help of the Resilience Analysis Grid (RAG). In an effort to validate the tool created in this study an interview study with the focus on conducting a traditional RAG were also conducted. The data collected from the tool and the data collected from the interview study were then compared. The self-assessment tool developed for this study were a self-assessment survey. The results of this study indicated that with further development the self-assessment survey could be used for practical purposes.
2015-02-06 - SaS
Using OpenCL to Implement Median Filtering and RSA Algorithms: Two GPGPU Application Case Studies
Lukas Gillsjö
Avancerad (30hp)
kl 09:30, Alan Turing (In English)
2015-02-06 - HCS
Responsive + Server Side, a multi-device targeting web application optimization strategy
Jóhann Lindell
Grundnivå (16hp)
kl 10:00, Allen Newell (På svenska)
2015-02-06 - HCS
Digitalisering av pappersarbete
Jonathan Doherty
Grundnivå (15hp)
kl 13:00, Allen Newell (På svenska)
2015-02-20 - ADIT
Utvärdering av metod för applikationsgranskning
Jakob Hägle
Grundnivå (16hp)
kl 13:15, Muhammad al-Khwarizmi (På svenska)
[Abstract]
Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap så är information ”mycket värdefull, ibland till och med livsviktig” (1). Informationssäkerhet syftar i korthet till att skydda information och för att möjliggöra det krävs det att anpassade säkerhetsåtgärder införs för att informationen ska få ett välavvägt och kostnadseffektivt skydd i förhållande till dess värde för en organisation eller individ. I detta examensarbete har Försvarsmaktens metod för applikationsgranskning utvärderats i syfte att utifrån ett informationssäkerhetsperspektiv se om den är tillämpbar som en säkerhets- åtgärd för andra svenska myndigheter samt ta fram en uppdaterad version av metodiken. Kvantitativa och kvalitativa data har samlats in via enkätundersökning, litteraturstudie samt intervjuer och resultatet visar att applikationsgranskning passar väl in i det övriga informationssäkerhetsarbetet. Denna studie visar att svenska myndigheter har brister i sitt informationssäkerhetsarbete och efterlyser konkreta exempel och metodstöd för att det ska bli bättre. I den här studien visar sig Försvarsmaktens metod för applikationsgranskning vara en lämplig och flexibel grund som kan bidra med detta då den är anpassningsbar utifrån miljö och förutsättningar och en billig säkerhetsåtgärd som går fort att genomföra och klarar sig med små resurser. Metoden ger en god grund till ett fortsatt informationssäkerhetsarbete genom att den metodiskt steg för steg går igenom och granskar en applikation, den består av två delar, en teoretisk granskning genomförs inledningsvis för att därefter genomföra om det bedöms nödvändigt en teknisk granskning.


Page responsible: Johan Åberg
Last updated: 2011-03-22