Göm menyn

Sas-SR Information för lärare
/Sas-SR Information for teachers/

På den här sidan finna information samlad för alla som är inblandade i undervisning på SaS (kursledare, examinatorer och assistenter).

Vanliga Frågor (Frequently Asked Question)

 1. Q: Finns det information om att vara anställd på IDA?
 2. Q: Finns det någon maillista jag ska vara med på?
 3. Q: Var hittar jag information om vad jag ska undervisa?
 4. Q: Hur mycket måste jag undervisa?
 5. Q: Hur räknas det ut hur mycket man tid man får för olika arbetsuppgifter?
 6. Q: Vad har jag för ansvar som kursledare?
 7. Q: Vad görs för kursvärderingar?
 8. Q: Vad är Muddy cards?
 9. Q: Hur ser schemaplaneringsprocessen ut?
 10. Q: Hur ändrar man i en kursplan? Vad finns det för tidsplan för det?
 11. Q: Hur ska kurshemsidor se ut?
 12. Q: Hur får jag pedagogisk träning?
 13. Q: Hur gör man vid fusk?
 14. Q: Var kan man lära sig med om pedagogisk utveckling?
 15. Q: Finns det några konferanser om pedagogisk utveckling?
 16. Q: Snabbsökning av kommande tentor (ger datum, tid, lokal och antal)
 17. Q: Maillistor studenter/kurs
 1. Q: Finns det information om att vara anställd på IDA?
  A: Ja, det finns en samlad lista.

 2. Q: Finns det någon maillista jag ska vara med på?
  A: Ja, som anställd på IDA ska du vara med på idaint@ida.liu.se, och som lärare på SaS så ska du vara med på sas-all@ida.liu.se. Är du kursledare, så ska du även se till att du är med på kursledare@ida.liu.se. Här finns mer information om e-postlistor och majordomo.

 3. Q: Var hittar jag information om vad jag ska undervisa?
  A: Det hittar du på websidan http://www.ida.liu.se/~sas-sr/plan20x/ där x=02,03,04,... Undervisningsplaner för anställda för 2014 finns alltså på www.ida.liu.se/~sas-sr/plan2014 och för 2015 på www.ida.liu.se/~sas-sr/plan2015

 4. Q: Hur mycket måste jag undervisa?
  A: Din undervisningsbelastning beror på finansieringen. Varje lab.ledare ger studierektorn ett önskemål om arbetsbelastning per person och studierektorn försöker placera alla så att den önskade arbetsbelastningen uppnås. En doktorand har normalt 20% undervisning. Det är dock svårt att få precis 20% undervisning. Normalt ligger undervisningen på 18%-22% per doktorand.

 5. Q: Hur räknas det ut hur mycket man tid man får för olika arbetsuppgifter?
  A: Vi använder de så kallade LAURELL-formlerna och de är:
  • Föreläsningar (FÖ): antal föreläsningstimmar * 4/3/2
  • Lektioner (LE): antal lektionstimmar * 3/2
  • Kursledning (KL): 20h+antal studenter * antal poäng * 0.1
  • Kursassistent (KA): 10h+antal studenter * antal poäng * 0.05
  • Icke-lab examination (EX/TR): (omtentor ingår) 40h+antal stud * antal ickelabpoäng * 0.3
  • Lab-examination (inklusive allt) (LA): 4*antal lab.lag * antal labpoäng
  • Kursutveckling för ny examinator/kursledare: 80h

  För SAS-UND-anställda lärare:
  • 10p exjobb-uppsats: 25h per uppsats (handledning+examination)
  • 20p exjobb-uppsats: 40h per uppsats (handledning+examination)
  • För labbanställda räknas exjobb-examination som forskningstid.

 6. Q: Vad har jag för ansvar som kursledare?
  A: I princip allt! Det är du som ser till att kursen fungerar.

 7. Q: Vad görs för kursvärderingar?
 8. Q: Vad är Muddy cards?
 9. A: Vi gör Muddycardsvärderinger för att så snabbt som möjligt kunna fånga upp problem. Tanken är att studenter i en kurs ska kunna dra direkt nytta av förändringar. Det görs också centrala utvärderingar efter en kurs.
  • Muddycards
   1. Schemalägg ett utvärderingsmoment en bit in i kursen. Beteckningen i schemat bör vara antingen FU (FÖ + Utvärdering) eller LU (Lek + Utvärdering).
   2. I utvärderingsmomentet delar du ut 'skrivkort' (finns i kontorsförrådet) och samlar in studenternas synpunkter på kursen. Gör en sammanställning med förslag på åtgärder. Ge en kopia till studierektorn. Har du få studenter gör utvärderingen muntlig. Meddela studenterna vad du gör med utvärderinging - om ingen förändring görs - meddela detta till studenterna.
  • Kursutvärderingssystem KURT / Course Evaluation System
   • Login och lösenordet för lärare (samma som för det gamla TFK-systemet) finns hos studierektorsekreterare.
   • Kontroll före utvärdering, konfigurering för lärarna:
   Några veckor före slutet av varje läsperiod finns kurser som ska utvärderas inlagda i LiU-kursutvärderingssystemet (f historiken se också det gamla LiTH-kursutvärderingssystemet) under rubriken 'Sammanställningar/pågående'. Om någon kurs saknas eller det angivna antalet studenter avviker mycket från er uppfattning om hur många som följer resp. kurs vs meddela detta till Catarina Carlberg, email: catca@tfk.liu.se.
  • Läsa kursutvärderingarna
   I vänsterkolumnen i systemet finns en länk till användarhandledningen som bör läsas och ev. skrivas ut. Användarhandledningen är författad så att den ska fungera för samtliga fakulteter som använder utvärderingssystemet poch den är därmed inte helt anpassad till våra förhållanden. LiTH planerar att på TekFak's egen informationssidan lägga ut en kortare handledning speciellt avpassad för det sätt som LiTH har valt att arbeta med kursvärderingarna (standardformulär med frågor som ej kan tas bort, gemensamma användare på institutionen, centralt upplägg av utvärderingar etc). Det finns också 'interaktiv' hjälp i systemet markerad med ett ett ? i en gul cirkel. Klicka på märket så får du relevant hjälp för där du befinner dig. Resultat av avslutade utvärderingar hittas via länken VT2004 under Sammanställningar i vänsterkolumnen. I listan över institutionens kurser som då visas redovisas svarsfrekvens och sammansfattningsbetyg, uträknade på samma sätt som tidigare. Svarsfrekvenser på kurser som ges för olika studentgrupper VT1 och VT2 är alltså 'felaktiga' då de baseras på det totala antalet registrerade studenter under terminen. Vi är tacksamma om ni rapporterar alla sådana 'fel' ni hittar till mig snarast, och upplyser om det faktiska antalet kursdeltagare den gångna läsperioden, så att jag kan korrigera svarsfrekvenserna i den sammanställning som jag lämnar till fakultetsledning och utbildningsnämnder. TFK uppmanar som vanligt alla studierektorer att i systemet skriva in kommentarer på utvärderingsresultaten. Samma uppmaning kommer ges också till utbildningsnämnderna. Studierektors och utbildningsnämndens kommentarer visas för studenterna i Studentportalen i anslutning till sammanfattningsbetyget.
 10. Q: Hur ser schemaplaneringsprocessen ut?
 11. A: Schemaläggningsprocessen på tekniska fakulteten ser ut ungefär så här:
  • Period HT1
   • blanketter till inst - mitten av maj
   • remiss till inst - slutet av juni
   • remisstid till början av aug
   • schema på nätet dagen efter upprop
  • Period HT2
   • blanketter till inst - slutet av augusti
   • remiss till inst - slutet av september
   • schema på nätet i början av oktober
  • Period VT1
   • blanketter till inst - slutet av oktober
   • remiss till inst - slutet av november
   • schema på nätet i början av december
  • Period VT2
   • blanketter till inst - mitten av januari
   • remiss till inst - början av februari
   • schema på nätet en vecka innan perioden är slut
  När blanketter kommer ut till institutionen har kursledaren bara en vecka på sig att lämna in schemaförslaget. Om kursledaren är förhindrad, bör kursledaren ge kursassistenten i uppdrag att fylla i blanketten i tid. Om blanketten inte kommer fram till TFK så blir kursen inte schemalagd!
 12. Q: Hur ändrar man i en kursplan? Vad finns det för tidsplan för det?
 13. A:
  • Förslag om större ändringar i kursplaner för existerande kurser (tex examinationsmoment, poäng, tid, förkunskaper, samläsning, språk) eller förslag om nya kurser skickas via studierektorn (som vidarbefordrar till studirektorgruppen, SaS styrelsen, och institutionsstyrelsen) till respektive utbildningsnämnd som äger kursen (den står längst ner på kursplanerna för TFK). Deadline för kurser är i februari. Läraren som gjort förslag blir kontaktad av respektive nämnd under vårterminen om det finns diskussionsbehov.
  • Juni till ca 25 Augusti är TFK-kursplandatabasen för kommande året öppen för alla lärare, lösenordet finns hos studierektorsekreterare. Detta är lämpligt för redaktionella ändringar t ex kursens innehåll. Blockschemat för kommande året fixas då också, men små uppdateringar kan ske.
  • Kursledaren bör kontrollera kursplanerna av sina kurser för kommande året i slutet av oktober i preliminära Studiehandboken för det kommande år.
  • Om något inte stämmer, finns det en sista chans för små ändringar strax innan nämnden gör sista beslutet, dvs i mitten av november före kommande året. Önskemål om små uppdateringar skickas direkt till utbildningsledaren för respektive programmet som äger kursen. Alternativt till Catarina Carlberg, catca@tfk.liu.se och cc till sas-sr@ida.liu.se.
  Utbildningsnämndernas tidplan

 14. Q: Hur ska kurshemsidor se ut?
 15. A:
  • För att göra det så enkelt som möjligt för studenter att hitta information har vi en mall som vi använder för att göra kurshemsidor.
  • Det är viktigt att datera webbsidor så att studenter vet för vilket år det gäller.
  • Senast två veckor före kursstart skall kursinformationen finnas på nätet enligt överenskommelse med studentkårerna och direktiv.
  • Kursledare bör också läsa reglerna:

   Tentavisning eller lösningsförslag - Uppgifter för examinatorn och kursledaren
   [studierektorgruppen IDA 6/2/04]

   Genomförandet av tentavisning respektive skriftlig lösningsförslag åligger examinatorn, medan annonseringen av detta på kurshemsidan (samt givetvis påminnelse av examinatorn efter tentan) åligger kursledaren - vi har ju flera kurser på IDA där dessa är olika personer.

   Alla IDA-kursledare av kurser med skriftlig tentamen ska lägga in en rad på kurshemsidan redan vid uppdateringen av kurshemsidan 2 veckor innan kursen börjar, som kunde se ut så här:

   En visning för den första tentan kommer att ordnas i vecka XX. Tid och lokal kommer att meddelas här. Efter visningen finns skrivningarna på IDAs expedition. För omtentorna blir det visning "on demand". Efter inrapporteringen av resultat finns skrivningarna på IDAs expedition. Vv kontakta examinatorn om du har frågor angående rättningen av din omtenta.

   (ersätt XX med den tredje veckan efter tentadatumet.) Alternativt:

   Ett lösningsförslag kommer att läggas ut här senast en vecka efter tentan.

   För kurser som har fler tentor (såsom kontrollskrivning) gäller en liknande policy.

   Helene Eriksson, GU-kansliet, ska kontrollera detta samtidigt när hon kontrollerar (periodsvis) hemsidorna för uppdatering. Om hemsidan inte är klar så ska hon skicka med automatik dagligen en påminnelse till kursledaren tills det är fixat, om nödvändigt med cc till studierektorn.

   Examinatorer som varken genomför visningen eller lämnar lösningsförslag för den första tentan måste räkna med en avdrag av minst 2 timmar från examinationstidsanslaget. Kurssekreterare på SaS har rättighet att boka avdraget direkt i StASy.

 16. Q: Hur får jag pedagogisk träning?
 17. A:
  • Information från rektorskansliet (Randi Hellgren, 23 Jan. 2003):
   Jag vill uppmärksamma er på att det fr o m 1 januari gjorts ett tillägg i HF beträffande behörighet för lektorer och adjunkter och det är att det förutom tidigare gällande behörighetsregler krävs "genomgången högskolepedagogisk utbildning eller att på annat sätt ska ha förvärvat motsvarande kunskaper". Detta ska tillämpas fr o m 1 januari när ni annonserar anställningar. Därutöver anges i HF att doktorander som undervisar inom grundutbildningen "ska ha genomgått inledande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper". Detta tillägg träder i kraft 1 juli 2003.

   I praktiken betyder det att alla nya doktorander som ska undervisa måste ha gått CUL steg-1 kurs (4p) eller en liknande kurs innan de får undervisa. IDA-styrelsen har beslutat att dela dessa 4p(= 6hp) mellan grundutbildning (2p = 3hp = 80h) och doktorandstudierna (2p = 3hp). Om doktoranden och handledaren kommer överens är det också möjligt att tillgodoräkna 4p/6hp till doktorandutbildningen istället. SaS-undervisning betalar kursavgiften och allokerar (fr o m ht 2003) 80 timmar undervisningstid som delvis kompensation för kurstiden (i fall att bara 2p/3hp tillgodoräknas till doktorandutbildningen). Handledaren måste godkänna åtminstone 2p/3hp av kursen för doktorandstudierna. För alla nyanställda som ska ta över kursledare- eller examinatoransvar gäller dessutom CUL steg-2; igen, SaS-undervisning betalar kursavgiften och allokerar 80 timmar undervisningstid som kompensation.

  • CUL Centrum för undervisning av lärande .

  • På SaS lokalt finns också mögligheten för nya lärare i IT-kurser på SaS att få en informell introduktion till PBL av Simin Nadjm-Tehrani.
  Q: Var kan man lära sig med om pedagogisk utveckling?
  A: CUL Centrum för undervisning av lärande .
 18. Q: Finns det några konferanser om pedagogisk utveckling?
 19. A: Titta på SIGCSE. SIGCSE är en stor konferens för undervisning om datavetenskap. De har även en email-lista som du kan ansluta dig till.

Vanliga Frågor - Kursledare/Examinator

 1. Q: Finns det någon maillista jag ska vara med på?
 2. Q: Vilka assistenter kommer jobba i kursen? Och hur mycket?
 3. Q: Finns det information om datorstöd?
 4. Q: Hur rapporterar jag resultat?
 5. Q: Hur gör jag om doktorander vill läsa en kurs?
 6. Q: Vad gäller för tentamenstider och lokaler?
 7. Q: Vad gäller för skriftliga tentor?
 8. Q: Hur fungerar ECTS-betyg?
 9. Q: Vad gäller för tentavisning och lösningsförslag?
 10. Q: Vad gör jag om jag misstänker fusk?
 11. Q: Kan jag byta examinationsform?
 12. Q: Vad finns för extra hjälp om någon har funktionshinder så som språkproblem?
 1. Q: Finns det någon maillista jag ska vara med på?
  A: Ja, som anställd på IDA ska du vara med på idaint@ida.liu.se, och som lärare på SaS så ska du vara med på sas-all@ida.liu.se. Är du kursledare, så ska du även se till att du är med på kursledare@ida.liu.se. Här finns mer information om e-postlistor och majordomo.

 2. Q: Vilka assistenter kommer jobba i kursen? Och hur mycket?
  A: Bemanningsplaner för anställda för 2014 finns på www.ida.liu.se/~sas-sr/courses2014 och för 2015 på www.ida.liu.se/~sas-sr/courses2015

 3. Q: Finns det information om datorstöd?
  A: Ja, här finns med information om datorstöd.

 4. Q: Hur rapporterar jag resultat?
  A: Betygsunderlag som skickas till kurssekreteraren ska innehålla:
  • Kurskod
  • Datum
  • Personens namn
  • Personnummer
  • Kursmoment
  • Betyg
  Det är speciellt viktigt att ovan information finns för rapportering av hemarbeten och laborationer. Personnummer kan fås av kurssekreteraren.

 5. Q: Hur gör jag om doktorander vill läsa en kurs?
  A: Doktorander (från IDA eller någon annan institution) som vill delta i en grundutbildningskurs ska följa nedanstående rutin:
  1. Doktorand och handledare kommer överens om att doktoranden ska gå kursen.
  2. Doktoranden kontrollerar med studierektorn att det finns plats på kursen (och att det är ok med examinator). Vv kom in i god tid (senast 15/8 f höstkurser, 15/12 f vårkurser).
  3. Efter genomförd kurs/delar av kurs skriver examinator under ett intyg på vilka delar som är avklarade och vilka poäng.
  4. Intyget skickas till doktoranden.
  5. Doktoranden går igenom intyget med sin handledare som avgör hur många poäng som ska läggas in i Ladok. Detta noteras på intyget och handledaren skriver under.
  6. Doktorand/handledare lämnar intyget till behörig administratör på hemmainsitutionen, som lägger in poängen i forskarladok, med intyget som underlag. (vid IDA är det Britt-Inger Karlsson)

 6. Q: Vad gäller för tentamenstider och lokaler?
  A: Tentamenssökning

 7. Q: Vad gäller för skriftliga tentor?
  A: Tentamen skall "normalt" vara rättad senast 10 arbetsdagar och kunna återfås senast 3 veckor efter examinationstillfället. Kom i håg att skicka tentorna till expeditionen (i bokstavsordning). Assistenter som ska hjälpa examinatorn med tentarättningen står i StASy kursplaneringsfil för kursen. Examinatorer, observera den strikta deadlinen i mitten av januari (2004: 16/Januari) där höstterminens alla prestationer måste ha rapporterats till Ladok. (Samma gäller deadlinen i juli för vårprestationerna). Detta är ytterst viktigt för institutionens grundutbildningsekonomi att rapportera i tid! Utländska utbytesstudenter med en P som sjunde siffer i personnummer får ECTS-betyg, annars gäller betygsättningen enligt kursplanen.

 8. Q: Hur fungerar ECTS-betyg?
  A: ECTS-betyg används för utländska studenter som har ett P i sjunde positionen i personnumret. Enligt beslut av rektor (2008-01-25) ska betyg givna enligt våra vanliga betygsskalor översättas till ECTS-betyg enligt nedanstående tabell. Det handlar alltså enbart om en administrativ åtgärd, inte om betygssättning. Se vidare information i universitetets regelsamling.
  
  Kurs med tvågradig betygsskala (U, G)
   G -> Pass
   U -> Fail
  
  Kurs med tregradig betygsskala (U, G, VG)
   VG -> A
   G -> C
   U -> Fx
  
  Kurs med fyrgradig betygsskala (U, 3, 4, 5)
   5 -> A
   4 -> B
   3 -> C
   U -> Fx
  

 9. Q: Vad gäller för tentavisning och lösningsförslag?
  A: Efter tentamenstillfälle bör examinator genomföra skrivningsgenomgång. Minst 10 dagar innan nästa provtillfälle. Ett alternativ är att utarbeta och presentera ett skriftligt lösningsförslag med möjlighet för studenten att kontakta examinator.

  Vi anslår inte tentaresultat/visningtider längre på IDA. Tentaresultaten går automatiskt via mail till studenten. Om ni har tentavisning eller lösning be er kurssekreterare/ni att maila studenterna vad som gäller om visning eller låt det stå på tentapärmen.

  Omprövning av betygsbeslut kan examinator göra. Notera att det inte finns någon tidsgräns för studenten att begära omprövning.

  I övrigt hänvisas till universitetes regelverk, särskilt dokumentet Föreskrifter rörande examination och examinatorer.

  Genomförandet av tentavisning respektive skriftlig lösningsförslag åligger examinatorn, medan annonseringen av detta på kurshemsidan (samt givetvis påminnelse av examinatorn efter tentan) åligger kursledaren - vi har ju flera kurser på IDA där dessa är olika personer.

  Alla IDA-kursledare av kurser med skriftlig tentamen ska lägga in en rad på kurshemsidan redan vid uppdateringen av kurshemsidan 2 veckor innan kursen börjar, som kunde se ut så här:

  En visning för den första tentan kommer att ordnas i vecka XX. Tid och lokal kommer att meddelas här. Efter visningen finns skrivningarna på IDAs expedition. För omtentorna blir det visning "on demand". Efter inrapporteringen av resultat finns skrivningarna på IDAs expedition. Vv kontakta examinatorn om du har frågor angående rättningen av din omtenta.

  (ersätt XX med den tredje veckan efter tentadatumet.) Alternativt:

  Ett lösningsförslag kommer att läggas ut här senast en vecka efter tentan.

  För kurser som har fler tentor (såsom kontrollskrivning) gäller en liknande policy.

  Helene Eriksson, GU-kansliet, ska kontrollera detta samtidigt när hon kontrollerar (periodsvis) hemsidorna för uppdatering. Om hemsidan inte är klar så ska hon skicka med automatik dagligen en påminnelse till kursledaren tills det är fixat, om nödvändigt med cc till studierektorn.

  Examinatorer som varken genomför visningen eller lämnar lösningsförslag för den första tentan måste räkna med en avdrag av minst 2 timmar från examinationstidsanslaget. Kurssekreterare på SaS har rättighet att boka avdraget direkt i StASy.

 10. Q: Vad gör jag om jag misstänker fusk?
  A: Varje misstanke om fusk ska anmälas till disciplinnämnden. Om misstanke om fusk uppstår är det inte examinator som avgör huruvida en student fuskat eller ej. Examinator måste anmäla misstanke om fusk och det är disciplinnämnden som avgör om det förekommit fusk. Det åligger examinator att omedelbart informera den studerande om vidtagna åtgärder.

  Anmälan om misstanke av fusk
  Adressera brevet till Rektor, Disciplinnämnden.Anmälan skall innehålla; anmälan (innehållande studenternas namn och personnummer och examinator skall underteckna brevet)skall innehålla en beskrivning av händelseförloppet, eventuell dokumentation samt övrigt bevismaterial (t ex den studerandes skrivning). Skicka gärna med kurs eller labinformation där beskrivning finns över vad studenter får och inte får göra. Det är, i alla fall, en bra att skriva på kurs-webbsidan vad som är tillåten och vad betraktas som fusk.

  Vid misstanke om försök till fusk under pågående skrivning kontaktas examinator/jourhavande lärare av skrivningsvakt som också skriver en rapport om det inträffade. Det åligger examinator att omgående pröva ärendet.

  Anmälan av misstanke om fusk behandlas i universitetets disciplinnämnd. Åtgärder som kan vidtas är varning elleravstängning från undervisning och examination i högst sex månader. Avstängning träder normalt i kraft den dag beslutet fattas. Examinator kan beroende på omständigheterna välja att sätta betyg i vanlig ordning eller avvakta disciplinnämndens beslut. Om disciplinnämnden finner att fusk har ägt rum kan examinator ompröva beslut om betyg. Beslut i disciplinärende meddelas berörd institution. I beslutet framgår tidpunkt för eventuell avstängning. En studerande som blivit varnad eller avstängd har rätt att inom tre veckor begära omprövning hos länsrätten.


 11. Q: Kan jag byta examinationsform?
  A: Nej, det går inte att byta examinationsform om det till exempel är få studenter i en kurs eller få studenter som ska tentera. Den examinationsform som är angiven ska användas.
 12. Q: Vad finns för extra hjälp om någon har funktionshinder så som språkproblem?
  A: Åsa Löwgren (aslow@studc.liu.se) är särskild studievägledare som vet vilka studenter har problemet och som informerat studenterna om deras rättigheter. Studenter som behöver extra hjälp ska anmäla detta 10 dagar före examinationstillfälle. Studenten har möjlighet att via tentamensservice (10 dagar innan) begära förlängd tentatid - detta påverkar inte examinatorn. Åsa kan till exempel hjälpa till med att spela in tentan som är uppläst av någon (IDAit eller annan student) som extra hjälpmedel. Dock andra former av handikapp finns det särskilda anvisningar för.

Vanliga Frågor - Assistenter

 1. Q: Hur gör jag för att bli assistent?
 2. Q: Finns det någon allmän information för assistenter?
 1. Q: Hur gör jag för att bli assistent?
  A: Skicka ett email till sas-sr@ida.liu.se där du inkluderar information om vem du är (namn, ålder, program och hur studierna går), när du kan undervisa (vilka perioder) och i vad du önskar undervisa (ämnen och kurser).
 2. Q: Finns det någon allmän information för assistenter?
  A: Ja - ta del av Att Vara Assistent

Vanliga Frågor - Anställning

 1. Q: Hur får jag betalt?
 2. Q: Vad får jag i betalning?
 3. Q: Vilka regler finns för anställning som amanuens/tekniker?
 1. Q: Hur får jag betalt?
  A: Det beror på hur du är anställd.
  1. Om du är fast anställd (professor, lektor, adjunkt, forskarassistent eller doktorand) så betalar studierektorn direkt till ditt lab för den tid du undervisar.
  2. Om du är amanuens får du månadslön
  3. Om du är timanställd så fyller i en arvodesblankett för att få betalt (se process och regler nedan)
  4. Process

   1. Du hämtar en arvodesblanketten hos lab. adm.
   2. Korrekt ifylld arvodesblanketten lämnas hos lab. adm (se regler nedan).
   3. lab. adm kontrollerar din arvodesblankett i förhållande till din undervisningsplan.
   4. lab. adm ordnar underskrift av SR, Zebo och Inger för utbetalning.
   5. lab. adm skickar blanketten för löneutbetalning.
   6. SR noterar utbetalning i Stasy.
   7. Om du lämnat din arvodesblankett till lab.adm senast den 25:e så får du utbetalning månaden efter.

   Regler för utbetalning

   1. Arvodesblanketten är korrekt ifylld.
   2. Om din undervisningstid stämmer med din undervisningsplan så behöver examinator/kursledare inte skriva på arvodesblanketten.
   3. Om din undervisningstid inte stämmer med din undervisningsplan så måste examinator/kursledare skriva på arvodesblanketten.
   4. Om du lämnat din arvodesblankett till lab. adm. senast den 25:e så får du utbetalning månaden efter.


 2. Q: Vad får jag betalt?
  A: Om du är anställd som professor, lektor, adjunkt, forskarassistent, doktorand eller amanuens så har du månadslön. Om du är anställd per timme så betalar vi för lektioner och labbar som är schemalagda (inte för klocktimmarna). Lektioner och labbar för en labklass (16 studenter, inkl. labrättning) betalas med 180kr per schemalagd timme. Labbar för två labklasser samtidigt (32 studenter) betalas med 300 kr per schemalagd timme. Kursmöten och tentarättning (specifieras separat) betalas med 90kr per klocktimme. Det enklaste är om assistenten räknar allt om i klocktimmar (90-kronorstimmar) så att assistenten får två klocktimmar per schemalagd timme (Le/Lab). Alla löner (180/300 resp 90 kr/timme) är bruttolöner inklusive semesterersättning. .

 3. Q: Vilka regler finns för anställning som amanuens/tekniker?
  A: Du kan bli/vara amanuens/tekniker om:
  1. Du ej tagit ut examen, och
  2. Du ej varit anställd längre än (sammanlagt) 3 år, och
  3. Du undervisar maximalt 50% amanuens och maximalt 100% för tekniker.
  OBS - amanuenser/tekniker som tagit ut examen måste sluta undervisa omedelbart. Tekniker kan vara anställda på tidsbegränsat projekt som inte får ha något att göra med IDAs vanliga verksamhet, särskilt ej undervisning.
  För frågor kring förlängning av förordnande kontakta gärna Marie Johansson, kanslichef på IDA.
  .


Sidansvarig: SaS Studierektor
Senast uppdaterad: 2015-01-07