Kommunikation och dokumentation, 5 poäng

(Communication and Documentation)

Kursen ingår i programmet för Systemvetenskap.

Dnr 2573/94 E240
Ämne: Praktisk svenska
Nivå: A
Kurskod: HSVA61


1. SYFTE

Kursens syfte är att den studerande skall förvärva ökad kunskap vad gäller kommunikation och dokumentation, speciellt i datasystemsammanhang. I kursen ingår övningar kring olika slags dokumentationstyper samt i presentationsteknik. Vissa tillämpningar vad avser muntliga presentationer och användarhandledning sker i samband med avrapporteringar på kursen Systemutvecklingsprojekt.

2. INNEHÅLL

Kommunikationens villkor
Teknikinformation som del av systemutveckling
Medierad kommunikation
Teknisk prosa, dataspråk och myndighetsspråk
Argumentation
Textstruktur, språk och grafiska hjälpmedel
Teknisk rapport, användarhandledning, PM, protokoll m fl texttyper
Presentationsteknik med videoinspelning

3. FÖRKUNSKAPER

Särskild behörighet enligt punkt 6 i utbildningsplanen.

4. UNDERVISNING OCH EXAMINATION

4.1 Undervisning:

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och redovisningar av utförda uppgifter i seminarieform.

4.2 Examination:

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter (individuella och gruppvisa) samt av individuell muntlig presentation. För att bli godkänd på kursenkrävs närvaro på 80% av undervisningen, genomförande av en muntlig presentation samt fullgjorda och godkända inlämningsuppgifter.
Studerande som ej blivit godkänd i ordinarie prov ges normalt tillfälle att delta i två extra prov.
Studerande som har underkänts två gånger i prov för viss kurs eller visst moment har rätt att begära att annan lärare utses för att bestämma betyg för henne/honom.
Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

4.3 Betyg:

På kursen ges betygen godkänd och underkänd.

5. KURSBEVIS

Kursbevis kan utfärdas, efter begäran av den studerande, av fakultetsnämnden. Begäran om bevis skall göras på särskild blankett som finns på institutionen. Den skall inlämnas till StudentCentrum.

När kursen ingår i ett program medtas den i examensbeviset för programmet.

6. ÖVRIGA FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR

Kursen ingår som en del i det Systemvetenskapliga programmets basblock (år1), och är specifik för programmet.

7. KURSLITTERATUR

Enligt bilaga som finns på institutionen.

Fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för det filosofiska verksamhetsområdet 1993-06-09. Ändrad av Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 1995-01-18.

Utbildningsområde: HU
Ämnesklass enligt SVA:
Kurskod: HSVA61