Systemutvecklingsprojekt, 10 poäng

(Systems Development Project )

Kursen ingår i programmet för Systemvetenskap.

Dnr 2573/94 E240. (Institutionens dnr 245/94 E)
Ämne: Administrativ databehandling
Nivå: A
Kurskod: HIBA63


1. SYFTE

Kursens avsikt är att ge en introduktion till de olika faserna (analys, design och realisering) i systemutvecklingsprocessen. Kursens syfte är att den studerande skall förvärva översiktliga kunskaper kring informa-tionssystem i verksamheter samt fördjupade kunskaper avseende en metod och ett implementationsverktyg som kan användas vid specificering respektive realisering av ett informationssystem i en adminstrativ miljö.

2. INNEHÅLL

Verksamhetsinriktad systemutveckling kommer att behandlas med hjälp av en specifik sys-temutvecklingsmetod. Kursen skall också ge fördjupade kunskaper i applikationsutveckling för administrativa tillämpningar. Kursen är delvis också tillämpningsinriktad där avsikten är att träna och praktisera kunskaper inhämtade från tidigare kurser. Avsikten är att genomföra ett systemutvecklingsprojekt från systemutredning till implementering.

Kursen består huvudsakligen av tre delmoment:

introduktion till systemutveckling samt genomförande av analys och design av en praktik fallsuppgift

förvärva kunskaper om ett implementationsverktyg som lämpar sig för applikationsutveckling för administrativa system

realisering av praktikfallsuppgiften

Ovanstående moment ska integreras under kursens genomförande så att de studerande ska få kunskaper och färdigheter om de olika faserna i ett mindre systemutvecklingsprojekt.

3. FÖRKUNSKAPER

Särskild behörighet enligt punkt 6 i utbildningsplanen samt Informationssystem och förändringsarbete, 5 poäng.

4. UNDERVISNING OCH EXAMINATION

4.1 Undervisning:

Kursen omfattar föreläsningar, laborationer och en praktikfallsuppgift. På föreläsningar gås teori igenom. Laborationer innehåller olika programmeringsuppgifter. Handledning kommer att finnas i anslutning till laborationer och inlämningsuppgifter.

4.2 Examination:

Formerna för examination är laborationer, tentamina och inlämningsuppgifter. För tentamina erbjuds tre tentamenstillfällen. Laborationer och inlämningsuppgifter som ej godkänns kan erhålla en komplettering.

Studerande som ej blivit godkänd i ordinarie prov ges normalt tillfälle att delta i två extra prov.

Studerande som har underkänts två gånger i prov för viss kurs eller visst moment har rätt att begära att annan lärare utses för att bestämma betyg för henne/honom.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

4.3 Betyg:

På kursen ges betygen väl godkänd, godkänd och underkänd.

5. KURSBEVIS

Kursbevis kan utfärdas, efter begäran av den studerande, av fakultetsnämnden. Begäran om bevis skall göras på särskild blankett som finns på institutionen. Den skall inlämnas till StudentCentrum.

När kursen ingår i ett program medtas den i examensbeviset för programmet.

6. ÖVRIGA FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR

Kursen ingår som en del i det Systemvetenskapliga programmets basblock (år1).

7. KURSLITTERATUR

Enligt bilaga som finns på institutionen.

Fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för det filosofiska verksamhetsområdet 1993-06-09. Ändrad av Institutionen för datavetenskap, IDA, 1994-10-14

Utbildningsområde: TE
Ämnesklass enligt SCB: ADA
Kurskod: HIBA63