Redovisning, 5 poäng

(Financial Accounting )

Kursen ingår i programmet för Systemvetenskap

Dnr 2573/94 E240
Ämnde: Företagsekonomi
Nivå: A
Kurskod: HFEA61


1. SYFTE:

Kursen syfter till att den studerande skall förvärva

grundläggande kunskap om företagsekonomiämnet.
en förtrogenhet med företagets externa redovisning; dess syfte, rapporter och bakomliggande principer/resonemang.
en grundläggande färdighet att utnyttja datorer inom redovisningsområdet.
2. INNEHÅLL

Företagsekonomiämnet och dess historiska utveckling.
Resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalysen som delar i ett informationssystem.
Räkenskapsanalys; bl a Re-formeln och Du-pontschema.
Allmänna principer och resonemangssätt som formar företagets redovisning. Svensk redovisningspraxis i internationellt perspektiv.
Grundläggande redovisning; löpande bokföring och bokslut. Periodiseringsproblematik och resultatreglering med hjälp av bokslutsdispositioner.
Nuvärdebegreppet; att tolka tillgångar och skulder som nuvärden.

3. FÖRKUNSKAPER

Särskild behörighet enligt punkt 6 i utbildningsplanen.

4. UNDERVISNING OCH EXAMINATION

4.1 Undervisning:

Undervisningen består av föreläsningar samt handledning i anslutning till datorövningar.

4.2 Examination:

Kursen examineras genom skriftlig tentamen samt ett grupparbete i samband med datorövningar.
Studerande som ej blivit godkänd i ordinarie prov ges normalt tillfälle att delta i två extra prov.
Studerande som har underkänts två gånger i prov för viss kurs eller visst moment har rätt att begära att annan lärare utses för att bestämma betyg för henne/honom.
Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

4.3 Betyg:

På kursen ges betygen väl godkänd, godkänd och underkänd.

5. KURSBEVIS

Kursbevis kan utfärdas, efter begäran av den studerande, av fakultetsnämnden. Begäran om bevis skall göras på särskild blankett som finns på institutionen. Den skall inlämnas till
StudentCentrum.

När kursen ingår i ett program medtas den i examensbeviset för programmet.

6. ÖVRIGA FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR

Kursen ingår som en del i det Systemvetenskapliga programmets basblock (år1) och är specifik för programmet.

7. KURSLITTERATUR

Enligt bilaga som finns på institutionen.

Fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för det filosofiska verksamhetsområdet 1993-06-09. Ändrad av Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 1995-01-18.

Utbildningsområde: SA
Ämnesklass enligt SCB: FÖA
Kurskod: HFEA61