Diskret matematik och logik, 5 poäng

(Discrete Mathematics and Logic)

Kursen ingår i programmet för Systemvetenskap

Dnr 2573/94 E240
Ämne: Matematik
Nivå: A
Kurskod: HMAA61


1. SYFTE

Kursens syfte är att den studerande skall förvärva grundläggande kunskap om den del av matematiken som är av speciellt intresse för tillämpningar inom programmering och programutveckling.

2. INNEHÅLL

Grundläggande begrepp i diskret matematik: mängder och mängdoperationer, funktioner och relationer. Kombinatorik. Introduktion till logik (satslogik, predikatlogik). Något om grafteori och om boolsk algebra.

3. FÖRKUNSKAPER

Särskild behörighet enligt punkt 6 i utbildningsplanen.

4. UNDERVISNING OCH EXAMINATION

4.1 Undervisning:

Undervisningen består av föreläsningar samt lektioner.

4.2 Examination:

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter under kursens gång samt en avslutande skriftlig tentamen.
Studerande som ej blivit godkänd i ordinarie prov ges normalt tillfälle att delta i två extra prov.
Studerande som har underkänts två gånger i prov för viss kurs eller visst moment har rätt att begära att annan lärare utses för att bestämma betyg för henne/honom.
Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

4.3 Betyg:

På kursen ges betygen väl godkänd, godkänd och underkänd.

5. KURSBEVIS

Kursbevis kan utfärdas, efter begäran av den studerande, av fakultetsnämnden. Begäran om bevis skall göras på särskild blankett som finns på institutionen. Den skall inlämnas till
StudentCentrum.

När kursen ingår i ett program medtas den i examensbeviset för programmet.

6. ÖVRIGA FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR

Kursen ingår som en del i det Systemvetenskapliga programmets basblock (år1), och är specifik för programmet

7. KURSLITTERATUR:

Enligt bilaga som finns på institutionen.

Fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för det filosofiska verksamhetsområdet 1993-06-09. Ändrad av Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 1995-01-18.

Utbildningsområde: NA
Ämnesklass enligt SCB: MAA
Kurskod: HMAA61