Introduktion till programmering och datateknik, 5 poäng

(Introduction to Programming and Computer Architecture)

Kursen ingår i programmet för Systemvetenskap

Dnr 2573/94 E240
Ämne: Administrativ databehandling
Nivå: A
Kurskod: HIBA61


1. SYFTE

Kursens syfte är att den studerande skall förvärva grundläggande kunskaper om hur ett datorsystem är uppbyggt i stort och vad program, respektive programmering av datasystem innebär. Kursen ägnas framför allt åt grunderna i programsråket Pascal, vars struktur och möjligheter ska studeras både principiellt och genom praktiska övningar.

2. INNEHÅLL

Datorteknik: datormodellen, processorn och primärminnet, yttre enheter, kommunikation.
Systemprogram: kompilatorer och operativsystem.
Programmering: algoritmer, data, språk.
Pascal: inbyggda datatyper, satser och styrstrukturer, array-, record- och filstrukturer, modularisering, procedurer och funktioner.

3. FÖRKUNSKAPER

Särskild behörighet enligt punkt 6 i utbildningsplanen.

4. UNDERVISNING OCH EXAMINATION

4.1 Undervisning:

Undervisningen består av föreläsningar samt handledning i anslutning till praktiska övningar

4.2 Examination:

Kursen examineras genom skriftlig tentamen samt genom obligatoriska programmerings-uppgifter.
Studerande som ej blivit godkänd i ordinarie prov ges normalt tillfälle att delta i två extra prov.
Studerande som har underkänts två gånger i prov för viss kurs eller visst moment har rätt att begära att annan lärare utses för att bestämma betyg för henne/honom.
Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

4.3 Betyg:

På kursen ges betygen väl godkänd, godkänd och underkänd.

5. KURSBEVIS

Kursbevis kan utfärdas, efter begäran av den studerande, av fakultetsnämnden. Begäran om bevis skall göras på särskild blankett som finns på institutionen. Den skall inlämnas till StudentCentrum.

När kursen ingår i ett program medtas den i examensbeviset för programmet.

6. ÖVRIGA FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR

Kursen ingår som en del i det Systemvetenskapliga programmets basblock (år1).

7. KURSLITTERATUR

Enligt bilaga som finns på institutionen.

Fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för det filosofiska verksamhetsområdet 1993-06-09. Ändrad av Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 1995-01-18.

Utbildningsområde: TE
Ämnesklass enligt SCB: ADA
Kurskod: HIBA61