Informationssystem och förändringsarbete, 5 poäng

(Information Systems and the Process of Change in Enterprises)

Kursen ingår i programmet för Systemvetenskap

Dnr 2573/94 E240
Ämne: Administrativ databehandling
Nivå: A
Kurskod: HIBA62


1. SYFTE

Kursens syfte är att de studerande skall förvärva översiktliga kunskaper inom systemutveckling samt mer ingående kunskaper om förändringsarbete i verksamheter.

2. INNEHÅLL

Kursen tar upp olika perspektiv och begrepp kring informationssystem och systemutveckling. Ett systems livscykel samt översikt över systemutvecklingsprocessen och dess olika faser.

Förändringsarbete och metodik för undersökning om specifika problem i en verksamhet ska åtgärdas genom datorisering och/eller andra förändringstyper. Arbetsmetodik för problemanalys, verksamhetsanalys, målanalys, analys av förändringsbehov, bestämning av förändringsbehov. Samarbetsformer och förhållningssätt under förändringsanalys.

3. FÖRKUNSKAPER

Särskild behörighet enligt punkt 6 i utbildningsplanen.

4. UNDERVISNING OCH EXAMINATION

4.1 Undervisning:

Undervisningen består av föreläsningar, handledning i anslutning till gruppvisa uppgifter i projektform samt återmatning av resultat av utförda projekt vid tillfälle för redovisning.

4.2 Examination:

Kursen examineras genom skriftlig tentamen samt genom skriftlig och muntlig redovisning av genomförd gruppuppgift.
Studerande som ej blivit godkänd i ordinarie prov ges normalt tillfälle att delta i två extra prov.
Studerande som har underkänts två gånger i prov för viss kurs eller visst moment har rätt att begära att annan lärare utses för att bestämma betyg för henne/honom.
Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

4.3 Betyg:

På kursen ges betygen väl godkänd, godkänd och underkänd.

5. KURSBEVIS

Kursbevis kan utfärdas, efter begäran av den studerande, av fakultetsnämnden. Begäran om bevis skall göras på särskild blankett som finns på institutionen. Den skall inlämnas till StudentCentrum.

När kursen ingår i ett program medtas den i examensbeviset för programmet.

6. ÖVRIGA FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR

Kursen ingår som en del i det Systemvetenskapliga programmets basblock (år1).

7. KURSLITTERATUR

Enligt bilaga som finns på institutionen.

Fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för det filosofiska verksamhetsområdet 1993-06-09. Ändrad av Fakultetsnämnden för hunaniora och samhällsvetenskap 1995-01-18.

Utbildningsområde: SA
Ämnesklass enligt SCB: ADA
Kurskod: HIBA62