Kalkylering, 5poäng

(Management Accounting )

Kursen ingår i programmet för Systemvetenskap

Dnr 2573/94 E240
Ämne: Företagsekonomi
Nivå: A
Kurskod: HFEA62


1. SYFTE

Kursen avser:

att den studerande skall förvärva förtrogenhet med olika kalkyleringsmetoder.

att analysera kopplingen mellan intern- och externredovisningen.

att belysa budgeteringens roll i ekonomisystemet.

2. INNEHÅLL

Kursen behandlar utformning av olika ekonomiska styrsystem med hänsyn tagen till orgaisationens uppgifter och struktur. I kursen behandlas också ekonomiska data och rutiner, som berör interna intressenter i organisationen. Kalkylerings- och budgeteringsproblem belyses samt hur en organisations ekonomisystem fungerar.

3. FÖRKUNSKAPER

Särskild behörighet enligt punkt 6 i utbildningsplanen.

4. UNDERVISNING OCH EXAMINATION

4.1 Undervisning:

Undervisningen består av föreläsningar samt genomförande av ett grupparbete som sker löpande under kursens gång.

4.2 Examination:

Kursen examineras genom skriftlig tentamen samt redovisning av genomförd gruppuppgift.
Studerande som ej blivit godkänd i ordinarie prov ges normalt tillfälle att delta i två extra prov.
Studerande som har underkänts två gånger i prov för viss kurs eller visst moment har rätt att begära att annan lärare utses för att bestämma betyg för henne/honom.
Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

4.3 Betyg:

På kursen ges betygen väl godkänd, godkänd och underkänd.

5. KURSBEVIS

Kursbevis kan utfärdas, efter begäran av den studerande, av fakultetsnämnden. Begäran om bevis skall göras på särskild blankett som finns på institutionen. Den skall inlämnas till StudentCentrum.

När kursen ingår i ett program medtas den i examensbeviset för programmet.

6. ÖVRIGA FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR

Kursen ingår som en del i det Systemvetenskapliga programmets basblock (år1) och är specifik för programmet.

7. KURSLITTERATUR

Enligt bilaga som finns på institutionen.

Fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för det filosofiska verksamhetsområdet 1993-06-09. Ändrad av Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 1995-01-18.

Utbildningsområde: SA
Ämnesklass enligt FÖA:
Kurskod: HFEA62