Undersökningsmetodik, 5 poäng

(Empirical and Statistical Methodology)

Kursen ingår i programmet för Systemvetenskap

Ämne: Statistik
Nivå: A
Kurskod: HSTA68


1. SYFTE

Kursens syfte är att ge kunskaper om och färdigheter i metoder för att genomföra olika typer av statistisk dataanalys, att dra slutsatser utifrån resultaten samt att redovisa undersökningen, dess resultat och slutsatser. Undersökningarna avser såväl primärdata, där man själv samlar in data och sekundärdata, där man använder existerande rådata.

2. INNEHÅLL

Kursen tar upp:

3. FÖRKUNSKAPER

Särskild behörighet enligt punkt 6 i utbildningsplanen.

4. UNDERVISNING OCH EXAMINATION

4.1 Undervisning:

Undervisningen består av föreläsningar, samt handledning i anslutning till praktiska övningar.

4.2 Examination:

Kursen examineras genom skriftlig tentamen, samt redovisning av genomförda undersökningar.
Studerande som ej blivit godkänd i ordinarie prov ges normalt tillfälle att delta i två extra prov.
Studerande som har underkänts två gånger i prov för viss kurs eller visst moment har rätt att begära att annan lärare utses för att bestämma betyg för henne/honom.
Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

4.3 Betyg:

På kursen ges betygen väl godkänd, godkänd och underkänd.

5. KURSBEVIS

Kursbevis kan utfärdas, efter begäran av den studerande, av fakultetsnämnden. Begäran om bevis skall göras på särskild blankett som finns på institutionen. Den skall inlämnas till StudentCentrum.

När kursen ingår i ett program medtas den i examensbeviset för programmet.

6. ÖVRIGA FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR

Kursen ingår som en del i det Systemvetenskapliga programmets basblock (år2).

7. KURSLITTERATUR

Enligt bilaga som finns på institutionen.

Kursplanen är fastställd av Matematiska institutionen ...

Utbildningsområde: SA
Ämnesklass enligt SCB: STA
Kurskod: HSTA68