Komparativ analys av systemutvecklingsmetoder, 5 poäng

(Comparative Study of Methods for Systems Analysis)

Kursen ingår i programmet för Systemvetenskap

Dnr 2573/94 E240. (Institutionens dnr 245/94 E)
Ämne: ADB
Nivå: B
Kurskod: HIBB67


1. SYFTE

Kursens syfte är att de studerande ska förvärva kännedom om olika modeller och ansatser för systemutveckling samt metoder för att stödja utvecklingsprocessen. Vidare ska de studerande förvärva kännedom om olika kriteria som kan användas för att klassificera och bedöma en utvecklingsmodell samt få insikter i hur olika modeller/metoder succesivt förändras och vidgas genom översiktliga kunskaper inom systemutveckling samt mer ingående kunskaper om förändringsarbete i verksamheter.

2. INNEHÅLL

Ett systems livscykel
Effekter av formalisering
Kriterier för bedömning och klassificering av systemutvecklingsmodeller/metoder
Olika systemutvecklingsmodeller/metoder;bakgrund, karakteristika, utveckling, resultat
Komparativ analys av olika modeller/metoder
Projekt- och kvalitetsstyrning

3. FÖRKUNSKAPER

Särskild behörighet enligt punkt 6 i utbildningsplanen.

4. UNDERVISNING OCH EXAMINATION

4.1 Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och gruppvisa uppgifter, samt återmatning av resultat av utförda uppgifter vid tillfälle för redovisning.

4.2 Examination:

Kursen examineras genom skriftlig och muntlig redovisning av genomförd gruppuppgift.
Studerande som ej blivit godkänd i ordinarie prov ges normalt tillfälle att delta i två extra prov.
Studerande som har underkänts två gånger i prov för viss kurs eller visst moment har rätt att begära att annan lärare utses för att bestämma betyg för henne/honom.
Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

4.3 Betyg:

På kursen ges betygen väl godkänd, godkänd och underkänd.

5. KURSBEVIS

Kursbevis kan utfärdas, efter begäran av den studerande, av fakultetsnämnden. Begäran om bevis skall göras på särskild blankett som finns på institutionen. Den skall inlämnas till StudentCentrum.

När kursen ingår i ett program medtas den i examensbeviset för programmet.

6. ÖVRIGA FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR

Kursen ingår som en del i det Systemvetenskapliga programmets basblock (år2).

7. KURSLITTERATUR

Enligt bilaga som finns på institutionen.

Kursplanen är fastställd av Institutionen för Datavetenskap, Undervisningsnämnden, 1994-06-14.
Utbildningsområde: SA
Ämnesklass enligt SCB: ADA
Kurskod: HIBB67