Systemförvaltning, 5 poäng

(System Maintenance Management)

Kursen ingår i programmet för Systemvetenskap

Dnr 2573/94 E240. (Institutionens dnr 245/94 E)
Ämne: ADB
Nivå: B
Kurskod: HIBB66


1. SYFTE

Att ge kunskaper och insikter för att analysera och förstå systemförvaltnings-processen. Förmåga att organisera, leda och förbättra systemförvaltning.
Förmåga att kunna genomföra förbättringar och korrigeringar i system.

2. INNEHÅLL

Förvaltningsmetoder
Mål för förvaltning
Utvärdering - mätmetoder
Praktiska övningar i att organisera förvaltningsorganisation
Korrektiv och utvecklande förvaltning
Hjälpmedel och analysmetoder
Reverse engineering och omstrukturering
Underhållskontrakt
Internationella modeller och metoder

3. FÖRKUNSKAPER

Särskild behörighet enligt punkt 6 i utbildningsplanen samt Systemutvecklingsprojekt 10 p.

4. UNDERVISNING OCH EXAMINATION

4.1 Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar.

Seminarier

Övning för framtagande av systemförvaltningsorganisation.
Övning för framtagande av systemförvaltningsorganisation.
Redovisning och genomgångar av utredningsuppgifter.

Övningar

Genomförande av korrektiv förvaltning
Genomförande av förbättringar av större system
Organisera en avdelning för hantering av felmeddelanden i ett programvaruföretag.

4.2 Examination

Utredningsuppgifter (presenteras skriftligt och muntligt)
Laborationsserie på underhållsuppgifter
Skriftlig tentamen på litteraturen
Studerande som ej blivit godkänd i ordinarie prov ges normalt tillfälle att delta i två extra prov.
Studerande som har underkänts två gånger i prov för viss kurs eller visst moment har rätt att begära att annan lärare utses för att bestämma betyg för henne/honom.
Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

4.3 Betyg

På kursen ges betygen väl godkänd, godkänd och underkänd.

5. KURSBEVIS

Kursbevis kan utfärdas, efter begäran av den studerande, av fakultetsnämnden. Begäran om bevis skall göras på särskild blankett som finns på institutionen. Den skall inlämnas till StudentCentrum.

När kursen ingår i ett program medtas den i examensbeviset för programmet.

6. ÖVRIGA FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR

Kursen ingår som en del i det Systemvetenskapliga programmets basblock (år2)

7. KURSLITTERATUR

Enligt bilaga som finns på institutionen.

Kursplanen är fastställd av Institutionen för Datavetenskap, Undervisningsnämnden, 1994-06-14.

Utbildningsområde: TE
Ämnesklass enligt SCB: ADA
Kurskod: HIBB66