Socialpsykologi i arbetslivet, 5 poäng

(Social Psychology in Workinglife)

Kursen ingår i programmet för Systemvetenskap

Ämne: Sociologi
Nivå: A
Kurskod: HSOA65


1. SYFTE

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om socialpsykologisk teoribildning med betoning på samspelet mellan individ, arbetsuppgift, teknologi och organisation.

2. INNEHÅLL

Arbetet i människors liv
Arbetets betydelse
Inställning till arbetet
Analys av organisationer och deras förändring och utveckling
Teknikens betydelse för arbetets utformning, arbetstillfredsställelse och arbetslöshet
Teorier om ledarskap och ledarbeteende

3. FÖRKUNSKAPER

Särskild behörighet enligt punkt 6 i utbildningsplanen.

4. UNDERVISNING OCH EXAMINATION

4.1 Undervisning:

Undervisningen består av föreläsningar

4.2 Examination:

Kursen examineras genom skriftlig tentamen
Studerande som ej blivit godkänd i ordinarie prov ges normalt tillfälle att delta i två extra prov.
Studerande som har underkänts två gånger i prov för viss kurs eller visst moment har rätt att begära att annan lärare utses för att bestämma betyg för henne/honom.
Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

4.3 Betyg:

På kursen ges betygen väl godkänd, godkänd och underkänd.

5. KURSBEVIS

Kursbevis kan utfärdas, efter begäran av den studerande, av fakultetsnämnden. Begäran om bevis skall göras på särskild blankett som finns på institutionen. Den skall inlämnas till StudentCentrum.

När kursen ingår i ett program medtas den i examensbeviset för programmet.

6. ÖVRIGA FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR

Kursen ingår som en del i det Systemvetenskapliga programmets basblock (år2).

7. KURSLITTERATUR

Enligt bilaga som finns på institutionen.

Kursplanen är fastställd av Institutionen för kultur och samhällsvetenskap...

Utbildningsområde: SAÄmnesklass enligt SCB: SOA