Organisationsteori, 5 poäng

(Organization Theory)

Kursen ingår i programmet för Systemvetenskap

Ämne: Företagsekonomi
Nivå: A
Kurskod: HFEA64


1. SYFTE

Kursen syftar till att den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskaper när det gäller organisationsteori, dess historiska utveckling, dominerande perspektiv samt vetenskapliga sammanhang. Dessutom ska den studerande förvärva en förtrogenhet med den typ av organisationsforskning som försöker förklara under vilka betingelser effektiv organisering föreligger och utvecklas.

2. INNEHÅLL

Kursen belyser och problematiserar fenomenet organisation ur flera olika organisationsteoretiska perspektiv. Kursen tar upp följande problemställningar:

3. FÖRKUNSKAPER

Särskild behörighet enligt punkt 6 i utbildningsplanen.

4. UNDERVISNING OCH EXAMINATION

4.1 Undervisning:

Undervisningen består av föreläsningar samt genomförande av grupparbete.

4.2 Examination:

Kursen examineras genom skriftlig tentamen samt genom redovisning av genomförd gruppuppgift.
Studerande som ej blivit godkänd i ordinarie prov ges normalt tillfälle att delta i två extra prov.
Studerande som har underkänts två gånger i prov för viss kurs eller visst moment har rätt att begära att annan lärare utses för att bestämma betyg för henne/honom.
Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

4.3 Betyg:

På kursen ges betygen väl godkänd, godkänd och underkänd.

5. KURSBEVIS

Kursbevis kan utfärdas, efter begäran av den studerande, av fakultetsnämnden. Begäran om bevis skall göras på särskild blankett som finns på institutionen. Den skall inlämnas till StudentCentrum.

När kursen ingår i ett program medtas den i examensbeviset för programmet.

6. ÖVRIGA FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR

Kursen ingår som en del i det Systemvetenskapliga programmets basblock (år2) och är specifik för programmet.

7. KURSLITTERATUR

Enligt bilaga som finns på institutionen.

Kursplanen är fastställd av Ekonomiska institutionen 1994-11-28.

Utbildningsområde: SA
Ämnesklass enligt SCB: FÖA
Kurskod: HFEA64