Programkonstruktion, 5 poäng

(Program Design)

Kursen ingår i programmet för Systemvetenskap

Dnr 2573/94 E240. (Institutionens dnr 245/94 E)
Ämne: ADB
Nivå: B
Kurskod: HIBB63


1. SYFTE

Kursen skall ge deltagarna god kännedomen om programspråket Pascal. Deltagarna skall ges förmågan att utveckla icke-triviala program och därvid kunna utnyttja vanligt förekommande verktyg i form av datastrukturer och algoritmer. Deltagarna ska dessutom bibringas kunskap om några olika synsätt vid design och modularisering samt ett systematiskt förfaringssätt för testning av kod.

2. INNEHÅLL

Designprocessen, abstraktioner, modularisering
Abstrakta datastrukturer såsom stackar, köer, träd och tabeller
Implementation av abstrakta datatyper i Pascal
Testning och felsökning

3. FÖRKUNSKAPER

Särskild behörighet enligt punkt 6 i utbildningsplanen samt Introduktion till programmering och datateknik, 5p

4. UNDERVISNING OCH EXAMINATION

4.1 Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar samt handledning i anslutning till praktiska övningar.

4.2 Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen samt genom programmeringsuppgifter.
Studerande som ej blivit godkänd i ordinarie prov ges normalt tillfälle att delta i två extra prov.
Studerande som har underkänts två gånger i prov för viss kurs eller visst moment har rätt att begära att annan lärare utses för att bestämma betyg för henne/honom.
Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

4.3 Betyg

På kursen ges betygen väl godkänd, godkänd och underkänd.

5. KURSBEVIS

Kursbevis kan utfärdas, efter begäran av den studerande, av fakultetsnämnden. Begäran om bevis skall göras på särskild blankett som finns på institutionen. Den skall inlämnas till StudentCentrum.

När kursen ingår i ett program medtas den i examensbeviset för programmet.

6. ÖVRIGA FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR

Kursen ingår som en del i det Systemvetenskapliga programmets basblock (år2).

7. KURSLITTERATUR

Enligt bilaga som finns på institutionen.

Kursplanen är fastställd av Institutionen för Datavetenskap, Undervisningsnämnden, 1994-06-14.

Utbildningsområde: TE
Ämnesklass enligt SCB: ADA
Kurskod: HIBB63