Databaser och datamodellering, 5 poäng

(Data bases and Data Modelling)

Kursen ingår i programmet för Systemvetenskap

Dnr 2573/94 E240. (Institutionens dnr 245/94 E)

Ämne: ADB
Nivå: B
Kurskod: HIBB62


1. SYFTE

Syftet är att ge förståelse för problematiken och dess hantering, när större mängder data ska lagras och administreras under en längre tid på ett sätt som tillåter åtkomst, bearbetning och uppdatering av flera användare samtidigt.

2. INNEHÅLL

Kursen behandlar databassystems uppbyggnad och arbetssätt samt datamodellering. Tonvikten läggs vid sambanden mellan databassystemens arbetssätt, verksamheten/verkligheten och representationen av denna i datamodeller och databaser.

Bland tillämpningsområdena för databasssystem ligger tonvikten på administrativa system, men även andra områden behandlas översiktligt. Bland databashanterarsystemen ligger tonvikten på relationsdatabaser, men även andra typer av system behandlas.

Några av områdena som behandlas inom ovanstående ramar: Olika modeller för databashanteraren att strukturera data (t.ex. relationsmodellen). Transaktionshantering. Datakvalitet, integritet, säkerhet, effektivitet. Förhållandet mellan databassystemet och applikationsprogrammen. Metadatabaser/datakataloger. Modellering av en verklighet i datamodeller, vilka implementeras i ett databassystem.

3. FÖRKUNSKAPER

Särskild behörighet enligt punkt 6 i utbildningsplanen.

4. UNDERVISNING OCH EXAMINATION

4.1 Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, grupparbeten, seminarier samt handledning i samband med inlämningsuppgifter.

4.2 Examination

Kursen examineras enligt följande:

Vid första bedömningen av en inlämningsuppgift kan den godkännas eller underkännas. Alternativt ges den studerande möjlighet att komplettera det inlämnade materialet. Den inlämnade kompletteringen godkänns eller underkänns.
Studerande som ej blivit godkänd i ordinarie prov ges normalt tillfälle att delta i två extra prov.
Studerande som har underkänts två gånger i prov för viss kurs eller visst moment har rätt att begära att annan lärare utses för att bestämma betyg för henne/honom.
Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

4.3 Betyg

På kursen ges betygen väl godkänd, godkänd och underkänd.

5. KURSBEVIS

Kursbevis kan utfärdas, efter begäran av den studerande, av fakultetsnämnden. Begäran om bevis skall göras på särskild blankett som finns på institutionen. Den skall inlämnas till StudentCentrum.

När kursen ingår i ett program medtas den i examensbeviset för programmet.

6. ÖVRIGA FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR

Kursen ingår som en del i det Systemvetenskapliga programmets basblock (år2).

7. KURSLITTERATUR

Enligt bilaga som finns på institutionen.

Kursplanen är fastställd av Institutionen för Datavetenskap, Undervisningsnämnden, 1994-06-14.

Utbildningsområde: TE
Ämnesklass enligt SCB: ADA
Kurskod: HIBB62