Systemutveckling i praktiken, 10 poäng

(Systems Development in practice)

Kursen ingår i programmet för Systemvetenskap

Dnr 2573/94 E240
Ämne: ADB
Nivå: C
Kurskod: HIBC68


1. SYFTE

Kursen syftar till att:

2. INNEHÅLL

Gruppspecifik projektuppgift vars innehåll till stor del baseras på specifika förutsättningar i den reella miljö där projektet kommer att bedrivas.Verktyg/tekniker för projektstyrning och kvalitetssäkring (exempelvis QFD och ISO 9000). Analys av utvecklingsprocessen i det egna projektet. Relation till kunden.

3. FÖRKUNSKAPER

Särskild behörighet enligt punkt 6 i utbildningsplanen, samt 40 poäng inom ämnet ADB.

4. UNDERVISNING OCH EXAMINATION

4.1 Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar samt genomförande av projekt.

4.2 Examination

Kursen examineras genom skriftlig och muntlig redovisning av genomfört projekt samt skriftlig redovisning av artiklar i form av sammanfattningar. För godkänt krävs dessutom närvaro på obligatoriska handledningstillfällen.
Studerande som ej blivit godkänd i ordinarie prov ges normalt tillfälle att delta i två extra prov.
Studerande som har underkänts två gånger i prov för viss kurs eller visst moment har rätt att begära att annan lärare utses för att bestämma betyg för henne/honom.
Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

4.3 Betyg

På kursen ges betygen väl godkänd, godkänd och underkänd.

5. KURSBEVIS

Kursbevis kan utfärdas, efter begäran av den studerande, av fakultetsnämnden. Begäran om bevis skall göras på särskild blankett som finns på institutionen. Den skall inlämnas till StudentCentrum.

När kursen ingår i ett program medtas den i examensbeviset för programmet.

6. ÖVRIGA FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR

Kursen ingår som en del i det Systemvetenskapliga programmet (år3).

7. KURSLITTERATUR

Enligt bilaga som finns på institutionen.

Kursplanen är fastställd av Institutionen för Datavetenskap, Undervisningsnämnden, 1995-04-28
Utbildningsområde: TE
Ämnesklass enligt SCB: ADA
Kurskod: HIBC68