Prototypning och systemutveckling - metoder och verktyg, 5 poäng

(Prototyping and Systems Development - Methods and Tools)

Kursen ingår i programmet för Systemvetenskap

Dnr 2573/94 E240
Ämne: ADB
Nivå: C
Kurskod: HIBC61


1. SYFTE

Syftet är att de studerande ska förvärva förståelse för hur prototypning används för att hantera problematiken vid utveckling och vidareutveckling av system i en verksamhet och omvärld, som ständigt förändras. Dessutom fås kunskap om relevanta metoder och verktyg.

2. INNEHÅLL

Kursen behandlar följande:

Beroendet mellan metoden och verktyget utvärderas genom att ett system utvecklas och implementeras. Även användbarheten hos den använda metoden och det använda verktyghet utvärderas.

3. FÖRKUNSKAPER

Särskild behörighet enligt punkt 6 i utbildningsplanen, samt Databaser och datamodellering 5p, och Programkonstruktion 5p.

4. UNDERVISNING OCH EXAMINATION

4.1 Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, grupparbeten, seminarier samt handledning i samband med inlämningsuppgifter.

4.2 Examination

Kursen examineras enligt följande:

Vid första bedömningen av en inlämningsuppgift kan den godkännas eller underkännas. Alternativt ges den studerande möjlighet att komplettera det inlämnade materialet. Den inlämnade kompletteringen godkänns eller underkänns.
Studerande som ej blivit godkänd i ordinarie prov ges normalt tillfälle att delta i två extra prov.
Studerande som har underkänts två gånger i prov för viss kurs eller visst moment har rätt att begära att annan lärare utses för att bestämma betyg för henne/honom.
Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

4.3 Betyg

På kursen ges betygen väl godkänd, godkänd och underkänd.

5. KURSBEVIS

Kursbevis kan utfärdas, efter begäran av den studerande, av fakultetsnämnden. Begäran om bevis skall göras på särskild blankett som finns på institutionen. Den skall inlämnas till StudentCentrum.
När kursen ingår i ett program medtas den i examensbeviset för programmet.

6. ÖVRIGA FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR

Kursen ingår som en del i det Systemvetenskapliga programmet (år3).

7. KURSLITTERATUR

Enligt bilaga som finns på institutionen.

Kursplanen är fastställd av Institutionen för Datavetenskap, Undervisningsnämnden, 1995-04-28

Utbildningsområde: TE
Ämnesklass enligt SCB: ADA
Kurskod: HIBC61