C-uppsats, 10 poäng

(Undergraduate Research Paper)

Kursen ingår i programmet för Systemvetenskap

Dnr 2573/94 E240
Ämne: ADB
Nivå: C
Kurskod: HIBC70


1. SYFTE

Syftet är att de studerande ska förvärva ytterligare fördjupade kunskaper i ämnet administrativ databehandling och att omsätta kunskaper inom ämnet som inhämtats på lägre kurser inom programmet för systemvetenskap i ett självständigt, vetenskapligt arbete. Dessutom är målet att utveckla förmågan att självständigt bedriva kunskapsutvecklande arbete med vetenskaplig inriktning samt att kritiskt granska och diskutera ett i tal och skrift framlagt arbete.

2. INNEHÅLL

Kursen innehåller studie av inom ämnet relevant område med en vetenskaplig inriktning som fastställs i samråd med handledaren. Arbetet sker under handledning, men är till stora delar självständigt och avrapporteras i form av en uppsats som ska följa sedvanliga vetenskapliga former.

3. FÖRKUNSKAPER

Särskild behörighet enligt punkt 6 i utbildningsplanen, samt 45 poäng i ämnet ADB. Godkänd kurs i vetenskaplig metodik, 5 poäng eller motsvarande.

4. UNDERVISNING OCH EXAMINATION

4.1 Undervisning

Undervisningen består av handledning samt seminarier.

4.2 Examination

Kursen examineras genom skriftlig och muntlig redovisning av uppsatsen. Förutom redovisning av den egna uppsatsen ska godkänd opposition på annans uppsats genomföras.
Studerande som ej blivit godkänd i ordinarie prov ges normalt tillfälle att delta i två extra prov.
Studerande som har underkänts två gånger i prov för viss kurs eller visst moment har rätt att begära att annan lärare utses för att bestämma betyg för henne/honom.
Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

4.3 Betyg

På kursen ges betygen väl godkänd, godkänd och underkänd.

5. KURSBEVIS

Kursbevis kan utfärdas, efter begäran av den studerande, av fakultetsnämnden. Begäran om bevis skall göras på särskild blankett som finns på institutionen. Den skall inlämnas till StudentCentrum.

När kursen ingår i ett program medtas den i examensbeviset för programmet.

6. ÖVRIGA FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR

Kursen ingår som en del i det Systemvetenskapliga programmet (år3).

7. KURSLITTERATUR

Enligt bilaga som finns på institutionen.

Kursplanen är fastställd av Institutionen för datavetenskap, Undervisningsnämnden, 1995-06-02.

Utbildningsområde: SA
Ämnesklass enligt SCB: ADA
Kurskod: HIBC70