Programmering i C och principer för programspråk, 5 poäng

(Programming in C and principles for Programming Languages)

Kursen ingår i programmet för Systemvetenskap

Dnr 2573/94 E240
Ämne: ADB
Nivå: C
Kurskod: HIBC64


1. SYFTE

Syftet är att de studerande ska förvärva färdigheter i programmering och programspråket C, så att man efter avslutad kurs ska kunna skriva korrekta och kvalitativa program i C, samt ge insikter i principer för hur programspråk i allmänhet är konstruerade.

2. INNEHÅLL

Viktiga begrepp som används för att resonera om programspråk och hur olika språk understödjer programutveckling. Analys av språks grundläggande struktur, abstraktionsbegreppet, datatyper och variabelbegreppet. Studier av imperativa programspråk. Programmeringsspråket C, standardbibliotek, kompilatorer, hjälpmedel och programmeringsomgivningar för programmering i C.

3. FÖRKUNSKAPER

Särskild behörighet enligt punkt 6 i utbildningsplanen.

4. UNDERVISNING OCH EXAMINATION

4.1 Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och praktiska övningar (laborationer).

4.2 Examination

Kursen examineras genom skriftliga tentamen och laborationer.
Studerande som ej blivit godkänd i ordinarie prov ges normalt tillfälle att delta i två extra prov.
Studerande som har underkänts två gånger i prov för viss kurs eller visst moment har rätt att begära att annan lärare utses för att bestämma betyg för henne/honom.
Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

4.3 Betyg

På kursen ges betygen väl godkänd, godkänd och underkänd.

5. KURSBEVIS

Kursbevis kan utfärdas, efter begäran av den studerande, av fakultetsnämnden. Begäran om bevis skall göras på särskild blankett som finns på institutionen. Den skall inlämnas till
StudentCentrum.

När kursen ingår i ett program medtas den i examensbeviset för programmet.

6. ÖVRIGA FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR

Kursen ingår som en del i det Systemvetenskapliga programmet (år3).

7. KURSLITTERATUR

Enligt bilaga som finns på institutionen.

Kursplanen är fastställd av Institutionen för Datavetenskap, Undervisningsnämnden, 1995-04-28.
Utbildningsområde: TE
Ämnesklass enligt SCB: ADA
Kurskod: HIBC64