Objektorienterad systemutveckling, 5 poäng

(Object-oriented Systems Development)

Kursen ingår i programmet för Systemvetenskap

Dnr 2573/94 E240
Ämne: ADB
Nivå: C
Kurskod: HIBC66


1. SYFTE

Kursen skall ge en introduktion till objektorieterad analys och design. Kursdeltagarna skall förstå den objektorienterade modellen med grundläggande begrepp som objekt, klass, arv, aggregat och association. Kursen syftar till att kursdeltagarna ska förvärva kunskaper om en metod för objektorienterad analys och design samt regler för bra analys och design. Kursdeltagarna ska även få insikt i objektorienterad programmering och objektorienterade databaser.

2. INNEHÅLL

Kursen behandlar:

3. FÖRKUNSKAPER

Särskild behörighet enligt punkt 6 i utbildningsplanen.

4. UNDERVISNING OCH EXAMINATION

4.1 Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och lärarledda övningar.

4.2 Examination

Kursen examineras genom skriftliga tentamen och godkända laborationsuppgifter.
Studerande som ej blivit godkänd i ordinarie prov ges normalt tillfälle att delta i två extra prov.
Studerande som har underkänts två gånger i prov för viss kurs eller visst moment har rätt att begära att annan lärare utses för att bestämma betyg för henne/honom.
Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

4.3 Betyg

På kursen ges betygen väl godkänd, godkänd och underkänd.

5. KURSBEVIS

Kursbevis kan utfärdas, efter begäran av den studerande, av fakultetsnämnden. Begäran om bevis skall göras på särskild blankett som finns på institutionen. Den skall inlämnas till StudentCentrum.

När kursen ingår i ett program medtas den i examensbeviset för programmet.

6. ÖVRIGA FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR

Kursen ingår som en del i det Systemvetenskapliga programmet (år3).

7. KURSLITTERATUR

Enligt bilaga som finns på institutionen.

Kursplanen är fastställd av Institutionen för Datavetenskap, Undervisningsnämnden, 1995-04-28
Utbildningsområde: TE
Ämnesklass enligt SCB: ADA
Kurskod: HIBC66