IDA Dept. of Computer and Information science, Linköping University

IDA Technical Reports: abstract

Generated: Fri, 19 Jan 2018 16:37:04

Wallgren, L. (1995). Kvalitets- och prestationsuppföljning i forskarutbildningen. Handledningens roll för genomströmningen.. Technical Report LiTH-IDA-R-95-43, Department of Computer and Information Science, Linköping University, Sweden. (bibtex),

Abstract: Den här studien beskriver svensk forskarutbildning och handledning utifrån en undersökningsmodell, som är baserad på en förväntan-valens paradigm. Studiens syfte är att beskriva faktorer, som kan påverka genomströmningen i forskarutbildningen och att inventera tidigare forskning om handledning i forskarutbildning. Normalstudietid för doktorsexamen är fyra år, men i praktiken har hälften av de som avlägger doktorsexamen varit inskrivna i forskarutbildningen i mer än sju år. Studien är i stor utsträckning baserad på material från Universitets- och Högskoleämbetet (UHÄ) och på uppgifter från de enskilda högskoleenheterna. En slutsas är, att det finns ett antal faktorer, som kan påverka genomströmningen nämligen ekonomi, studiefinansiering, rekrytering, forskarutbildningens meritvärde och arbetsmarknadens efterfrågan, handledning, studie- och forskarmiljö, forskarutbildningens planering, grundutbildningens forskningsanktnytning och avhandlingens utformning. Vidare kan konstateras, att handledningen har en central roll för resultatet i forskarutbildningen och att dess roll är beroende av i vilket stadium doktoranden befinner sig i och de personer som ingår i handledningen. Av studien framkommer vidare betydelsen av relationen mellan doktoranden och handledaren. Totalt sett visar studien att både forskarutbildningen och handledningen i hög grad är beroende av de villkor som råder i den studie- och forskarmiljö och vid den institution där handledaren och doktoranden är verksamma.


Goto (at Linköping University): CS Dept TR Overview
<webmaster@ida.liu.se>