IDA Dept. of Computer and Information science, Linköping University

IDA Technical Reports: abstract

Generated: Sat, 20 Jan 2018 02:18:54

Nilsson, A. (1995). KLASSISK INFORMATIONSTEORI: FOKUS PÅ BÖRJE LANGEFORS INFOLOGISKA TEORIBILDNING. Technical Report LiTH-IDA-R-95-14, Department of Computer and Information Science, Linköping University, Sweden. (bibtex),

Abstract: Under hösten 1994 och våren 1995 genomfördes en doktorandkurs om Klassisk Informationssystemteori vid Institutionen för datavetenskap (IDA), Linköpings Universitet och Tekniska Högskola. Ansvarig för kursen var Anders G. Nilsson och 21 doktorander från olika forskningsområden deltog på kursen. Kursen hade fokus på professor Börje Langefors infologiska teoribildning. Infologi kan sägas vara läran om hur vi utvecklar och använder informationssystem i verksamheter så att användarnas behov tillgodoses. Det visade sig att kursen blev mycket givande kunskapsmässigt för doktoranderna. Vidare ledde doktorandkursen fram till ett stort antal intressanta resultat och slutsatser om Langefors infologiska teoribildning. Vi beslöt oss därför att försöka sammanfatta våra viktigaste intryck och publicera en vetenskaplig rapport för spridning till andra forskare i Skandinavien. Rapporten innehåller ett antal jämförelser av Langefors teorier med andra forskningsverk inom informations-behandling och företagsekonomi. Var och en av de 21 doktoranderna presenterar ett eget kunskapsbidrag i rapporten. Som helhet ger kunskapsbidragen från de olika forskarna upphov till en mängd intressanta uppslag, dimensioner och infallsvinklar för fortsatta studier kring Langefors teorier. En övergripande slutsats från kursen är att Börje Langefors info-logiska teoribildning fortfarande verkar vara hållbar för många olika situationer och sammanhang inom vårt ämnesområde. Det är vår förhoppning att denna rapport ska ge nya impulser och id{\'e}er när det gäller att förvalta vårt historiska arv på bästa sätt.


Goto (at Linköping University): CS Dept TR Overview
<webmaster@ida.liu.se>