IDA Dept. of Computer and Information science, Linköping University

IDA Technical Reports: abstract

Generated: Wed, 24 Jan 2018 00:53:24

Berggrund, T., Larsen, K., Moberg, A., and Saven, B. (1993). Business Modelling - integration av metoder för affärs- och systemutveckling. Technical Report LiTH-IDA-R-93-25, Department of Computer and Information Science, Linköping University, Sweden. (bibtex),

Abstract: Vid beslut som har stor inverkan på organisationen är det viktigt att ha en så bra bild av verksamheten som möjligt. Beslutsfattare på olika nivåer använder sig av modeller och metoder av skilda slag för att analysera utifrån sitt perspektiv på verksamheten. Inom området för affärsutveckling finns flera metoder för strategisk planering och aktivitetsbaserad utveckling. Vidare har systemutvecklarna tagit fram egna modeller för att få överblick över verksamheten vid utveckling och införande av informationssystem. Ofta saknas samarbete mellan dessa utvecklingsprocesser och risken är att man strävar åt olika håll.I doktorandkursen Business Modelling var syftet att försöka hitta beröringspunkter mellan strategierna och modellerna och att integrera metoder för affärsutveckling med metoder för systemutveckling. Utifrån en sådan helhetsansats ökar möjligheterna att nå konsistens i organisationens utvecklingsprocesser. Metamodellering används här som ett verktyg för att avbilda och jämföra affärs- och systemutvecklingsmodellerna, utifrån mål, begrepp och flöden.De studerade modellerna är Porters värdekedja som exempel på metod för strategiutveckling, Process management som en modell för analys av aktiviteter på verksamhetsnivå samt Objectory som ett exempel på en modell för systemutveckling. En slutsats från detta arbete var att Objectory i sin helhet ej passade ihop med de två andra metoderna.Avslutningsvis beskrivs hur två företag bedriver strategi, verksamhets- och systemutveckling i praktiken. I båda fallen arbetar man relativt fristående från metoder på verksamhetsutvecklingsnivå. Någon uttalad koppling mellan mål och strategier å den ena sidan och konkreta åtgärder å den andra verkar vara ovanliga.


Goto (at Linköping University): CS Dept TR Overview
<webmaster@ida.liu.se>