Göm menyn

TDTS09 Datornät och internetprotokoll

Rapport


Rapporten ger dig möjlighet att lära dig mer om en viss specifik teknik som intresserar dig, med utgångspunkt från det du får se och höra i kursen på föreläsningarna och i Wireshark. Använd gärna wireshark för att exemplifiera och bekräfta det ni skriver i rapporten.

Rapportämnen

Nedan är en lista med exempel på ämnen för rapporten. Redan reserverade ämnen har namn framför. Du kan även föreslå ett eget, till kursen relaterat, rapportämne. Diskutera dock först med kursansvarig för att få ämnet godkänt. (Also, please free to write in either English or Swedish.)

Seminar Schedule

The preliminary schedule can be found here.

Some feedback and comments can be found here.

Handledning

Kursansvarig finns tillgänglig för handledning mandagar 13-15 och onsdagar 15-16. Boka helst tid. Framförallt: se till att utnyttja handledningstiden, så att rapporten blir så bra som möjligt. Du kan även ta hjälp av Språkverkstaden vid Campus Valla och Campus US. Språkverkstaden i Norrköping har dessutom länkar till en rapportmall, vanliga frågor om rapportskrivning o.s.v.

Under handledningstiden har ni bland annat möjlighet att få bekräftat att er rapportstruktur är fullständig, diskutera era projekt och rapporter, samt att fråga om tips på böcker, forskningspapper, och andra källor för att kunna fullfölja rapporten.

Viktiga rapportdatum

Milestone 0: Fredag, Jan. 28
Sista datum för att meddela valt rapportämne till kursansvarig (Niklas) är fredag den 28 januari.

Milestone 1: Mandag, Jan. 31
You are expected to email me a single paragraph describing what you will do for your project, as well as clearly motivate the purpose of the project and why it is important (and/or interesting to do).

Milestone 2: Fredag, Feb. 4
You are expected to email me two (or three) paragraphs. The first should be a refined version of the paragraph requested for milestone 1. The second paragraph should summarize the method(s) you "have" used, the lessons you "have" learned, and the contributions you "have" done.
Important note: These paragraphs should be written as if the work already "have" been done, despite the fact that you may not have gotten that far yet ... However, the idea is that you write both paragraphs using the same language as you hope to write the paragraphs at the end of the project. In fact, you can think of the paragraphs as a large a first-cut version of your introduction section of your papers.
These paragraphs should (i) motivate the importance of the topic and work in a larger context, (ii) specify the specific problems you considers, and (iii) specify/summarize for the reader what you have done/learned. These paragraphs can now help you determine what you need to do to get to that end goal (i.e., focus your efforts on what may be the most interesting aspects for you and the class). It can also be good to ask both yourself and friends if it seems reasonable to achieve in the limited time you have for this project.

Milestone 3: Onsdag, Feb. 23
Den färdigskrivna rapporten lämnar ni sedan in senast onsdag den 23 februari. Vid inlamning så skall ni skicka ett email till Niklas urkundsadress på adress niklas.carlsson.liu@analys.urkund.se. Skicka samtidigt ocksa rapporten till "opponenterna" och till Niklas vanliga email address (niklas.carlsson@liu.se). (Med två opponenter, totalt skall med andra ord minst fyra olika email addresser addreseras.)

Note: Kom ihåg att endast .pdf filer är okay för rapporten. Vänligen använd "TDTS09: report (anvandarnamn)" i subjekttiteln av era email. (Se ytterligare instruktioner nedan.)

Milestone 4 (Slutseminarie och peer review):
Ni får synpunkter och feedback på rapporten i samband med slutseminariet. Som opponent skall ni ocksa lamna ett kort skriftligt "feedback" dokument till bade den andra gruppen och till mig. Efter seminariet skall ni utifran detta dokument och diskussionerna i klassen (under seminariet) diskutera vad som forvantas med slutrapporten (i form av forbattringar). Kom ihag att vara konstruktiva och realistiska.

Milestone 5 (Final report):
En slutrapport, inklusive kompletteringar och forbattringar baserade pa seminarie diskussionerna ska sedan lämnas in inom en vecka. Rapporten skall emailas till bade mig (Niklas) och till era oponenter.

Milestone 6 (Peer approval)
Slutligen, inom en vecka sa forvantas oponenterna skicka ett email med en kort kommentar som sammanfattar andringarna i rapporten och om de ar nojda med den slutgiltiga rapporten. Detta email skall (igen) skickas till bade mig och till skribenterna.

Riktlinjer för rapporten

Rapporten skrivs som ett grupparbete 2-och-2 (samma 2 personer som i labbgruppen; se webreg). Rapporten ska ha ett specifikt ämne godkänt av kursansvarig (se ovan).

Rapporten ska vara läsvänlig. Det innebär att teckenstorlek och typsnitt ska vara enligt gängse normer liksom att det ska finnas styckeindelning och rubriker. Använd max tre rubriknivåer, alla numrerade. Även sidorna ska vara numrerade.

I rapportens 10-15 sidor ska följande delar ingå:

 • Inledning (introducera läsaren i ämnet), syfte och avgränsning (vad ska ni göra och vad skulle kunna ingå men som ni inte gör) och metod
 • Rapportens huvuddel med analyser och resultat
 • Avslutning ("knyt ihop säcken").

Kurskod, rapportens titel, inlämningsdatum, gruppnamn samt namn och e-post på gruppmedlemmarna placeras på en separat sida som framsida till rapporten.

Rapporten ska genomsyras av ett kritiskt förhållningssätt till de källor som rapporten bygger på samt öppen redovisning av de svagheter som analyserna och resultaten har.

Rapporten ska ha ett tekniskt djup relaterat till kursens innehåll:

 • "tekniskt djup" innebär att rapporten har ett tekniskt innehåll, som visar att ni förstår de tekniska aspekterna av de system, metoder och företeelser som ni beskriver; att ni kan dra egna slutsatser och även komma på egna exempel; och att den tekniska terminologin är rätt använd.

Studenterna ska genom rapporten uppfylla de två sista punkterna i kursmålen. Wireshark eller annan programvara kan med fördel användas i sambnad med analysdelen i rapporten för att visa att man behärskar kursmålen.

Detaljer för rapporten bygger på CMTS:s Lathund för rapportskrivning.

Innehållsförteckning är frivillig att ha med i rapporten.

Två exempel på rapporter finns att tillgå i pdf: rapportexempel 1 (170 KB) och rapportexempel 2 (773 KB). OBS! Om något i dessa exempelrapporter strider mot vad som står i Lathunden eller Svenska skrivregler (som t.ex. struktur, grammatik och referenshantering) så är det det som står i dessa två källor som gäller, ej hur det ser ut i rapporten, t.ex. format på referenser.

Inlämningsinstruktioner

Inlämning av rapporten kan endast ske elektroniskt och till Niklas urkundsadress. Skicka rapporten som pdf-bilaga (se detaljer nedan) till adressen niklas.carlsson.liu@analys.urkund.se (observera den annorlunda e-postadressen) samt även till gruppen som ska opponera och Niklas vanliga email address (niklas.carlsson@liu.se), senast onsdag den 23 februari kl. 23.59.

Namnge rapportfilen i e-brevet till urkund enligt mönstret <kurskod>-rapport-<login-id1>-<login-id2>.pdf, där login-id är medlemmernas i labbgruppen inloggningsnamn. Exempel för en labbgrupp med medlemmarna stust000 och juhta595: tdts09-rapport-stustu000-juhta595.pdf. Observera att hela filnamnet skrivs med små bokstäver och med bindestreck.

OBS! Det har visat sig att pdf-filer skapade via Preview på macdatorer ger svårlästa pdf-dokument på unixplattformar. Undvik därför att generera pdf på detta sätt på mac. Dessutom får ej följande typsnitt finnas i filen: Adobe Sans MM och Adobe Serif MM. Dubbelkolla sedan att pdf-filen blev korrekt genom att ladda upp den hos pdfonline.com och konvertera till word (rtf). Om denna konverterade fil går att läsa så är din pdf okej för inlämning.

Seminariet

Varje grupp presenterar sin rapport vid ett av seminarierna i mars och får 15 min. på sig. En annan grupp opponerar och skall ge konstruktiv feedback på hur arbetet kan forbattras ytterligare. Opponenten får 5 min, men ni far garna fortsatta diskussioner mellan varandra efter seminariet. Malet med dessa tillfallen ar att fa ideer pa hur ni kan forbattra era arbeten, samt hur ni som oponent masta granska arbeten pa ett positivt, kritiskt, konstruktivt satt. Ett par frågor från åhörarna ar ocksa valkomna.

OBS! Att det är obligatorisk närvaro för alla som går kursen, på samtliga seminarier. Seminarierna utgör inlärningstillfällen för att nå de resterande målen i kursen.

Opponenter är den grupp som står efter den grupp som presenterar enligt listan ovan. Den första gruppen opponerar på den sista gruppen i listan.

Riktlinjer för positive feedback: Var kreativa och folj ert intresse!!

Saker att tanka pa da ni skriver rapporten (källa: Hans Holmén, Tema Vatten)

 • Innehållet:
    * Handlar rapporten om det som den säger sig göra?
    * Har några delar av ämnet utelämnats?
    * Har något medtagits som inte hör till ämnet?
    * Är de sakliga uppgifterna riktiga? (Kontrollera de källor som författaren har uppgivit)
    * Är de rätta källorna angivna eller skulla andra källor med fördel kunnat användas?
    * Är författarens omdömen och slutsatser riktiga?
    * Bygger dessa slutsatser på anförda fakta eller har författaren baserat dem på oredovisade källor?
    * Kan även andra slutsatser dras av materialet som inte författaren har gjort?
    * Har rapporten givit några kunskaper och synpunkter som inte redan finns tillgänlig i annan litteratur?
  
 • Formen:
    * Är dispositionen klar och ändamålsenlig?
    * Är framställningen tydlig eller kan den missförstås?
    * Har författarna angivit sina källor på ett korrekt sätt?
    * Framgår vad som är citat, referat och egna slutsatser?
    * Är litterarturförteckningen korrekt?
    * Är innehållsförteckningen en hjälp för läsaren?
    * Är rubrikernas formuleringar och placeringar lämpliga?
    * Är den typografiska uppställningen tydlig?
    * Är uttryckssättet enkelt eller finns det krångligs satsbyggnader?
    * Har facktermer och främmande ord använts riktigt?
  

Projektor kommer att finns vid seminariet.

Sidansvarig: Niklas Carlsson
Senast uppdaterad: 2011-03-03