Göm menyn

TDP023 Projekt: Agil systemutveckling

Examination


Kursen har tre typer av examinationsmoment: projekt (i grupp), språklig kommunikation i relation till den utvecklade produkten, och individuell rapport. För godkänd kurs krävs godkänt betyg på samtliga tre examinationstyper.

Projektarbete - PRA1 8hp

För godkänt projektarbete krävs:
  • Aktivt och produktivt projektdeltagande, inklusive närvaro på schemalagda moment (sprint start, sprint end, scrum)
  • Godkänd individuell rapport (se nedan)
  • Godkända muntliga redovisningar
  • Att producerat material överlämnas i bra skick till kunden, inklusive producerad kod och testbibliotek, samt kortfattad installations- och körbeskrivning.

Språklig kommunikation - UPG1 2hp

Mer info kommer senare att anslås på It's Learning.

Individuell rapport - UPG2 2hp

Denna uppgift går ut på att genomföra en fördjupning i aktuell forskning inom kursens områden. Uppgiften består av två delar.
Del 1
Välj ut tre av forskningsartiklarna i kurslitteraturen. Skriv en sammanfattning och analys av alla tre artiklarna på en A4-sida vardera. Som språk kan antingen svenska eller engelska använda. Sammanfattningen/analysen ska utförligt besvara följande frågor:
  • Vad är artikelns syfte?
  • Hur har det presenterade arbetet lagts upp (tillvägagångssätt/metod)?
  • Vilka resultat kommer artikeln fram till?
  • Vad har resultaten för praktiskt värde för en programmerare som jobbar med agil metodik?
  • Vad finns det för begränsningar i arbetet?
Del 2
Skriv en diskussion på 1-2 A4-sidor. Börja varje stycke med att beskriva en intressant observation från det grupparbete ni just slutfört. Observationen ska ha en koppling till en eller flera av de forskningsartiklar du just läst. Koppla sedan denna observation till någon aspekt av det som tas upp i forskningsartikeln. Ett exempel på en observation kan vara någon typ av händelse som inträffade i samband med parprogrammering och som hänger ihop med det som tas upp i artikeln om baksätesförare i parprogrammering.

De saker som tas upp för diskussion ska vara relevanta och det är viktigt att en värdering görs.

Avsluta diskussionen med en numrerad referenslista.

Inlämning
Allt skrivet material sammanställs in en PDF-fil och skickas in till examinatorn via e-post, med ärenderaden "TDP023 - inlämning".
Deadline
Mån 26/5, 08.00.Regler för examinering av datorlaborationer vid IDA

Datorlaborationer görs i grupp eller individuellt, enligt de instruktioner som ges för en kurs. Examinationen är dock alltid individuell.

Det är inte tillåtet att lämna in lösningar som har kopierats från andra studenter, eller från annat håll, även om modifieringar har gjorts. Om otillåten kopiering eller annan form av fusk misstänks, är läraren skyldig att göra en anmälan till universitetets disciplinnämnd.

Du ska kunna redogöra för detaljer i koden för ett program. Det kan också tänkas att du får förklara varför du har valt en viss lösning. Detta gäller alla i en grupp.

Om du förutser att du inte hinner redovisa i tid, ska du kontakta din lärare. Då kan du få stöd och hjälp och eventuellt kan tidpunkten för redovisningen senareläggas. Det är alltid bättre att diskutera problem än att, t.ex., fuska.

Om du inte följer universitetets och en kurs' examinationsregler, utan försöker fuska, t.ex. plagiera eller använda otillåtna hjälpmedel, kan detta resultera i en anmälan till universitetets disciplinnämnd. Konsekvenserna av ett beslut om fusk kan bli varning eller avstängning från studierna.

Policy för redovisning av datorlaborationer vid IDA

För alla IDA-kurser som har datorlaborationer gäller generellt att det finns en bestämd sista tidpunkt, deadline, för inlämning av laborationer. Denna deadline kan vara under kursens gång eller vid dess slut. Om redovisning inte sker i tid måste, den eventuellt nya, laborationsserien göras om nästa gång kursen ges.

Om en kurs avviker från denna policy, ska information om detta ges på kursens webbsidor.


Sidansvarig: Johan Åberg
Senast uppdaterad: 2014-01-17