Göm menyn

TDP013 Webbprogrammering och interaktivitet

Etik

Etik uppgift

Organisationer som försöker forma en fungerande företagsetik brukar kallas för värdedrivna. Verksamheten utgår då från en fastställd värdegrund. Det är belagt att företag och andra organisationer som arbetar med etik och värderingar är mer framgångsrika än de som inte gör det. (Collins och Porras, 1994). En värdegrund kan beskrivas som företagets eller organisationens ”inre kompass” och den hänger ofta samman med det som kallas för CR eller CSR (corporate responsibility/corporate social responsibility). Omvärlden ställer upp förväntningar och krav på företag/organisationer vad gäller verksamhetens påverkan på samhället och dess individer. Värdegrunden är företagets/organisationens svar på hur de förhåller sig till dessa krav i form av etiska principer eller en etisk kod (ofta omnämnd som ”uppförandekod” eller ”code of conduct”).

Det är dock inte tillräckligt att fastställa de grundläggande värderingarna. Företaget/organisationen måste även möjliggöra för de anställda och för företagsledningen att i vardagen tillämpa de etiska principerna. Ska etiken omsättas i praktiken måste den implementeras i den organisationskultur som vägleder alla anställda. Således måste även företagets grundläggande värderingar överensstämma med företagets övriga mål och värden.

Förberedelser

Inför skrivuppgiften ska du ta del av följande litteratur:

Skrivuppgift:

Leta reda på ett s.k. värdedrivet företags etiska kod eller etiska policy. Dessa brukar återfinnas på företagens hemsidor. Identifiera de etiska mål och värden som du finner i den och reflektera utifrån Gibbs reflektionsmodell genom att skriftligen svara på frågorna nedan:

Gibbs reflektionsmodell utgörs av vanligtvis av sex steg (vi anv�nder oss enbart av de tre f�rsta) där det är tänkt att man systematiskt ska gå igenom steg för steg, modellen är anpassad för uppgiften:

1. Beskrivning
  • Vilka är de etiska mål och värden som beskrivs i dokumenten?
  • Överensstämmer dessa med hur du i övrigt uppfattar företaget och dess verksamhet? Argumentera för varför
  • Ta upp en situation där de etiska målen och värden skulle spela roll för de beslut som tas eller de involverades agerande
2. Reaktioner

Reaktioner här kopplar till situationen som tas upp i steg 1.

  • Vad bör de involverade göra?
  • Hur skulle du agera?

Utan att analysera dessa än.

3. Värdering
  • Är de etiska mål och värden som du identifierar begripliga?
  • Är det klart vad de betyder och innebär?
  • Är de förenliga med professionsetiska mål?

Värdera och motivera dina svar.

Exempel på etiska koder hittar du här Ericsson, Skanska, Saab, Google, TeliaSonera

Skriv ut din reflektion i tv� examplar och ta med det till seminariet.


Sidansvarig: infomaster
Senast uppdaterad: 2017-09-20