Göm menyn

TDP013 Webbprogrammering och interaktivitet

En social webbplats


Lärandemål

Från kursplanen: Länk till kursplan

 • Skapa avancerade webbsidor som inkluderar dynamiska information, interaktivitet och databasanslutning.
 • Använda programmeringsspråk som JavaScript och PHP för att skapa interaktivt webbinnehåll.
 • Använda tekniker som AJAX och SOAP för att skapa interaktivt webbinnehåll.
 • Tillämpa regler för god interaktionsdesign för webbsidor och webbplatser.
 • Planera och genomföra skapandet av en webbplats.

Programmål - Innovativ Programmering

Från programplanen: Länk till programplanen

 • 1. hantverk: den (ofta tysta) kunskap och individuell förmåga som studenten bygger upp genom att arbeta praktiskt med programmering, själv, i projekt och i community. Här betonas både att arbeta innovativt och mot beställare.
 • 3. teknik: kunnande om den teknik som finns för programmering och datorer, med fokus på programmeringsspråk och plattformar.

Examensmål - Kandidatexamen

Från Högskoleförordningen (1993:100): Länk till förordningen

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar

Syfte

Att förlänga den kunskap som förvärvats i de tidigare laborationerna, samt att själv identifiera intressanta områden för djupare studier.

Genomförande

Projektet genomförs i par enligt webreg. För godkännt skall de grundläggande kraven vara uppfyllda. För betyg 4 skall krav under rubriken betyg 4 genomföras och för betyg 5 skall krav under rubriken betyg 5 genomföras.

Krav - Grundläggande

Det skall finnas en webbplats som är navigerbar och använder antingen Bootstrap,jQuery UI eller liknande för layout. Webbplatsen skall använda sig av god interaktionsdesign och vara användarvänlig. Beslut kring interaktion och design skall grundas i relevant dokumentation eller informationskällor. Webbplatsen skall använda sig utav de tekniker som använts i laborationerna, utöver detta skall ny kunskap förvärvas om andra tekniker som specifieras i nedanstående punkter. Testning av användargränssnittet skall ske med Selenium, testning av backend skall ske med Mocha (med istanbul). Alla huvudsakliga funktioner skall testas grundligt, studenten skall kunna motivera varför de valt att testa vissa data samt varför de beslutat att begränsa sig till denna data.

 • Endast den nya informationen som efterfrågas av användaren skall uppdateras, minsta möjliga del av webbplatsen skall laddas om när användaren efterfrågar ny information.
 • Användare skall kunna registrera sig, logga in på en personlig sida samt logga ut.
 • Användare skall kunna söka efter andra användare.
 • Användare skall kunna lägga till andra användare som vänner.
 • Användare skall kunna se en lista över sina vänner.
 • Användare skall kunna se sina vänners sidor.
 • Användare skall kunna posta meddelanden på sina vänners sidor.
 • Alla formulär skall valideras på klienten, antingen med JavaScript som i laborationerna eller med nya HTML5 attribut.

Krav - Betyg 4

 • Använde ett client-side ramverk för att bygga din klient del. Använd React, Vue.js eller Angular

Krav - Betyg 5

 • Möjlighet för vänner att chatta med varandra i realtid. Detta skall ske med HTML5 WebSockets, och socket.io plugin till Node.js

Redovisning

Redovisning görs i två moment. Särskilda bestämmelser gäller vid sjukdom, kontakta kursansvarig.

Skriftlig redovisning

 1. Ladda upp din kod (alla relevanta filer för projektet) (gärna kontinuerligt) till ditt gitlab-projekt
 2. Lägg till er assistent till ert projekt
 3. Medela er assistent att nilagt upp koden och var

Deadline: Fredag 19:e Oktober 2018 - 17:00 CEST

Muntlig redovisning och screencast

I halvklass kommere varje student presentera sin projekt för övriga studneter.

Varje stduent ska förberede en 15 minuters screencast där både systemet och tekniken bakom demonstreras. Den som ser filmen ska kunna se vad för system ni har byggt och hur ni byggt det. Gör er film tillgänglig på någotvis , exempelvis publicera den på youtube, gitlab, dropbox eller liknade. Skicka sen ett brev till anders.froberg@liu.se där ni berättar var jag kan hitta filmen.

Screencast: Måndag 29:e Oktober 2018 - 17:00 CEST

Sidansvarig: infomaster
Senast uppdaterad: 2018-09-04