Göm menyn

TDP013 Webbprogrammering och interaktivitet

Examination


I denna kurs examineras studentens kunskap genom laborationer och projekt.

Studenterna förväntas arbeta i grupper om två personer men examination i kursen är individuell. Varje individ genomför en egen muntlig redovisning av projektdelen och skall då kunna redovisa samtliga delar och svara på frågor om alla delar i projekt. Detta innebär att studenter som arbetar tillsammans får ta ansvar för att kunna förklara och redovisa alla delar och alla aspekter av projektet. Det har tidigare hänt att studenter som arbetat tillsammans fått olika betyg och även att bara en blivit godkänd.

Kritierier för examination

  • Uppvisad kvalitet i genomförandet av laborationer och projekt.
    (Vad är kvalitet i detta sammanhang? Tillämpandet av webbteknier, vältestad och välorganiserad kod).
  • Genom laborationer och projekt uppvisad kunskap och förmåga till reflektion kring webbtekniker.
  • Inlämning i tid (betyg 5 delas inte ut vid redovisning efter slutlig deadline).

Betygskriterier

  • För betyg 3, alla laborationer genomförda enligt instruktioner samt ett fungerande projekt som uppfyller grundkraven.
  • För betyg 4, samma som för betyg 3 plus implementation av utökningsteknik beskriven på projektsidan.
  • För betyg 5, samma som för betyg 4 plus implementation av utökningsteknik beskriven på projektsidan.

Regler för examinering av datorlaborationer vid IDA

Datorlaborationer görs i grupp eller individuellt, enligt de instruktioner som ges för en kurs. Examinationen är dock alltid individuell.

Det är inte tillåtet att lämna in lösningar som har kopierats från andra studenter, eller från annat håll, även om modifieringar har gjorts. Om otillåten kopiering eller annan form av fusk misstänks, är läraren skyldig att göra en anmälan till universitetets disciplinnämnd.

Du ska kunna redogöra för detaljer i koden för ett program. Det kan också tänkas att du får förklara varför du har valt en viss lösning. Detta gäller alla i en grupp.

Om du förutser att du inte hinner redovisa i tid, ska du kontakta din lärare. Då kan du få stöd och hjälp och eventuellt kan tidpunkten för redovisningen senareläggas. Det är alltid bättre att diskutera problem än att, t.ex., fuska.

Om du inte följer universitetets och en kurs' examinationsregler, utan försöker fuska, t.ex. plagiera eller använda otillåtna hjälpmedel, kan detta resultera i en anmälan till universitetets disciplinnämnd. Konsekvenserna av ett beslut om fusk kan bli varning eller avstängning från studierna.

Policy för redovisning av datorlaborationer vid IDA

För alla IDA-kurser som har datorlaborationer gäller generellt att det finns en bestämd sista tidpunkt, deadline, för inlämning av laborationer. Denna deadline kan vara under kursens gång eller vid dess slut. Om redovisning inte sker i tid måste, den eventuellt nya, laborationsserien göras om nästa gång kursen ges.

Om en kurs avviker från denna policy, ska information om detta ges på kursens webbsidor.

I kursen ingår följande examinationsmoment:

LAB1 3 poäng - Datorlaborationer (U,G)

PRA1 3 poäng - Projektarbete (U,3,4,5)


Sidansvarig: infomaster
Senast uppdaterad: 2012-07-14