studiehandbok@lith   Länk till universitetets hemsida
 

Linköpings tekniska högskola

Länk till universitetets hemsida
 
År : 2009
 
TDP007 Konstruktion av datorspråk, 4 p / 6 hp
/Computer Language Construction/

För:   IP  

 

Prel. schemalagd tid:
Rek. självstudietid: 160

  Utbildningsområde: Teknik
Ämnesgrupp: Datateknik
Huvudområde: Programmering

  Fördjupningsnivå (A-D): -

  Utbildningsnivå (G1,G2,A): G1

  Mål:
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • förstå olika beräkningsmodeller för datorspråk
  • resonera kring design av datorspråk och andra metanotationer
  • implementera ett eget datorspråk för ett givet ändamål
  • använda och modifiera en tolk för språksyntax
  • redogöra för och använda reguljära uttryck
  • använda XML för att definera data- och metadataformat


  Förkunskaper:
Objektorienterad programmering

  Organisation:
Föreläsningar, laborationer och egen övning. Föreläsningarna tar upp kursens ämnen och tekniker.

  Kursinnehåll:
Hantverk: Förmåga att designa en notation för en given typ av användning/system. Förmåga att definiera och implementera egna notationer för att underlätta för utvecklare och användare av system, t ex metadata och skriptnotation.
Ämnen: Att arbeta med stack och stackmaskin. Järnvägsalgoritmen. Hantering av rekursion. Principerna för uppbyggnad och implementation av programspråk. Abstraktion och dess roll i datorspråk. Principerna för en kompilators uppbyggnad. Reguljära uttryck och ändliga automater. Syntaktisk parsning. Abstrakta syntaxträd. Översikt över olika typer av datorspråk.
Teknik: Ruby, Emacs, GCC, JVM.


  Kurslitteratur:
Fastställs senare

  Examination:
DAT1
LAB1
Datortentamen (U,3,4,5)
Laboration (U,G)
4 hp
2 hp
 Undervisningsspråk är Svenska.
Institution: IDA.
Studierektor: Jalal Maleki
Examinator: Ola Leifler/Peter Dalenius
Kurshemsida: http://www.ida.liu.se/~TDP007
Ansvarig programnämnd: Data&Medie


Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2009 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.Linköpings tekniska högskola

Länk till sidans topp


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 09/10/2008

Sidan slutar här